The Undecidability of Capital

40 pages
61 views

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Why is it that capitalism does not have to work – in the sense that communism does? ? Whether it works or it is perceived to be broken, almost irreparably – nothing can affect its survival – its perpetuation. This seems to be anti-Darwinist or anti-evolutionary.
Tags
Transcript
  Qbkeell Hkviq Tbl \edlajdkfjcjtz mg Ak~jtkc ;% ^vmclomhleme6% Dlvvjdk me bjq Iellq1% Tbl Qlavlt4% Q~jvjt0Tjhl<% _bkt jq Ak~jtkc flqjdlq Ak~jtkc= mv ^mqtmel ‒dl(gmvhq‚ Hkvr*7% Tbl Q|f`lat kq Dm|fcl Q|fqtkeal;% ^vmclomhleme _bz jq jt tbkt ak~jtkcjqh dmlq emt bkwl tm mvi ‑ je tbl qleql tbktamhh|ejqh dmlq= _bltblv jt mviq mv jt jq ~lvaljwld tm fl fvmile# kchmqtjvvl~kvkfcz ‑ emtbjeo ake kgglat jtq q|vwjwkc ‑ jtq ~lv~lt|ktjme% Tbjq qllhq tm fl ketj(Dkvjejqt mv ketj(lwmc|tjmekvz% Ke mvokejqh bjab q|vwjwlq hlvlcz  flak|ql jt jq ‑ emt flak|ql jt jq tbl flqt mv gjttlqt% Fvmile ltlvekc ak~jtkcjqh jqk ~vjhl lrkh~cl mg ‒jem~lvktjwl ~mlv‚% Jtq jedjgglvleal tm ~lvglatjme mv lwledlqjvkfjcjtz jq kcvlkdz vmmtld je tbl jedjgglvleal mg hmelz tm ‒bktlwlvamhhmdjtz‚ kq cmeo kq q|ab k amhhmdjtz ake alkqlclqqcz ~lvgmvh tbl hjvkaclmg t|vejeo hmelz jetm hmvl hmelz% Kq Hkvr vjtlq0 –Tbl ak~jtkcjqt iemq#tbkt kcc amhhmdjtjlq# em hkttlv bm qbmddz tblz cmmi mv bm fkd tblz qhlcc#je gkjtb ked je tv|tb kvl hmelz# ‧* ked flqjdlq tbkt# hjvka|cm|q hlkeq tmhkil m|t mg hmelz hmvl hmelz%‘ Y–Dlv Ik~jtkcjqt ljÝ# dkÝ kccl _kvle# jlc|h~jo qjl jhhlv k|qqlble mdlv jl qabclabt qjl jhhlv vjlable# jh Ock|fle|ed je dlv _kbvbljt Olcd# ‧* qjed |ed p|dlh |edlvtätjol Hjttlc# |h k|qOlcd hlbv Olcd p| hkable%‘ Ikvc Hkvr# Dkq Ik~jtkc Lvqtlv Fked# HkvrLeolcq _lvil kffvlwjktld HL_ Fked 61# Flvcje# ;:?<# ~% ;7:*X Je k qjhjckv wlje# Hkvr mg tbl ;244 Hke|qavj~tq emtlq tbkt tbl ak~jtkcjqt ake hkil kovlktlv ~vmgjt gvmh dlvlcjat ‒alcckv(dlccjeoq‚ vletld tm tbl ~vmcltkvjkt tbke  Tbl \edlajdkfjcjtz mg Ak~jtkc6 gvmh tbl vlet gvmh ~kckalq ‑ kq ak~jtkc kctbm|ob k qajleal mg lkctb# jq kcqm kqajleal mg ~lvjqbjeo dkvfle * ‑ fmtb je tbl amhhmdjtjlq jt ake amewlvt tm lwlvovlktlv wkc|l ked tbl hmcdjeo jeac|djeo dlgmvhjeo* mg dlqjvl elalqqkvz gmvtbljv jccjeo ameq|h~tjme% –  Dkq vmbl Fldóvgejq dlq Kvfljtlvq jqt ljel wjlc ov÷Ýlvl [|lccl dlq Oljeeq kcq dkq gljel dlq Vljable% Djl Ilcclvmbe|eoleje Cmedme fvjeole jbvle Wlvhjltlve hlbv lje kcq djl ^kcäqtl ‧*‘ Y–Tbl vk  dlqjvl mg tbl mvilv jq k h|ab ovlktlv qm|val mg ~vmgjt tbke tbl  gjel mel mg tblvjab% Tbl alcckv gcktq je Cmedme zjlcd hmvl gmv tbljv ckedcmvdq tbke tbl ~kckalq ‧*‘# ×imemhjqab(~bjcmqm~bjqabl Hke|qivj~tl ;244* je Hkvr Leolcq _lvilkffvlwjktld HL_ Fked 4># Flvcje# ;::># ~~% <<;(<<6*XHkvr q~lkiq mg tbl ‒vkelqq‚ mg ak~jtkc tmkvdq tbl |edlvackqqamh~clhletkvz tm tbl ‒gjelelqq‚ tmkvdq tbl hmejld ackqq amvvlq~medjeo tm _lqle lqqleal* ked  Qablje k~~lkvkeal*% Ak~jtkc mv bkt Hkvr akccq je bjq;244 hke|qavj~tq ‑ tbl ektjmekc lamemhz ‑ katq |~me tbl bmcl mg bkt jqb|hke tbvm|ob jtq vlojhl mg dlqjvl ked dlqjvlclqqelqq% Jt jh~mqlq me fmtb tblak~jtkcjqt ked tbl mvilv ke |eekt|vkc kqaltjajqh% Tblz kqq|hl tbl ‒cjgl hkqi‚mg tbl –|q|vjm|q hjqlv ked tbl kqaltja ~vmd|atjwl qckwl‘ Hkvr# m~% ajt%# ~% <4:*‑ |edlv tbl ~vlhjql tbkt bkt J lr~led J bkwl tkile kkz gvmh tblkaa|h|cktjme mg ak~jtkc% Blvl ak~jtkc jq jedjqtjeo|jqbkfcl gvmh tbl ‒qajleal mg hmvkcjtz‚% Tbl |elkqz d|kcjtz mg c|r|vz ked gv|okcjtz lralqq ked dlkvtb*gcmjeo tbvm|ob ak~jtkc ked jtq ektjmekc lamemhz jq q~cjt fltlle tbl b|hkekoletq mg ak~jtkc ked jtqlcg% B|hke vle|eajktjme e|vt|vlq tbl c|r|vz mg ak~jtkc% Kq Hkvr vjtlq0 hmelz ake tvkwlc# om tm tbl tblktvl# tm fkccq# lkt# fl k~ktvme mg tbl kvtq# iemcldol# hmwl je qmajltz‧Tbl clqq zm| kvl# tbl clqq mg  zm|vqlcg zm| lr~led# tbl hmvl zm| bkwl dl~mqjtld je zm|v qlamed kcjlektldjh~lvjqbkfcl cjgl# zm|v ak~jtkc% Me tbl mtblv bked dlqjvl je tbl qleql mg kgllcjeo mg ckai# k elld kvm|qld je hl fz tbl mtblv je mvdlv tm c|vl hl jetmq~ledjeo hmelz me bktlwlv amhhmdjtz jq q|~~mqld tm gjcc tbkt ckai jq kekfqmc|tl amedjtjme mg kez kaa|h|cktjme mg ak~jtkc% Cmeo flgmvl tbl ak~jtkcjqthkvilt# Qmavktlq# qtkedjeo je tbl komvk# mfqlvwld ‑ –bm hkez tbjeoq tblvlkvl bjab J dme‚t ket%‘ L~ja|v|q gmccmjeo je tbkt tvkdjtjme mg vlqjqtkeal tmdlqjvl kdwjqld k amvvlq~medlet bm kqild bjh bm tm jeavlkql bjq lkctb (dlavlkql zm|v dlqjvlq%  Tbl \edlajdkfjcjtz mg Ak~jtkc1 Dlqjvl  Dvkeo *# bjab Qablccjeo qk kq –tbl ~vl(gmvh mg q~jvjt‘# jq jhhkeletcz amvv|~tld ked je k ~lvhkelet qtktl mg  hk|wkjql gmj  kq k bmqtkol mg ak~jtkc% qll Tblmdmv _% Kdmvem# Eloktjwl Djkclitji# Gvkeig|vt# ;:26#~% 6>6* Tbl ‒jem~lvktjwl‚ ‑ qkwlq bjhqlcg |~ gvmh ckfm|v ‑ je tbl kz tbl mvilv |qld tm qkwl bjq hmelz jeqtlkd mg kqtjeo jt me –gclltjeo dlqjvlq‘% Tbljem~lvktjwl‚q kqaltjajqh jq tbl kfqtjeleal gvmh katjwjtz# gvmh katjme% Melvlem|ealq katjme% Am|cd tbjq ketjemhz mg c|r|vz dlfk|ablvz* ked kqaltjajqhje ak~jtkcjqh |edlvcjl tbl hmwlhlet je Qabm~lebk|lv‚q tbm|obt(ameqtv|atgvmh kggjvhktjme tm eloktjme mg tbl jcc tm cjwl=Ak~jtkc dmlq emt elalqqkvjcz jh~cz ke lwlv lwmcwjeo bjoblv clwlc mg ajwjcjqktjme‑ f|t ake dm `|qt kq lcc mv flttlv jtb k mvql mel# kq cmeo kq tbl fkqjaamedjtjmeq mg ak~jtkc mv H(A(H‚ hmelz(amhhmdjtz(hmvl hmelz* tblhqlcwlqkvl ojwle% Qlcg(~vlqlvwktjme jq emt ke kfqmc|tl wkc|l ‑ jt qbm|cd bmwlv kt tbl~mjet mg elldjelqq% Elldjelqq jq tbl k~~vm~vjktl hmdl gmv tbl qlcg(~vlqlvwktjme mg tbl mvilv jeac|dlq kcc eme(ak~jtkcjqtq je ak~jtkcjqh*9 jt jq kcqm–tbl ~vjeaj~cl mg ektjmekc lamemhz‘% Je tbjq kz hmvkcjtz ~vmtv|dlq jetm tbl–lqqleal‘ mg tbl ektjmekc lamemhz%Ak~jtkc mv hmelz bkwl dlqjvlq  Fldóvgejqql * bjab h|qt fl qktjqgjld# tbl mvilv h|qt ~vkatjal fljeo jtbm|t dlqjvl# fljeo kqtld%Tbl Vmhke Lh~jvl kq f|jct me Vmhke Kvhz fvlkd hkdl mg q~lct gcm|v# tblLoz~tjke ~zvkhjdq me ~bkvkmeja fvlkd hkdl mg ikh|t gcm|v ‑ tbl FvjtjqbLh~jvl Fktb*# qkzq ke Leocjqbhke ‑ ke mcd Fc|lamkt fmz ‑ kq f|jct me‒Hmtblv‚q ^vjdl‚% Mel mg tbmql bjtl emtbjeo cmkwlq% Clqq tbke kjv% TblFvjtjqb kvl tbl  C|gthleqable je tbl q|aalqqjme mg jh~lvjkcjqtq% Tbl Qamtq ktclkqt bkwl tbljv mkt fjqa|jtq ‑ tblz lkt tblh cjil tbl Jedjmq je tbl Kedlq abl me tbljv amak clkwlq ‑ tm qtkwl mgg lrbk|qtjme bjcl hm|etjeo tbl bljobtq jetbje kjv%@|qt kq je tbl gjo|vl mg `|qt omjeo me tblvl jq ke jh~cjajt ‒flcjlg‚ je tbl |eledjeovl~ltjtjwl abkvkatlv mg k qlvjlq mv v|cl# l akvvz kvm|ed ke k~vjmvj qzccmojqtjavbltmvjakc qtv|at|vl je tbjeijeo bjab ~vlq|~~mqlq tbkt mel tbm|obt h|qtgmccm gvmh kemtblv tbm|obt ked qm me% F|t h|qt jt ‑ dmlq jt= Je tbl qkhl  Tbl \edlajdkfjcjtz mg Ak~jtkc4  kz katjmeq# maa|vvlealq gmccm gvmh mtblv katjmeq mv maa|vvlealq je tbllh~jvjakc mv bjqtmvjakc mvcd ‑ mtblvjql tblz kvl hlvlcz ‒ametjeolet‚% F|t aketblz fmtb gmccm ked emt gmccm ‑ fl vlcktld ked |evlcktld% Je ke kfqmc|tlcz ametjeolet mvcd tbjq m|cd ~vmfkfcz fl ~mqqjfcl% Tbl kqq|h~tjme tbkt tbjeoqmv tbm|obt h|qt gmccm gvmh mel kemtblv jh~mqlq k qajleal(lq{|l* hjhltjagc|r me tbl gmvh mg ~blemhlek ‑ tbljv kz mg abkeojeo mv ~kqqjeo fz qtkzjeotbl qkhl ‑ k ijed mg gc|r mg jdletjtz% Tbjq jq kcqm k gc|r mg cmomq ‑ cmomq jh~cjlqtbkt lwlvztbjeo h|qt fl ameelatld jtb lwlvztbjeo lcql% Cmomq ake k~~lkv jetbl gmvh mg k bjlvkvabz mg ~vjeaj~clq lrlvtjeo gmval tbvm|ob wkvjm|q qtkolq mg hltbmdjakc olelvkcjqktjme |etjc jt vlkablq fmttmh kt tbl lh~jvjakc dktk% Fmtbtbl gc|r ked tbl qakcl kvl keajlet hmdlcq ‑ kctbm|ob tbl bjlvkvabjakc cmomq kq Kdmvem ked Bmvibljhlv dlwlcm~ je  Djkclatjaq mg Lecjobtlehlet  kq kt tbltbvlqbmcd mg Lecjobtlehlet ‑ je Fkame‚q tvlktjqlq me qajleal% qll HkrBmvibljhlv |ed Tblmdmv _% Kdmvem# Djkclitji dlv K|gicäv|eo#^bjcmqm~bjqabl Gvkohletl# Khqtlvdkh# ;:72# ~% ;?*Lkab hmhlet mg tbl gc|r jq k vl~ltjtjme mg tbl mel flgmvl qm tbkt je omjeo metblvl jq mecz flgmvl elwlv kgtlv% Fkdjm| jq {|jtl tkile fz Flailtt‚q ‒fkd wlvql‚ wlvq dl hjvcjtme * kfm|t q|ab k gc|r mg tbl qkhl ‑ bkt kvl e|hflvq mtblvtbke tbjq% Je tbl am|etjeo mg e|hflvq tblvl jq tbl |ttlv kqq|h~tjme tbkt hmvl jcc kckzq fl tbl qkhl kq clqq ‑ tbl |ejt mg mel kddld tm k tvkeqgjejtl e|hflvjq em djgglvlet tbke tbl |ejt mg mel kddld tm mel% Jq tbjq tv|tb= Jq tblgmccmjeo mg tbl qkhl fz tbl qkhl k ijed mg wlvjgjaktjme mg tbl qkhl= _m|cdtble amewlvqlcz k gmccmjeo mg tbl qkhl fz tbl mtblv fl k gkcqjgjaktjme mg tblqkhl= Mv mg tbl mtblv= Je tbl gmccmjeo mg tbl qkhl fz tbl qkhl tblvl jq mecz k abkeol fz q|fqtjt|tjme ‑ tbkt bjab kq je tbl ~ckal mg em hmwlq m|t mg tbjq ~ckal ‑ mv kq Fkdjm| m|cd qkz jq tble eme(fljeo% F|t jt jq vl~ckald fz kvl~cjak mg jtqlcg ‑ qm tbl gmccmjeo mg tbl qkhl fz tbl qkhl jq ke |eledjeoq|fqtjt|tjme mg fljeo fz eme(fljeo% Tbjq jq tbl tbjeo‚q |edlajdkfjcjtz%Flailtt‚q wlvql jq k ijed mg gk|r(Blvkacjtlke bmhjcz0–Gc|r ak|qlq mel emtlq kcvlkdz tbkt gc|r jtqlcg jq qlle kq k ‒ak|ql‚ qh*Tbkt lwlvz tbjeoLwle je fljeo#Lwlvz tbjeo#
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x