Criteria

3 pages
6 views

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1. ПРОЕКТ Вноситься Кабінетом Міністрів України В В. ГРОЙСМАН « » 2018 р. ЗАКОН УКРАЇНИ Про…
Transcript
  • 1. ПРОЕКТ Вноситься Кабінетом Міністрів України В В. ГРОЙСМАН « » 2018 р. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо критеріїв визначення осіб з високими статками _________________________________________________ І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13–17, ст. 112) такі зміни: 1) пункт 14.1 статті 14 доповнити новим підпунктом такого змісту: «14.1.1391 . особа з високими статками – платник податку – фізична особа – резидент, з урахуванням положень підпункту «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, яка відповідає одному з таких критеріїв: а) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) великого платника податків; б) прямо чи опосередковано володіє 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи, що є податковим резидентом іншої держави та задекларувала (отримала) дохід за попередній податковий (звітний) рік 10 і більше мільйонів євро; в) загальний річний оподатковуваний дохід за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 мільйонів гривень. Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» для цілей застосування підпункту 14.1.1391 цієї статті вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;»; 2) в абзаці першому пункту 49.4 статті 49 після слів «середніх підприємств,» доповнити словами «осіб з високими статками – платників податків»;
  • 2. 2 3) в абзаці другому пункту 63.3 статті 63 після слів «великого платника податків» доповнити словами «та особи з високими статками – платники податків»; 4) статтю 70 доповнити новим пунктом такого змісту: «70.41 . До Державного реєстру вносяться відомості про: віднесення фізичної особи – платника податків до категорії «особа з високими статками – платник податків» із зазначенням дати, з якої платника податків віднесено до цієї категорії, або відомості про виключення платника податків з названої категорії із зазначенням дати виключення; зміну основного місця обліку (взяття/зняття з обліку) фізичної особи – платника податків, яку віднесено до категорії «особа з високими статками – платник податків.»; 5) у пункті 72.1 статті 72: у підпункті 72.1.2 після слів «Національного банку України» доповнити словами «Центрального депозитарію цінних паперів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,»; у підпункті 72.1.4 після слів «або нерезидентів» доповнити словами «, від компетентних органів інших держав»; у підпункті 72.1.6 після слова «добровільно» доповнити словами «, у тому числі в інших державах,»; 6) в абзаці першому пункту 102.1 статті 102 після слів та цифр «до статті 39 цього Кодексу» доповнити словами та цифрами «та 3650 днів у разі проведення перевірки декларування майнового стану і доходів осіб з високими статками – платників податків»; 7) пункт 120.1 статті 120 доповнити новими абзацами такого змісту: «Несвоєчасне подання платником податку, який належить до категорії «особа з високими статками – платник податків», річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) – тягне за собою накладення штрафу у розмірі 10 відсотків суми нарахованого податку на доходи фізичних осіб.»; 8) пункт 179.2 статті 179 доповнити новим абзацом такого змісту: «Дія цього пункту не поширюється на платників податку, які належать до категорії «особа з високими статками – платник податків». Такі платники податку зобов'язані щорічно подавати податкову декларацію у строки, визначені цим Кодексом.». ІІ. Прикінцеві положення: 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 2. Внести зміни до пункту 4 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», доповнивши його новим підпунктом «б» такого змісту:
  • 3. 3 «б) на його письмову вимогу щодо залишку коштів на рахунках конкретної фізичної особи з високими статками – платника податків на конкретну дату, а також щодо операцій списання з та/або зарахування на рахунки такої особи за конкретний проміжок часу;». 3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Голова Верховної Ради України
  • We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks