Dod 3

2 pages
7 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1. БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього…
Transcript
 • 1. БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва Органів Державної фіскальної служби Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулюва- ння Витрати на адміні- стрування регулюва- ння* (за рік), гривень 1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання - - - - - 2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: - - - - - камеральні - - - - - виїзні - - - - - 3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання - - - - - 4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання - - - - - 5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання - - - - - 6. Підготовка звітності за результатами регулювання - - - - - 7. Інші адміністративні процедури (уточнити): - надіслання запиту до банку щодо обігу коштів фізичної особи з великими статками; - обробка отриманої відповіді 0,5 год 21.59 1200 5* 64770,0 Разом за рік Х Х Х Х 64770,0 Сумарно за п'ять років Х Х Х Х 323850,0 ____________ * Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається з розрахунку посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.
 • 2. * Аналізуючи податкову практику роботи з заможними платниками податків середня кількість банківських рахунків на одну особу становить від 3 до 5 рахунків, тобто запити відправлятимуться не усім банківським установам, а лише тим у яких будуть наявні відкриті рахунки декларанта.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks