kritikan luaran

7 pages
7 views

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
sjh
Transcript
  SJHK3043 SEJARAHLISANDANDOKUMENTASI) PENSYARAH: ENCIK LINOS BIN SUMPINGDISEDIAKANOLEH : NINANURMEWAHBINTIANUAR¬†:AIREENNATASHABINTICHE BUYONG  JELASKANKONSEPDANCIRI-CIRIKRITIKANLUARAN  Kritikan luaranUsaha ahli sejarah dalammemastikan sumber yang diperolehadalah tulen, asli dan sahihDari segi sifat fizikal danluaran sesuatu sumbersahajaMelibatkansumberprimerDilakukankerana pemalsuansumber  Ciri-cirikritikanluaran Melibatkankajian daripadaaspek luaransahaja Memiliki empatkaedah dalammenentukankesahihan sesuatudokumenAntara kaedahnyaialah ujian kimia, ujian bahasa, ujiantulisan tangan danujian bahan-bahan.Dilaksanakan olehsejarawan untuk¬†tujuan yang tertentuMelibatkan sumberyang maujud sahaja
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks