Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2016. Business Tourism Market in Katowice in 2016

49 pages
8 views

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Rok 2016 był kolejnym wyjątkowym okresem dla rozwoju przemysłu spotkań w Katowicach. W mieście pojawili się nowi inwestorzy z różnych sektorów gospodarki, w tym także na rynku hotelarskim, zwiększyła się liczba odwiedzających miasto uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych, a największy zadaszony obiekt spotkań biznesowych w Polsce – Międzynarodowe Centrum Kongresowe od maja 2016 roku ma prywatnego operatora. Administracja miasta kontynuuje konsekwentnie promocję Katowic poprzez wydarzenia. Łączna liczba wydarzeń biznesowych w Katowicach jest porównywalna z ubiegłym rokiem, jednak wydłużył się ich czas trwania, jak i zwiększyła liczba odwiedzających. Analiza rynku spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych (liczbę wydarzeń w mieście, liczbę uczestników, czas trwania wydarzeń biznesowych), a także analiza wielkości wydatków uczestników i ich strukturę – to znajdą Państwo m.in. w niniejszym opracowaniu. Kolejna edycja Raportu jest kontynuacją podejmowanych przez administrację miasta Katowice działań w zakresie monitorowania przemysłu spotkań, ze szczególnym uwzględnieniem efektów ekonomicznych podejmowanie aktywności promocyjnej miasta z wykorzystaniem wydarzeń
Transcript
 • 1. Convention Bureau Katowice luty 2017 dr Krzysztof Cieślikowski Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2016 roku Badanie rynkowe uczestników spotkań konferencyjnych Raport
 • 2. 1 Przedmowa Szanowni Państwo, Rok 2016 był kolejnym wyjątkowym okresem dla rozwoju przemysłu spotkań w Katowicach. W mieście pojawili się nowi inwestorzy z różnych sektorów gospodarki, w tym także na rynku hotelarskim, zwiększyła się liczba odwiedzających miasto uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych, a największy zadaszony obiekt spotkań biznesowych w Polsce – Międzynarodowe Centrum Kongresowe od maja 2016 roku ma prywatnego operatora. Administracja miasta kontynuuje konsekwentnie promocję Katowic poprzez wydarzenia. Łączna liczba wydarzeń biznesowych w Katowicach jest porównywalna z ubiegłym rokiem, jednak wydłużył się ich czas trwania, jak i zwiększyła liczba odwiedzających. Analiza rynku spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych (liczbę wydarzeń w mieście, liczbę uczestników, czas trwania wydarzeń biznesowych), a także analiza wielkości wydatków uczestników i ich strukturę – to znajdą Państwo m.in. w niniejszym opracowaniu. Kolejna edycja Raportu jest kontynuacją podejmowanych przez administrację miasta Katowice działań w zakresie monitorowania przemysłu spotkań, ze szczególnym uwzględnieniem efektów ekonomicznych podejmowanie aktywności promocyjnej miasta z wykorzystaniem wydarzeń. . Zapraszam do lektury i zapoznania się z wynikami badań dr Krzysztof Cieślikowski
 • 3. 2 Spis treści Wprowadzenie .........................................................................................................................................3 1 Katowice – znaczący podmiot na mapie przemysłu spotkań w Polsce...............................................5 1.1 Kluczowe fakty o Katowicach dla rozwoju przemysłu wydarzeń biznesowych..........................6 1.2 Największe wydarzenia biznesowe w 2015 roku w Katowicach ............................................. 10 2 Podstawowe pojęcia i terminy..........................................................................................................13 3 Spotkania konferencyjne i wydarzenia biznesowe w Katowicach....................................................15 3.1 Metodyka badań rynkowych na potrzeby oszacowania popytu zrealizowanego na rynku spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych na terenie miasta Katowice.................. 15 3.2 Analiza zrealizowanych spotkań konferencyjnych w 2016 r................................................... 16 4 Badania uczestników spotkań konferencyjnych w Katowicach w 2016 r.........................................20 4.1 Metodyka badań uczestników spotkań konferencyjnych ....................................................... 20 4.2 Charakterystyka próby badawczej .......................................................................................... 22 5 Wyniki badań rynkowych delegatów - uczestników spotkań konferencyjnych w Katowicach w 2016 r i ich analiza.............................................................................................................................24 5.1 Aktywność konferencyjna delegatów ..................................................................................... 24 5.1.1 Katowice jako miejsce docelowe dla delegatów na tle kraju.............................................. 24 5.1.2 Trendy w aktywności delegatów w uczestnictwie w spotkań konferencyjnych w Polsce.. 26 5.2 Preferowane środki transportu uczestników spotkań konferencyjnych w Katowicach ......... 27 5.3 Identyfikacja głównych motywacji uczestnictwa w spotkaniach konferencyjnych ................ 28 5.4 Percepcja miasta Katowice jako miejsca spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych w świetle badań delegatów ............................................................................. 29 5.4.1 Identyfikacja najważniejszych atrybutów miejscowości dla uczestników spotkań konferencyjnych...................................................................................................................29 5.4.2 Określenie poziomu spełnienia oczekiwań delegatów wobec Katowic jako miejscowości konferencyjnej......................................................................................................................30 5.4.3 Silne i słabe strony miasta Katowice jako miejsca dla uczestnictwa w spotkaniach konferencyjnych i wydarzeniach biznesowych ....................................................................31 5.5 Struktura i wielkość wydatków uczestników spotkań konferencyjnych w Katowicach.......... 34 Podsumowanie.......................................................................................................................................37 Materiały źródłowe................................................................................................................................38 Raporty i opracowania...................................................................................................................... 38 Witryny internetowe ........................................................................................................................ 38 Spis tabel ................................................................................................................................................40 Spis rysunków.........................................................................................................................................41 Załączniki................................................................................................................................................42
 • 4. 3 Wprowadzenie Rynek turystyki biznesowej w Polsce dalej się rozwija intensywnie. Wzrost ten zauważany jest zarówno od strony popytowej (rośnie ruch turystyczny w hotelach1 , rosną wydatki na usługi noclegowe odwiedzających hotele2 , rośnie liczba zrealizowanych spotkań3 ), jaki od strony podażowej (odnotowywany jest dalszy wzrost liczby hoteli4 , rośnie liczba wielofunkcyjnych obiektów spotkań5 ). W województwie śląskim, w listopadzie 2016 roku, funkcjonowały 222 hotele, które dysponowały 11 306 pokojami6 . W tym, na ternie Katowic i okolicznych 13 miast7 aglomeracji, w 2016 roku było 75 hoteli, w sumie z 4 519 pokojami, w których znajduje się łącznie 8 296 miejsc noclegowych8 . Celem opracowania niniejszego jest charakterystyka popytu zrealizowanego na rynku turystyki biznesowej w Katowicach, a także ocena atrakcyjności miasta Katowice i identyfikacja zachowań uczestników spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych w Katowicach w 2016 r. Dla realizacji celów zastosowano metody analizy i obserwacji z wykorzystaniem źródeł wtórnych i badań własnych. Realizując badania rynkowe i opracowując wyniki, dokonano zliczeń spotkań biznesowych (ich uczestników, dni konferencyjnych) w Katowicach najważniejszych obiektów spotkań i zidentyfikowano ich łączne liczby oraz strukturę i sezonowość. Przeprowadzono także badania ankietowe z uczestnikami wybranych spotkań konferencyjnych z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego jako narzędzia badawczego. Scharakteryzowano aktywność konferencyjną uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych (liczbę ogólną, w których uczestniczyli w 2016 r., określono ile z tych spotkań stanowiły spotkania w Katowicach, jaka część z tych zrealizowanych w Katowicach wiązała się z noclegiem) a także wskazano trendy w aktywności delegatów w uczestnictwie w spotkań konferencyjnych w Polsce Następnie dokonano:  identyfikacji preferowanych środków transportu uczestników spotkań konferencyjnych w Katowicach,  identyfikacji głównych motywacji uczestnictwa w spotkaniach konferencyjnych,  określono percepcje miasta Katowice jako miejsca spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych,  określono strukturę i wielkość wydatków uczestników spotkań konferencyjnych w Katowicach, 1 por.: Turystyka w 2015 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016 2 por.: Raport za III kwartał 2016 roku. Grupa Kapitałowa Orbis. Warszawa, październik 2016 3 por.: Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016. Poland Convention Bureau, Warszawa 2016, i wcześniejsze edycje 4 W listopadzie 2016 roku w Polsce funkcjonowało to 2 463 hotele. Turystyczne obiekty noclegowe. Bank Danych Lokalnych, Warszawa 11.10.16, stat.gov.pl (dost. 13.01.2017) 5 por.: witryny internetowe miast wojewódzkich 6 por.: Hotele. Województwo śląskie. Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce. Ministerstwo Sportu i Turystyki. turystyka.gov.pl/cwoh/index/ (dost. 14.01.2017) 7 Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Zabrze 8 por.: Hotele. Województwo śląskie. Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce. Ministerstwo Sportu i Turystyki. turystyka.gov.pl/cwoh/index/ (dost. 14.01.2017)
 • 5. 4  oszacowano wielkość całkowitych wydatków uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych w Katowicach w 2016 roku. Raport składa się z wprowadzenia, pięciu części (punktów), podsumowania. W części pierwszej (punkt 1) odniesiono się do charakterystyki miasta Katowice, jako atrakcyjnej destynacji na rynku spotkań biznesowych (w tym odniesiono się do zasobów hotelowej bazy noclegowej i zachodzących zamian), a także opisano największe spotkania konferencyjne i wydarzenia biznesowe w 2016 roku, które zrealizowano w Katowicach. Następny punkt stanowi odniesienie do zastosowanych terminów i pojęć w Raporcie. W trzecim punkcie Raportu dokonano analizy zrealizowanych spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych w Katowicach, poprzedzając te informacje opisem metodyki badań. Punkty czwarty i piąty opracowania, odnoszą się do badania rynkowego delegatów na spotkaniach biznesowych w Katowicach. Opisano także strukturę i wielkość wydatków uczestników spotkań konferencyjnych w Katowicach. W podsumowaniu znalazły się najważniejsze fakty z badań rynkowych turystyki biznesowej w Katowicach, jak i badań uczestników spotkań konferencyjnych i innych biznesowych, z wynikami oszacowania wydatków całkowitych wszystkich uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych w 2016 roku w Katowicach.
 • 6. 5 1 Katowice – atrakcyjna destynacja dla organizatorów i uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych Analiza kluczowych czynników atrakcyjności miast na rynku turystyki biznesowej9 i dostępnych danych statystycznych, pozwala określić, że miasto Katowice to: - „miasto nowoczesne i dynamicznie rozwijające się”10 , w środku największej w Polsce aglomeracji miejskiej, - stolica administracyjna województwa śląskiego, - miasto w sercu najbardziej atrakcyjnego inwestycyjnie regionu w Polsce11 , - jeden z najbardziej „zielonych” obszarów administracyjnych w Polsce12 , - miasto akademickie i znaczący w Polsce ośrodek naukowy13 , … to najprawdopodobniej miasto z najlepszą dostępnością komunikacyjną w Polsce dla realizacji wielkich wydarzeń, - miasto znajduje się przy głównych europejskich szlakach komunikacyjnych Polski (w odległości ok. 1 km od centrum przebiega autostrada A4, a w promieniu 20 km - autostrada A1) - do 100 km od miasta znajdują trzy międzynarodowe lotniska, - miasto z nowoczesną i wciąż rozbudowywaną bazą hotelową (w 2016 r. funkcjonowało w mieście 20 hoteli, w których było 1 974 pokoi, 3 440 miejsc noclegowych), - to miasto z nowoczesnymi wielofunkcyjnymi obiektami spotkań, przygotowanymi do realizacji wielkich wydarzeń, w tym Międzynarodowe Centrum Kongresowe (pojemność 15 000 os.) połączone z Halą Widowiskowo Sportową Spodek ( 11 500 os.), - szczególnie w ostatnich latach - miasto „przemian” - wielkich inwestycji publicznych i prywatnych, gdzie co roku przybywa znaczących inwestorów z kraju i zagranicy. … to miasto „gdzie władza publiczna jest zainteresowana w dużo większym stopniu tym, żeby to co się tu robi, było sensownie zrobione, potrzebne i pozytywnie odbierane”.14 9 por.: G. Hank-Haase: Der Tagung und Kongressreiseverkehr als wirtschaftlicher Faktor in Deutschen Grosstaten unter besonderer Berücksichtigung von Wiesbaden. Trier 1992; M. Oppermann: Convention destination images analysis of association meeting planners’ perceptions. Tourism Management. vol. 17. No 3, 1996; Crouch J., Ritchie J.: Tourism, competitiveness, and societal prosperity. Journal of Business Research, No 44, 1999, K. Cieślikowski: Rynek turystyki konferencyjnej. Tom I. Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie. AWF Katowice, 2014 10 doceniają to odwiedzający miasto Katowice, którzy uznają ten fakt za jeden z pozytywnych czynników wyróżniających miasto na tle innych. Por. K. Cieślikowski, Raport. Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2015. Badanie rynkowe uczestników spotkań konferencyjnych. Convention Bureau Katowice, Katowice 2016. 11 por.: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015. Red.: S. Szultka, IBnGR, Gdańsk, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2016, s. 9; Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2016 12 42% powierzchni całkowitej miasta Katowice to tereny zielone 13 Liczba studentów w Katowicach przekracza 80 tys., a w aglomeracji katowickiej studiuje ponad 130 tys. studentów 14 Fragment rozmowy Grzegorza Żądło (katowice24.info) z projektantami Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Jerzym Szczepanikiem-Dzikowskim i Jackiem Mroczkowskim z biura JEMS Architekci. http://katowice24.info (dn. 25.04.2015)
 • 7. 6 1.1 Kluczowe fakty o Katowicach dla rozwoju przemysłu wydarzeń biznesowych Historyczne początki Katowic sięgają XVI wieku, gdy był to ośrodek rolniczy i kuźniczy, którego gwałtowny rozwój został zapoczątkowany w połowie XIX w. wraz z rozwojem przemysłu ciężkiego i doprowadzeniem do miasta linii kolejowej. Prawa miejskie Katowice uzyskały 11 września 1865 r. W 2016 r. w Katowicach mieszkało 299 012 osób15 . Powierzchnia miasta to 165 km². Rys. 1. Aglomeracja katowicka na tle największych aglomeracji miejskich w Unii Europejskiej w 2015 r. źródło: https://en.wikipedia.org za: Report. Demographia World Urban Areas. 11th Annual Edition. (Built- Up Urban Areas or World Agglomerations), Belleville 2015 Katowice to miasto w środku największej w Polsce pod względem liczby mieszkańców i jednej z największych w Europie aglomeracji miejskiej – (w 2015 roku było to 15 miejsce w UE z liczbą 2 190 000 mieszkańców razem w sąsiadujących ze sobą miastach, według raportów Demographia Word Urban Areas16 (rys. 1). Katowice posiadają dobrą dostępność komunikacyjną dla organizacji wielkich wydarzeń. W pobliżu miasta znajduje się przecięcie europejskich szlaków komunikacyjnych (A1 i A4 – 20 km od centrum Katowic). Przez miasto przebiega autostrada A4 (1,5 km od centrum). A istniejące połączenia kolejowe pozwalają w standardzie pociągów Inter City i Euro City dojechać do wielu miast w kraju jak i zagranicą. Odnowiony dworzec centralny Katowice, jak również rozwijające się usługi dla podróżnych na dworcu – zachęcają do odwiedzin miasta. 15 Bank Danych Lokalnych. Ludność według miejsca zamieszkania. Stan na dzień 25-11-2016. GUS, Warszawa, stat.gov.pl (dost. 12-01-2017) 16 por. Report. Demographia World Urban Areas: 11th Annual Edition. (Built-Up Urban Areas or World Agglomerations), Belleville 2015
 • 8. 7 W promieniu 100 km od centrum miasta Katowice znajdują się trzy międzynarodowe lotniska17 . Najbliżej (30 km od Katowic) znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice-Pyrzowice”, który w 2016 roku obsłużył ponad 3,2 mln pasażerów18 . Jest to też najwyżej nad poziomem morza położone lotnisko pasażerskie w Polsce, co gwarantuje najmniejszą liczbę dni mglistych w ciągu roku. Takie położenie, to duże prawdopodobieństwo punktualnych przylotów i wylotów dla najważniejszych uczestników spotkań konferencyjnych. Kolejne inwestycje na lotnisku sprzyjają dalszemu rozwojowi połączeń z największymi miastami Europy i pozostałej części świata. W Katowicach jest także mniejsze lotnisko, usytuowane 3 km od centrum, przystosowane do obsługi małego ruchu lotniczego, głównie biznesowego i lotów sportowych. W Katowicach zarejestrowana jest największa w kraju specjalna strefa ekonomiczna19 . A w rejestrze REGON, znajduje się ponad 40 tys. podmiotów gospodarczych w tym ponad 1 tys. z udziałem kapitału zagranicznego20 . Sprzyja to także dalszemu rozwojowi wydarzeń biznesowych i innych w mieście. Intensywnie rozwija się w Katowicach sektor nowoczesnych usług biznesowych (ABSL). W Katowicach i okolicznych miastach działało w 2016 roku 74 centrów usług, należących do 64 inwestorów z 14 państw. Są to głównie firmy z USA (14) i przedsiębiorstwa polskie (20), ale również korporacje z Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Indii i Kanady21 . Katowice są także coraz atrakcyjniejszym miejscem do rozwoju biznesu dla znanych marek światowych. W Katowicach i najbliższej okolicy zainwestowały do 2016 roku takie firmy, jak ArcelorMittal, Bombardier, Capgemini, Ericsson, HireRight, IBM, ING, Kroll Ontrack, Mentor Graphics, OEX, Oracle, Perform Media, PwC, Rockwell Automation, Sii, Steria, Teleperformance, Unilever czy Wipro22 . 17 Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice, Ostrawa 18 Całkowita liczba pasażerów w 2016 roku wyniosła 3 221 261 osób. Jest to o 151 982 więcej (+4,9%) w porównaniu z 2015 rokiem i był to najlepszy wynik w historii Katowice Airport. 66% pasażerów stanowili podróżujący w ruchu rozkładowym liniami tradycyjnymi i niskokosztowymi, 33,5% to pasażerowie czarterów, reszta to podróżujących w ruchu general aviation, sanitarnym, wojskowym i pasażerowie rejsów przekierowanych. por. www.katowice-airport.com 19 Obecność Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest niezwykle istotna w zachęcaniu nowych firm do lokalizowania się w mieście i regionie; dzięki oferowanej uldze podatkowej ponad 180 firm zlokalizowało się w ramach KSSE, które zainwestowały ponad 4 mld EUR oraz zatrudniają ponad 41000 pracowników. 20 W Katowicach zainwestowały m.in: Rockwell Automation, Unilever, Mentor Graphics, Steria, Ernst&Young; Deloitte; PricewaterhouseCoopers; KPMG, CapGemini czy Display Link, pochodzący z Kalifornijskiej Doliny Krzemowej. 21 por.: Raport. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Katowice 2016 22 więcej w: http://pl.invest.katowice.eu
 • 9. 8 Administracja miasta Katowice jest doceniana za utrzymanie dobrej dyscypliny finansowej, a szczególnie za bardzo dobrą zdolność kredytową. Według badań międzynarodowej agencji ratingowej Fitch23 zdolność miasta do zaciągania zobowiązań została oceniona na poziomie „A-” (perspektywa stabilna), co jest pozytywnie oceniane przez inwestorów. Sprzyja to dalszemu rozwojowi infrastruktury miasta także dla turystyki biznesowej (parking, drogi dojazdowe do miejsc spotkań, obiekty spotkań – budowa nowych, remonty istniejących). Rozwojowi różnych sektorów gospodarki w Katowicach, rosnącej liczbie inwestorów, sprzyja także rozwój usług hotelowych, a także rozbudowy jak i modernizacji zaplecza konferencyjnego dla realizacji spotkań grupowych. W Katowicach znajduje się nowoczesna i wciąż rozbudowywana baza hotelowa. W listopadzie 2016 roku funkcjonowało w mieście 20 hoteli, w których znajdowało się 1 974pokoi. Hotele te były w stanie pomieścić w tych pokojach 3 440 gości24 . Na terenie miasta znajdują się także inne zadaszone miejsca spotkań przygotowane dla realizacji wydarzeń biznesowych. Spis wybranych obiektów wraz z danymi kontaktowymi i ich charakterystyką znajduje się w Raporcie w załączniku 1 i 2. Największe z nich to: Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Hala Widowiskowa „Spodek”, która została w ostatnich latach gruntownie wyremontowana. W Spodku na trybunach może zmieścić się nawet 11 500 osób25 . Międzynarodowe Centrum Kongresowe Katowice oddane do użytku w 2015 roku może pomieścić jednorazowo 15 000 osób (w tym 8 000 osób
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks