SharePoint Apps & Office Apps

28 pages
9 views

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
SharePoint Apps & Office Apps. Jussi Roine, Onsight Olli Jääskeläinen, Innofactor. #td2013fi. Jussi Roine. Microsoft Certified Master: SharePoint 2010 Microsoft Certified Solutions Master: SharePoint Microsoft Certified Trainer Mojito Enthusiast. jussi@onsight.fi. about.me/jussiroine.
Transcript
SharePoint Apps & Office AppsJussi Roine, OnsightOlli Jääskeläinen, Innofactor#td2013fiJussi RoineMicrosoft Certified Master: SharePoint 2010Microsoft Certified Solutions Master: SharePointMicrosoft Certified TrainerMojito Enthusiastjussi@onsight.fiabout.me/jussiroineOlli JääskeläinenMicrosoft Certified Master: SharePoint 2010Microsoft Certified Solutions Master: SharePoint olli.jaaskelainen@innofactor.comabout.me/olli.jaaskelainenAppsit – mistä on kyse?ArkkitehtuuriApps-infrastruktuurin konfigurointiLiiketoiminnan jatkuvuusOmat appsitAppsit – mistä on kyse?SharePointinräätälöinti: 2007, 2010, 2013FeaturetSolution-paketitFull trustSandbox-malliCSOM_apiRESTAppsMistä on kyse?Uudenlainen tapa tuodasovelluksiajatoimintojaosaksiSharePointiajaOfficeaTututteknologiat: HTML + Javascript, CSSVapaastivalittavattyökaluttoteutukseen, esim. Visual Studio, Office 365 Developer Site (“Napa”), Notepad++ jne.VahvatukipilvipalveluihinUseitajakeluteitäAppsien käyttöönotto Office Store App CatalogSuoraasennus (PowerShell)Arkkitehtuuri#td2013fiArkkitehtuurivaihtoehdot SharePoint appseilleProvider-hostedHostaaitsekokoratkaisu: ValitseitseteknologiatjapalvelualustaOma infraSharePoint Host WebPilvipalvelupohjaisetappsit
 • EventitSharePointilta
 • Server-side sallittu
 • Oauth-autorisointi
 • Autohosted (Azure)Windows Azure + SQL AzureprovisioidaanautomaattisestiAzure SharePoint Host WebSharePoint-Hosted appYksinkertaisinjaloogisin: HostaaSharePointinrinnalla- App on luontevaosaSharePointia: omasubweb (“App Web”)- HTML ja JavaScript toteutukseen – ei server-side koodia!SharePoint Host WebSharePoint App Web SharePoint Apps - kokonaiskuvaWeb Server HostBrowser HostOffice 2013SharePoint 2013Palvelinpäänlogiikka.NET / muutteknologiatAsiakaspäänlogiikkaHTML / CSS / JavascriptOfficeServer APIsMobileWinRTMac Win32Client APIsWeb AppsAPPAPPTier 1Tier 2SharePointAutohostedProvider-hostedOtherECMAScript 5Web SitesWorkflowIEChromeSafariFirefoxCSOMRESTOffice JSSharePoint JS (CSOM)SQLSQLWindowsAzureIIS / ASP.NetOtherE.g. LAMPOnlineOn-premisesSharePoint& ExchangeApps-infrastruktuurin konfigurointiApps-infrastruktuurinkonfigurointi: DNSValitseapps-domain ja prefix tdApps.localKonfiguroi DNSLuo Forward Lookup Zone apps-domainilleLuo CNAME-tietuejokaosoittaa SharePoint-farmiin (*.appsdomain)Apps-infrastruktuurinkonfigurointi: SharePointKäynnistäpalvelutjaprovisioi service applicationitSharePoint Foundation Subscription Settings ServiceApp Management ServiceKonfiguroi app-urlitPrefix jaSPAppDomainProvisioityhjä site collection appsejavartenÄh, ei se toimiSet-SPLogLevel (ja Clear-SPLogLevel)ULSViewer Developer DashboardIIS + DNS + DNS client cache DemoApps-infrastruktuurin konfigurointiSharePoint AppsitjaliiketoiminnanjatkuvuusAppsitjaliiketoiminnanjatkuvuusBusiness Continuity Management on IT:njaliiketoimintayksiköidenyhteinenprosessiVarmistetaan, ettäjärjestelmätovatkäytettävissäjatoimintavoidaanpalauttaaongelmatilanteissa (jatkuvuus)SharePoint AppsittuovatBCM:äänmonimutkaisuuttajalisääsuunniteltavaa – huomioihaasteetmyös Office AppseissaEmpowering the user!€€Provider HostedAppAuto Hostedtai Provider HostedAppSharePoint HostedAppProvider HostedAppNo, entäratkaisu?Eihelppoaratkaisua – vaihtoehdothuolehdittavaerikseenRestore Apps for SharePoint (http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj871010.aspx) eitarjoaohjettayksittäisenAppsinpalauttamiseenYmmärrärajoitukset! Kommunikoi. Sovi. Suunnittele. Toteuta. Testaa. DemoApps BCMKannattaisikomeidänkehittääomiaAppseja?#td2013fiKenenkannattaakehittääomiaSharePoint ja Office Appseja?SharePointiakäyttävienorganisaatioidenErityisesti Access Apps jatyönkulunprosessitPalvelujatarjoavienorganisaatioidenEsim. julkisenliikenteenpalvelutyhdelläAppsillaSharePointiakäyttävilleorganisaatioilleKäyttöliittymänävaikkapaorganisaationyritysasiakaspalveluunSharePoint ja Office AppsitMicrosoftin SI ja ISV -partnerienmahdollisuutenaHyödynnetäänasiakasprojekteissavaihtoehtoisenamonistettavanasovelluskehitysmallinaMahdollisuustehdätuotteitaglobaaliinmarkkinaanEdistyneitäansaintamallejalisälaskutustatuotteenominaisuuksillaTuotteenelinkaarenhallintatrial, full versio, päivittäminenAppsin julkaisu Office StoreenValidointiprosessi http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/apps/jj220035(v=office.15)Jokainen appi on globaalissa jakelussaEnnakkovaatimukset appseillehttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/apps/jj220033Seller Dashboard https://sellerdashboard.microsoft.com/RegistrationKiitos! Jaanteeksi!Anna palautetta – elletjoantanuteileniltabileissä.. techdays.fihttp://bit.ly/TDSPAppsQ&A
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks