Finansijski posrednici

11 pages
11 views

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Finansijski posrednici. Uloga :. Fin. Posrednici = Fin. Institucije Nabrojite 3 vrste Fin. posrednika?. Suficit: Zajmodava o c. Deficit: Zajmoprima o c. Fin. posrednik. Vrste posredika :. Vrste finansiranja :. F inasiranje. Direktno. Indirektno. polu Direktno. Direktno :.
Transcript
Finansijski posredniciUloga:
 • Fin. Posrednici = Fin. Institucije
 • Nabrojite 3 vrste Fin. posrednika?
 • Suficit:ZajmodavaocDeficit:ZajmoprimaocFin.posrednikVrsteposredika:Vrstefinansiranja:FinasiranjeDirektnoIndirektnopoluDirektnoDirektno:
 • Karakteristika:
 • Direktan kontakt bez učešća 3. strane
 • Nedostatci:
 • Limitiran iznos transakcije
 • Rizična sredstva obezbjeđenja
 • Informacioni troškovi
 • $ZajmodavaocOsoba AZajmoprimaocFirma X%iliHovIndirektno:
 • Prednosti:
 • Nema limita (min-max) transakcije
 • Akumuliranje sredstava
 • Servsiranje velikih potraživanja
 • Posrednik preuzima rizik
 • Nizak informacioni trošak
 • U transakciji uključen posrednik
 • $$ZajmodavaocOsoba AZajmoprimaocFirma XFin.Institucija%, Hov%,HovPoluDirektno:
 • Karakteristika:
 • poluDirektan kontakt preko posrednika
 • $ZajmoprimaocFirma XZajmodavaocOsoba A%Broker %, Hov
 • Nedostatci:
 • Rizik i ročne
 • karakteristike
 • Prednosti:
 • Niži info.trošak
 • FaktoriuticajanaporfolioFP:
 • Karakteristikeizvorasredstava:
 • Troškovi prikupljanja
 • Stepen stabilnosti=kontinuiranost
 • Rok dospjeća
 • Rizikplasmana
 • Stopa povrata na aktivu (kredit,investiciju)
 • Veličina Fin. Institucije
 • Konkurencija
 • DrzavnaRegulacija
 • Upravljanje portfoliom FP:
 • Diversifikacija sredstava:
 • Premavrstiizvora i datumudospjeće
 • Ročna usklađenost izvora sredstava sa plasmanima
 • Rizikplasmana
 • U BiH-RS:
 • Fin. disintermedijacja:
 • Povlačanje sredstava iz Indirektnog ka Direktom i PoluDirektom fin.
 • Osnovni razlog: mogućnost veće zarade i jeftinijih izvora sredstava.
 • Sigurnost vs. Zarada
 • Niži trošak vs. Potraznja za HoV
 • Vjezba:
 • Na osnovumaterijalavjezbe 1. odreditikojuvrstufin.posrednikapredstavlja Hypo Bank, tekojim se vrstamafinansiranjabavi (navestiorganizacionejedinice), ikojesuorg.jedinicezaduzenezasegmenteupravljanjaportfoliomfinansijskihposrednika?
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks