Kvalitetsdrivet 2013

8 pages
9 views

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
2013-11-13. Aleksandra Sjöstrand. Kvalitetsdrivet 2013. Högre kvalitet i högre utbildning eller breddad rekrytering? Eller både och?. Universitets- och högskolerådets främjandeuppdrag innebär att myndigheten ska. stimulera intresset för högskoleutbildning
Transcript
2013-11-13Aleksandra SjöstrandKvalitetsdrivet 2013Högre kvalitet i högre utbildning eller breddad rekrytering? Eller både och? Universitets- och högskolerådets främjandeuppdrag innebär att myndigheten ska
 • stimulera intresset för högskoleutbildning
 • främja breddad rekrytering till högskolan
 • motverka diskriminering ochfrämja lika rättigheter och möjligheter inom högskolan oavsett
 • kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
 • främja internationalisering och utbyte inom hela utbildningsområdet
 • Breddad rekrytering – tidigare högt uppe på den utbildningspolitiska agendan
 • Proposition Den öppna högskolan (prop.2001/02:15) - mångfalden i samhället borde återspeglas bland högskolans studenter
 • En ny regel i högskolelagen fr.o.m. hösten 2001 - lärosätena har en skyldighet att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan (1 kap. 5 § högskolelagen)
 • Rekryteringsdelegationen (2002—2004) - stöd till lärosätena i arbetet med att minska social och etnisk snedrekrytering till högre utbildning - 120 miljoner kr delades ut till ett hundratal projekt
 • Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) – stöd till verksamheter för breddad rekrytering (2006-2008)
 • Regleringsbrevet för 2002 - lärosätena för första gången åläggs att upprätta handlingsplaner för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolanHur tas breddad rekrytering upp?
 • Regleringsbrevet för 2013 för universitet och högskolor
 • Tas inte upp
 • BP 2013
 • ”Den sociala snedrekryteringen till högskoleutbildning består trots många insatser från olika aktörer under en lång tid. Detta är problematiskt, eftersom möjligheterna att gå vidare till högre utbildning inte ska avgöras av individens bakgrund.”
 • BP 2014Tas inte upp
 • Jag hittar ingenting på regeringens hemsida
 • Breddad rekrytering idagUtbildningspolitikens fokus flyttats från breddad rekrytering till kvalitet spetskompetens effektivitet ökad genomströmning konkurrenskraft excellensHur påverkar breddad rekrytering/breddat deltagande utbildningens kvalitet?
 • Är mångfald en förutsättning för kvalitet i högskolan?eller
 • innebär den en risk för försämrad kvalitet?
 • Måste man välja – antingen breddad rekrytering eller kvalitet?eller
 • Kan man ha både och?
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks