(godsdienst)sociologie

26 pages
25 views

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Tiltenberg-St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3. (godsdienst)sociologie. Inleiding cursus. Docent. Vrije Universiteit: sociologie Bisdom Haarlem-Amsterdam: diaconie/kerk en samenleving Tiltenberg (zie ook website) aandachtsgebieden esengers@bisdomhaarlem.nl. Opzet cursus.
Transcript
Tiltenberg-St. BonifatiusJaar I-II, majorCode VIII.3(godsdienst)sociologieInleiding cursusDocent
 • Vrije Universiteit: sociologie
 • Bisdom Haarlem-Amsterdam: diaconie/kerk en samenleving
 • Tiltenberg (zie ook website)
 • aandachtsgebieden
 • esengers@bisdomhaarlem.nl
 • Opzet cursusDrie thema’s:
 • Sociologie/kerk en samenleving
 • Religieuze organisatievorming
 • Modernisering van de samenleving
 • Hoorcollege, discussie, video/tekst, flexibele tijdsindelingPowerPoint op websiteLiteratuurGerard Dekker en Hijme Stoffels: Godsdienst en samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie.Kampen: Kok (5e druk of hoger)
 • Bij de receptie
 • Te lezen:1 juli: hst 1, 2, 42 juli: hst 3, 8, 93 juli: hst 5, 6, 7, 10Eindopdracht
 • Take-home: reageren op drie stellingen
 • Sociologisch reageren
 • Gebruik stof boek en college
 • Elke stelling max. 1 A4
 • Je mag samenwerken, maar eigen verhaal
 • Geen goede of foute antwoorden, kwaliteit argumentatie
 • SociologieVerhouding kerk en samenlevingLes 1Godsdienst is niet van belang voor de samenlevingStellingSociologieKunstmatig woord (Comte: 1824/1839):
 • socius: metgezel, samenleving
 • Logos: wetmatigheid, regel, inzicht
 • ‘wetmatigheid van samenleven’
 • Sociologie ontstaan in sociale crisisBeheersing of verandering?Definitie(Jager en Mok: Grondbeginselen der sociologie)“sociologie is de wetenschap die het samenleven van mensen in grotere en kleinere verbanden bestudeert”
 • Het gedrag van mensen voor zover dat beïnvloed wordt door relaties met andere mensen
 • De uit dat gedrag voortkomende gedragspatronen, opvattingen en verhoudingen
 • De verklaring daarvoor in ontstaan, voortbestaan en verandering
 • Wat wel, wat niet?“…het samenleven van mensen…”individucultuurstructuurGroot en klein“…in grotere en kleinere verbanden…”
 • Micro
 • Meso
 • Macro
 • Sociologie als wetenschap
 • Empirisch en objectief
 • Systematisch en generaliserend
 • Methodisch
 • Waardevrij
 • ! Sociologische denkwijze: wat heeft dit te maken met de relaties tussen mensen?Godsdienstsociologie‘Bestudering van religie uit sociologisch perspectief’
 • Sociologische theorie, methode, begrippen
 • Micro, meso, macro
 • Wetenschappelijk
 • Spanningsvolle relatie
 • Kunnen godsdiensten bestudeerd worden zonder waarheid of bestaan goden te erkennen (Etsi deus non daretur)?
 • Is godsdienst iets anders dan willekeurig welke andere menselijke activiteit?
 • Wat is de opstelling van Dekker en Stoffels?
 • Wat denken jullie zelf?
 • Theologie is te mooi om waar te zijn, sociologie is te waar om mooi te zijnCitaat DekkerWonderen en sociologie
 • Hoe kijkt Stoffels tegen wonderen aan?
 • Doet hij hierdoor het wonder tekort?
 • Wat vind je van deze manier van kijken?
 • Wat is religie?(voor een socioloog)
 • Schema Hijmans/Hilhorst (p.37)
 • Waar zit het onderwerp van de godsdienstsociologie?
 • Dekker/Stoffels: betrokkenheid op een als transcendent ervaren werkelijkheid
 • Substantiële en functionele definities (en consequenties)
 • Substantiële definities
 • Bruce: Religion consists of beliefs, actions and institutions which assume the existence of supernatural entities with powers of action, or impersonal powers or processes possessed of moral purpose.
 • Functionele definities
 • O’Dea: Religion is the manipulation of non-empirical or supra-empirical means for non-empirical or supra-empirical ends.
 • Religie?
 • Civil religion
 • Invisible religion
 • Politieke ideologie, voetbal?
 • Officiële en niet-officiële vormen
 • Mens van nature religieus?
 • Wat is sociologisch aan religie?
 • Een groepsfenomeen
 • Omvat overtuigingen, verhalen, tradities, waarden
 • Specifieke praktijken, rituelen
 • Vijf aspecten (p.38): ideologisch, ritueel, intellectueel, ervaring, consequentiesNegatiefSuppression of protestBlock progressNo practical actionConflict and disunityFunctie van religie voor samenleving(O’Dea 1969)Positief
 • Consolation and reconciliation
 • Emotional stability and personal growth
 • Legitimation of society
 • Prophetic change
 • Social and individual identity
 • Functies van religie(Dekker/Stoffels p.73)
 • Integratieve functie (Berger)
 • Legitimatie
 • Compensatie
 • Zingevingfunctie
 • Veranderende functie
 • Emancipatie
 • Religie en samenleving
 • Sociale structuur heeft gevolgen voor (religieus) handelen en opvattingen
 • Bepaalde sociale kenmerken in bepaalde groepen
 • Religie heeft gevolgen voor de inrichting van de samenleving
 • ! Geen directe relatie, eerder wisselwerkingGodsdienst is niet van belang voor de samenlevingStelling
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks