Untitled2 - Trumpet in Bb 2

2 pages
3 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Description:
Transcript
    4 Î   3 ÎÏÏÏÏ ugtugin na may Puso úÏÏÏÏúúúú  44 8 wú. U Îp   8 A w Alalay Lang P B ww  22 úäj.Ï h Chance mo na .JJÏJÏÏ.ÏÏ.ÏÏÏÏ..rÏÏúÅR  27 ÏÏúÏÏ.JJÏJ anatiliin ang lakas hanggang Rehearsal E F C ÏúäjÏ.ÏÏÏ.Ï.äj.JÏÏÏÏ 3   33 úÏÏ.Ï..rÏÏÏ.Ï..äj.jÏ.Ï D ÏúÏÏ  39 .Ï.ÏÏÏÏÏ.úÏÏ.jÏÏÏÏúäj.ÏÏÏÏ.ÏÏÏ  44 j..w   5 E îäj.ÏPÏÏÏÏ.ÏÏÏÏú.Ï Lumakas ng Dahan2x at Sabay2x 54 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ.ÏÏ.Ï.JJÏJ todo mo na Walang bibitaw hanggang Rehearsal H f F ÏúäJÏ.ÏÏÏ.Ï Ikaw Ang Aking Pangarap COPYRIGHT ©2014 NABUA COMMUNITY BAND Music Library Arr Rene Angelo C SernandeLOBO OSTTrumpet in Bb 2    59 .äj.JÏÏÏÏ 3 úÏÏ.Ï..rÏÏÏ.Ï..äj .jÏ.Ï G ÏúÏÏ.Ï.ÏÏÏÏÏÏ.úÏÏ.j.ÏÏÏ  44 70 wúî   6 H ·w U w¹ 2
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks