Argosy - DISPONENT Prikaz funkcionalnosti

15 pages
9 views

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Argosy - DISPONENT Prikaz funkcionalnosti. autor: Božidar Tokić Svibanj, 2011 g. Procesa rada u tvrtkama sa složenim DISPONIRANJEM. ERV i Plaće. Razrada procesa rada. Disponenti. Komercijala. Dispečeri. Argosy – D I S P O N I R A N J E. Dnevne potrebe za
Transcript
Argosy - DISPONENTPrikaz funkcionalnostiautor: Božidar TokićSvibanj, 2011 g. Procesa rada u tvrtkama sa složenim DISPONIRANJEMERV i PlaćeRazrada procesa radaDisponentiKomercijalaDispečeriArgosy - DISPONENTArgosy – D I S P O N I R A N J EDnevne potrebe zaradnicima - SLUŽBEDnevno raspoloživiKADROVIDohvati podatkeDohvati podatkeNapravi obraduNapravi obraduSpremi podatkeSpremi podatkeArgosy - DISPONENTRadnikalendar
 • Posebni dani:
 • - događanja,
 • nepogode,
 • . . .
 • Plan:Dnevne potrebe rada = SLUŽBE
 • RAZRADA PROCESA RADA
 • Poslovi po lokacijama rada:
 • Planirani poslovi,
 • Planirani sezonski poslovi,
 • Izvanredni poslovi zbog specifičnih dana,
 • Izvanredni poslovi po kratkoročnim ugov.,
 • . . .
 • Blagdan‘Radni dan’SubotaNedjeljaBASEKOMERCIJALAUgovoreniposloviLogistikaArgosy - DISPONENTArgosy - DISPONENTArgosy - DISPONENTDnevne potrebe zaradnicima - SLUŽBEDnevno raspoloživiKADROVIDohvati podatkeDohvati podatkeNapravi obraduNapravi obraduSpremi podatkeSpremi podatkeArgosy - DISPONENTRadnikalendarDnevno prisutni KADROVI = Plan K1.B OG OD O POtvorena BOLiječničke doznakeAnexUg.o radu (SKR)Rješenja (por., …) PravaPlanOdobrenjaRealizacija
 • PLAĆENI DOPUSTI – OSOBNE POTREBE (Trajanje do ukupno 7 dana u godini):
 • Sklapanje braka,
 • Porod supruge,
 • Teža bolest ili smrt u užoj obitelji, …
 • PLAĆENI DOPUSTI – OBRAZOVANJE, …
 • Škol. za potrebe poslodavca ili sind.,
 • Stručna usavršavanja,
 • Dobrovoljni davatelji krvi.
 • NEPLAĆENI DOPUSTI
 • - Odsutnost. Miruju prava i obaveze.
 • Obav. DAN ODMORA (liječnički pr., …)
 • PravaPlanOdobrenjaRealizacijaDnevno aktivni K A D R O V I = Plan K0.B A S EArgosy - DISPONENTRadnikalendarDnevno raspoloživi KADROVI = Plan K2.Noćni radZakonska OGRANIČENJA‘Zakon o radu’čl. 45. – čl. 66.
 • U nizu najviše 7 dana.
 • Dnevni - rad noću
 • Nakon 8 satnog rada – odmor od najmanje 16 h.
 • Rad u 1. i 2. smj.
 • Nakon rada – najmanje 12 sati odmora.
 • Subota,NedjeljaTjedni rad
 • Odmor 24 h: nedjeljom, prethod. ili slij. danom.
 • Mjesečni rad
 • Odstupanje od punog radnog vremena do 12 h.
 • 4 mjesečni rad
 • Preraspodjela - bez odstupanja od fonda sati
 • Dnevno prisutni K A D R O V I = Plan K1.B A S EArgosy - DISPONENTRadnik - O G R A N I Č E N J A ( + / - )Argosy - DISPONENTDnevne potrebe zaradnicima - SLUŽBEDnevno raspoloživiKADROVI (Plan 3)Dohvati podatkeDohvati podatkeNapravi obraduNapravi obraduSpremi podatkeSpremi podatkeArgosy - DISPONENTRadnikalendar‘Radni dan’SubotaNedjeljaDISPEČERIzvedba: SLUŽBE / Sredstva rada / Radnici
 • DISPEČER – ‘ad hoc’ intervencije:
 • Zamjenska sredstva zbog kvarova i sl.,
 • Zamjena radnika iz planirane pričuve,
 • Ukidanje službe - nedostatak sredstva ili radnika,
 • . . .
 • Blagdan
 • Posebni dani
 • - događanja,
 • nepogode,
 • . . .
 • DISPONENT Plan K3.: SLUŽBE / Sredstva rada / RadniciBASESLUŽBESredstvaradaRadniciArgosy - DISPONENTArgosy - DISPONENT Pregledi i liste – razni mediji i formatiAlatna traka vezna uz aktivni prozorOtvoreni radni prozoriUvjeti za dohvat podataka Argosy - Korisničko sučeljePopis dozvoljenih poslovaOn screen filtriPodaci dohvaćeni prema uvjetima i isfiltrirani prema filtrimaArgosy - Disponent Prikaz funkcionalnosti Procesa rada u tvrtkama sa složenim DISPONIRANJEMERV i PlaćeRazrada procesa radaDisponentiKomercijalaDispečeriArgosy - DISPONENT
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks