T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ASEPTİK TEKNİKLER 723H00121 Ankara, 2011

456 pages
19 views

Please download to get full document.

View again

of 456
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIACİL SAĞLIK HİZMETLERİASEPTİK TEKNİKLER723H00121Ankara, 2011Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan…
Transcript
T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIACİL SAĞLIK HİZMETLERİASEPTİK TEKNİKLER723H00121Ankara, 2011Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.PARA İLE SATILMAZ.SONGÜR YAYINCILIK AÇIKLAMALAR GİRİŞÖĞRENME FAALİYETİ–11. EL YIKAMA1.1. Asepsi1.1.1. Tıbbi Asepsi1.1.2. Cerrahi Asepsi1.2. Antisepsi1.3. El Yıkama Çeşitleri1.3.1. Normal (Sosyal) El Yıkama1.3.2. Hijyenik El Yıkama1.3.3. El Dezenfeksiyonu1.3.4. Cerrahi El YıkamaUYGULAMA FAALİYETİÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESONGÜR YAYINCILIK AÇIKLAMALAR ÖĞRENME FAALİYETİ–22. STERİL GİYİNME2.1. Bone2.2. Cerrahi Maske2.3. Cerrahi El Yıkama2.4. Steril Gömlek2.4.1. Steril Gömlek Giyme2.4.2. Steril Gömlek Giydirme2.5. Eldiven2.5.1. Steril Eldiven2.5.2. Naylon Eldiven2.5.3. Nonsteril EldivenUYGULAMA FAALİYETİÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESONGÜR YAYINCILIK AÇIKLAMALAR ÖĞRENME FAALİYETİ–33. TIBBİ ATIK KUTUSU3.1. Tıbbi Atık3.2. Tıbbi Atık Kutusu3.3. Tıbbi Atık YönetimiUYGULAMA FAALİYETİÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESONGÜR YAYINCILIK AÇIKLAMALAR ÖĞRENME FAALİYETİ–44. İZOLASYON4.1. Standart İzolasyon4.2. Bulaşma Yoluna Yönelik İzolasyon4.2.1. Temas İzolasyonu4.2.2. Damlacık İzolasyonu4.2.3. Solunum İzolasyonuUYGULAMA FAALİYETİÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEMODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARLARIKAYNAKÇA SONGÜR YAYINCILIK SONGÜR YAYINCILIK AÇIKLAMALARSONGÜR YAYINCILIK AÇIKLAMALARSONGÜR YAYINCILIK AÇIKLAMALARSONGÜR YAYINCILIK AÇIKLAMALARSONGÜR YAYINCILIK GİRİŞSevgili Öğrenci,Sağlık personelinin mesleki riskleri ve çalışma yaşamıyla ilgili sorunları çok sayıda kişiyi ilgilendirdiği için özel bir anlam kazanmaktadır.SONGÜR YAYINCILIK GİRİŞSevgili Öğrenci,Birçok enfeksiyon hastalığı, genel topluma oranla, sağlık personelinde daha çok görülmektedir; hatta birçoğu sağlık personelinin meslek hastalığı haline gelmiştir. Bu enfeksiyonlar içinde kanla bulaşanlar; (AIDS, Hepatit B vb.) gerek sıklık, gerekse yarattıkları uzun süreli etkiler nedeniyle önemlidir. Enfeksiyon hastalıklarından hem kendimizi hem de bakım verilen hastaları korumak amacıyla bu modülün çok iyi kavranması gerekir.SONGÜR YAYINCILIK GİRİŞSevgili Öğrenci,Bu modül ile aseptik tekniklere uygun olarak ellerinizi yıkayıp steril giyinmeyi, tıbbi atık kutusunu kullanmayı, hasta ve yaralı izolasyonunu öğrenmiş olacaksınız.SONGÜR YAYINCILIK ÖĞRENME FAALİYETİSONGÜR YAYINCILIK ÖĞRENME FAALİYETİ - 1AMAÇUygun antiseptik solüsyonlar ve el temizlik malzemeleri kullanarak ellerinizi yıkayabileceksiniz.ARAŞTIRMA- Hangi durumlarda elleri yıkamamız gerektiğini araştırarak sınıf içinde arkadaşlarınız ile paylaşınız.- Elleri yıkamanın kendi can güvenliğini sağlamanın dışında, hasta bakımındaki önemini araştırınız.SONGÜR YAYINCILIK 1. EL YIKAMAEl yıkama işleminden önce aseptik teknikle ilgili kavramların tanımlanması gerekir:- DEKONTAMİNASYONPersonelin ve özellikle temizlik personelinin, araç ve gereçlere temizlenmeden önce dokunmasını daha güvenli hale getiren işlemdir. Cerrahi işlemler sırasında veya sonrasında, kan veya vücut sıvıları ile kontamine olmuş geniş yüzeyler, (sedyeler, ameliyat masaları vb.) cerrahi araçlar ve eldiven bu araç ve gereçler arasındadır.SONGÜR YAYINCILIK 1. EL YIKAMA- YIKAMAGözle görülür kan, vücut sıvıları, toz veya kir gibi tüm yabancı maddelerin deri ya da cisimlerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.SONGÜR YAYINCILIK 1. EL YIKAMA- DezenfeksiyonCansız nesneler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların, sayılarının azaltılması ya da tamamen yok edilmesi işlemidir. Bir cismin ya da maddenin hastalık yapıcı nitelikteki mikroorganizmalardan arındırılmasıdır. Fiziksel ya da kimyasal maddelerle yüksek düzeyde dezenfeksiyon, (YDD) bazı bakteriyel endosporlar dışında tüm mikroorganizmaları ortadan kaldırır.SONGÜR YAYINCILIK 1. EL YIKAMA- DezenfektanDezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan (sanitizer) denir. Dezenfektan maddeler, enfeksiyon oluşturabilecek patojen mikroorganizmaların tahrip edilmesi için kullanılan kimyasal maddelerdir; ancak bunların bakteri sporlarını ve tüm virüsleri öldürmeleri beklenmez. Dezenfektan ile sanitizer arasındaki en önemli fark seyreltme sırasında karşımıza çıkar. Konsantre olan dezenfektan maddelerin patojenleri öldürme olasılıkları çok daha yüksektir.SONGÜR YAYINCILIK 1. EL YIKAMA- SterilizasyonHerhangi bir maddenin veya cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve aktif şekillerinden arındırılmasıdır. (Vejetatif ve spor şekillerinin öldürülmesi.) Cerrahide, enfeksiyonlardan korunmak için dokulara temas edecek aletlerin, vücuda enjekte edilecek ilaçların steril olması gereklidir.SONGÜR YAYINCILIK 1. EL YIKAMA- SterilanSterilan maddeler mikroorganizmaların sporlar dâhil tüm şekillerini tahrip eden gluteralaldehid, formaldehid ya da aldehitsiz olan özel kimyasal maddelerdir. Sterilan kelimesi mutlak steriliteyi ifade eder.SONGÜR YAYINCILIK 1. EL YIKAMA1.1. ASEPSİİnsanların, çeşitli mikroorganizmalara barınak olduğu, ayrıca bir kişide hastalık yapmayan mikroorganizmanın, diğer bir kişide hastalık yapabileceği bilinmektedir. Bu nedenle bir hastada kullanılan araç ve gerecin, bir başka hastada güvenle kullanılabilmesi için önce temizlenmesi, sonra uygun yöntemlerle mikropsuz hale getirilmesi gerekir.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİAsepsi; patojen mikroorganizmaların bir ortamdan ya da konakçı üzerinden uzaklaştırılması işlemidir. Mikroorganizmaların, vücutta enfeksiyona neden olabilecekleri herhangi bir bölgeye girmesini engellemek için sağlık kuruluşlarında harcanan çabaların tümünü tanımlayan genel terime ASEPSİ, bu amaçla yapılan işlemlerin tamamına da ASEPTİK TEKNİKdenir. Asepsinin amacı, hem canlı yüzeylerdeki (deri ve doku) hem cisimlerdeki (tıbbi ve cerrahi araç gereçler) mikroorganizma sayısını azaltmak veya yok etmektir.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİBir ortam mikroorganizma içeriyorsa SEPTİK, içermiyorsa ASEPTİKolarak tanımlanır. Örnek: Ameliyat gibi tıbbi girişimler aseptik ortamda yapılır.Asepsi, tıbbi asepsi ve cerrahi asepsi olmak üzere iki şekilde ele alınır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ1.1.1. TIBBİ ASEPSİTıbbi asepsi, patojen mikroorganizmaların bir kimseden diğerine veya çevreye yayılmasını önlemek için yapılan işlemlerdir. Mikroorganizmaların kaynaktan çıktıktan sonra yok edilme yöntemlerini de içerir. Tıbbi asepsi uygulamaları, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde çok önemlidir. Hastane enfeksiyonlarına karşı verilen mücadelede, hasta bakımı veren bütün sağlık personeli, üzerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmelidir. Enfeksiyon kontrolünü sağlamak için kullanılan yöntemler, asepsi ilkelerine uyarak gerçekleştirilir.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ1.1.1.2. TIBBİ ASEPSİNİN TEMEL İLKELERİ- Eller, sıklıkla ve özellikle yapılan ya da yapılacak işlemlerden önce ve sonra yıkanmalıdır.- Kirli araç gereçler ve çarşaflar üniformaya değdirilmeden taşınmalıdır.- Kirli yatak takımları ve diğer gereçler yere konulmamalıdır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ- Çarşaflar silkelenmemeli ve toz kaldırmaktan kaçınılmalıdır.- Hastaların; öksürüğü, hapşırığı ve solunumu ile yüz yüze gelinmemelidir.- Araç gereçler; yıkanırken, fırçalanırken veya tozu alınırken vücuttan uzakta tutulmalıdır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ- Temizlenme işlemi en az kirli bölgeden çok kirli bölgeye doğru yapılmalıdır. Kirli veya kullanılmış araç-gereçler, doğrudan doğruya uygun kapların içine konmalıdır.- Vücut atıkları ve akıntılarıyla bulaşmış ıslak gereçler, naylon torbalar içine konulduktan sonra kirli arabasına atılmalıdır.- Banyo suyu, gargara suyu gibi kirli sular, küvetin kenarına ve üniformaya sıçratılmadan doğrudan kanala dökülmelidir.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ- Patojenlerle kirletildiğinden şüphe edilen gereçler sterilize edilmelidir.- Mikroorganizmaların yayılmaması için bireysel temizlik ve düzene dikkat edilmelidir.- Mikroorganizmalar için yerleşim yeri olacağından taşlı yüzükler veya bileklikler takılmamalıdır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ1.1.2. CERRAHİ ASEPSİUygulama yapılacak ortamın, çevresinin ve gerekli araç gerecin mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Cerrahi asepsi; deri bütünlüğü bozulduğunda, steril vücut boşluklarına girildiğinde (invaziv işlemler), deri bütünlüğü bozulmuş ve steril vücut boşluklarına girilmiş hastalara bakım verildiğinde (üriner kateterizasyon, yara bakımı, paranteral uygulamalar vb.) uygulanır. Asepsi kavramı içinde steril terimi, cerrahi asepsi için geçerli olup mikroorganizmaların ve sporların tam olarak yokluğudur.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ1.1.2.1. CERRAHİ ASEPSİNİN TEMEL İLKELERİ- Steril bir cisim, sadece steril bir cisme değebilir.- Steril olmayan bir cisim, steril cisme değdiğinde, onu kontamine eder (kirletir).- Steril bir kumaş ya da kâğıt üzerine herhangi bir sıvı sıçratılmamalıdır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ- Steril cisim bel düzeyinin üzerinde tutulmalıdır. Böylece cismin görüş açısı içinde kalması sağlanır ve kaza ile kontamine olması engellenir.- Steril bir alan ya da cisim üzerine, konuşmaktan, öksürüp hapşırmaktan, üzerinden el kol geçirmekten sakınılmalıdır.- Steril alandan uzaklaşmamalı ya da alana sırt dönülmemelidir. Görüş açısı içinden çıkan alan kontamine olabilir.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ- Kesilmiş deriden içeri sokulan, deriyi delerek içine giren, normalde steril olan vücut boşluklarına yerleştirilen her şeyin steril olması gerekir.- Gerektiğinde steril objeler; steril malzeme pensi veya steril eldiven ile tutulmalıdır.- Eğer cismin steril olup olmadığından en ufak bir kuşku duyuluyorsa cisim kontamine kabul edilmelidir.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ1.1.2.2. STERİL PAKET AÇILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER- Steril bir paketin dışı steril değildir, unutmayınız.- Steril malzeme paketinin yırtık olup olmadığını kontrol ediniz.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ- Steril malzeme paketinin ıslak olup olmadığını kontrol ediniz.- Steril malzeme paketinin son kullanma tarihini kontrol ediniz.- Paket üzerinde sterilizasyon işlemine tabi tutulduğuna dair kontrol yapınız.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİResim 1.1: a) Steril edilmemiş paket b) Steril edilmiş paket (bantlara dikkat ediniz)SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ- Paketi, kesinlikle yırtarak açmayınız.- Steril malzemeyi, steril giyinen birisine açıyorsanız açtığınız paketin içindeki malzemeyi almasını bekleyiniz, içine dokunmayınız.- Steril paket veya bohça bir yere konularak açılacak ise zemin kuru, boş, bel seviyesinden yüksekte ve düz olmalıdır.- Paketi, dış kenarlarından iki elinizle tutunuz.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİResim 1.2: Steril paketin açılmasıSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ- Paketi veya bohçayı, kendinize uzak taraftan başlayarak açınız.Resim 1.3: Steril bohçanın açılmasıSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİResim 1.3: Steril bohçanın açılmasıSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ- Steril paket içindeki kimyasal indikatörü (yüksek ısıda renk değiştiren kimyasal özellikli gösterge) dikkatlice kontrol ediniz ve işlem sona erene kadar muhafaza ediniz. Steril malzemeleri kullanım anına kadar açmayınız, açıp bekletmeyiniz.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİResim 1.4: Sterilizasyon işleminden geçmemiş (solda) ve geçmiş (sağda) kimyasal indikatörler- Paketleme malzemelerini uygun atık torbasına atınız.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMA1.2. ANTİSEPSİEnfeksiyonun önlenmesi için vücut yüzeyinde (deri ve mukoza) ve yaralarda bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddelerle temizlenmesi işlemine ANTİSEPSİdenir.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAANTİSEPSİResim 1.5: Cildin antiseptik solüsyonla temizlenmesiSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAANTİSEPSİCanlı yüzeylerde, patojen mikroorganizmaları temizleyerek antisepsiyi sağlayan kimyasal maddelere, ANTİSEPTİK SOLÜSYONdenir. Antiseptik solüsyonlar, dezenfeksiyonda kullanılan kimyasal maddelerin yeterince sulandırılmasıyla dokularda kullanılabilir duruma getirilir. Bu nedenle antisepsi işlemine, doku dezenfeksiyonu da denilebilir.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAANTİSEPSİAntiseptik solüsyonlar su, sabun gibi sadece kir ve bakterileri azaltmaz; bu ajanlar kimyasal etki ile bakterileri öldürür (bakterisit etki) veya üremelerini durdurur. (bakteriostatik etki)SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAANTİSEPSİEl ve cilt antisepsisi için kullanılan antiseptik solüsyonlar şunlardır:- Sabun- Heksaklorofen (Phisohex)- Klorheksidin Glukonat (hibiscrup, klorhex)- İyodin ve İyodoformlar- Triklosan- Alkoller (%70) etil ya da izopropil alkol- Paraklorometoksilin (PCMX)SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAASEPSİ1.3. EL YIKAMA ÇEŞİTLERİEl yıkama, hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en basit yöntemdir; ancak hastane infeksiyonları dışında genel halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından da el yıkama son derece önemlidir. El yıkama aslında bir medikososyal davranıştır. Sağlık personelinin elleri, mikroorganizmaların hastadan hastaya yayılmasında önemli bir rol oynar. SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİAmerikan Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) önerisine göre eller aşağıdaki durumlarda yıkanmalıdır:- Hastaya temas öncesinde,- Hastaya temas sonrasında, (ateş, nabız, tansiyon ölçümleri sonrası, hastayı taşıma sonrası)- Eldiven giymeden önce,- Eldiven çıkardıktan sonra,SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ- Üriner kateter, periferal venöz kateter veya diğer invaziv aletlerin uygulanması öncesinde,- Vücut sıvıları, mukoz membranlar, bütünlüğü bozulmuş deriye temas sonrası ve yara bakımı sonrası,- Hasta bakımı sırasında kontamine bölgeden temiz bölgeye geçerken,- Hasta yakınında bulunan malzemelere temas sonrasındaSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ- ELLER YIKANIRKEN UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR- Elde ve kollarda bulunan takıları çıkarınız.- Tırnaklarınızı kesiniz.- Oje ve takma tırnak varsa çıkarınız.- Ellerde ve kollarda kesik, çizik varsa su geçirmez, steril bantla kapatınız.El yıkamayı; normal (sosyal) tip, hijyenik tip, antiseptik solüsyonla ovalama ve cerrahi tip el yıkama olarak 4 başlık altında değerlendirmek mümkündür.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ1.3.1. NORMAL (SOSYAL) EL YIKAMANormal el yıkama, kirli ellerin antimikrobiyal etkinliği olmayan sabun ile yıkanmasını ifade eder. Burada eldeki gözle görünür kir ve derideki geçici flora elemanları tamamen ortamdan uzaklaştırılır. Bu etkinliğin sağlanması için eller en az 15–20 saniye yıkanmalıdır.- Eller ve kollardaki takılar çıkarılır.- Akmakta olan su altında eller, su ile ıslatılır ve sabun avuca alınır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİResim 1.6: Normal (sosyal) el yıkamaSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ- En az 15–20 sn. süre ile avuç içleri ve parmak araları başta olmak üzere, ellerin tüm yüzeyi parmakları da kapsayacak şekilde kuvvetlice ovuşturulur.- Eller, su ile durulanır ve bilekten başlayarak kâğıt havlu ile kurulanır.- Aynı kâğıt havlu ile musluk kapatılır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİGünlük yoğun faaliyetler sırasında çoğu zaman el yıkama işlemi uygun bir şekilde gerçekleştirilmemekte ya da 10 saniyeden daha az gibi kısa bir sürede tamamlanması nedeniyle yıkama işlemi sırasında ihmal edilen bölgeler olmaktadır. Doğru uygulanacak el yıkama işleminin hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde çok büyük öneme sahip olduğu unutulmamalıdır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİResim 1.7: El yıkama işlemi sırasında genellikle ihmal edilen bölgelerSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ1.3.2. HİJYENİK EL YIKAMANormal sabunlar ve antiseptik özellikli sabunlar kullanılabilir. Bu şekilde geçici mikroorganizmalar öldürülür ve uzaklaştırılır. Hastanın vücuduna yapılacak girişimlerden önce, enfeksiyona yatkın hastayla temas öncesi, yara ve üretra kateterleri ile temas öncesi ve sonrası, eldiven takmadan önce ve sonra, kanla ve çıkartılar ile kontaminasyon olabilecek durumlar ile karşılaştıktan sonra hijyenik el yıkama yapılmalıdır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİResim 1.8: Hijyenik el yıkamaSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİResim 1.8: Hijyenik el yıkamaSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİResim 1.8: Hijyenik el yıkamaSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİResim 1.8: Hijyenik el yıkamaSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ- Musluk açılır ve eller ılık suyun altında iyice ıslatılır.- Eller ıslatıldıktan sonra 3–5 ml. sabun veya antiseptik özellikli sabun ellerin içine alınıp iyice köpürtülür.- El ayaları en az beş kez birbirine sürtülür.- El sırtları, diğer elin ayası ile en az 5 kez ovulur.- Bir el diğer elin sırtına yerleştirilerek parmaklar birbirine geçirilir ve iyice yıkanır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ- Aynı hareket diğer el içinde tekrarlanır.- Her iki elin parmak uçları ve tırnakları diğer elin ayasına en az 5 kez sürtülerek temizlenir.- Bu işleme, en az 15–30 saniye kadar devam edilir.- Her iki el akan su altında durulanarak kurutucu ya da kâğıt havlu ile kurulanır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİEğer alkol bazlı kendiliğinden kuruyan antiseptik kullanılıyorsa avuç içine tercih edilen miktarda solüsyon alınır ve tüm el yüzeyine yayılıncaya ve eller kuruyana kadar 15–25 saniye ovuşturulur.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİResim 1.9: Ellerin kurulanmasıSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ- Musluk, kâğıt havlu ile veya kolla el değmeden kapatılır.- Kullanılmış havlu çöp kutusuna atılır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ1.3.3. EL DEZENFEKSİYONUEl dezenfeksiyonunun amacı; ellerdeki bakterilerin etkili ve hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasıdır. Burada antiseptik özelliklere sahip dezenfektan kullanılması gerekir. Bunun için hızlı etkili bir alkol bazlı solüsyondan 3–5 ml alınır, 30–60 saniye arasında her iki el birbirine sürtülür ve ovuşturulur. Bu işlem sırasında antiseptik solüsyonun ellerin her tarafı ve parmak araları ile teması sağlanır. El dezenfeksiyonu, tam olarak el yıkamanın yerini almamalıdır. Gözle görülür kirlenme olduğunda, eller su ve sabunla yıkanmalıdır.SONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİResim 1.10: El dezenfeksiyonuSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİResim 1.10: El dezenfeksiyonuSONGÜR YAYINCILIK EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ1.3.4. CERRAHİ EL YIKAMAGeçici floranın uzaklaştırılması, hijyenik el yıkamadır. Cerrahi el yıkama ise kalıcı flora bakterilerinin sayısını azaltmaya yöneliktir. Cerrahi el yıkama, genellikle hastaya uygulanacak operasyon öncesi yapılan hazırlıktır.SONGÜR YAYINCILIK UYGULAMA FAALİYETLERİAntiseptik solüsyon ve el temizlik malzemeleri kullanarak ellerinizi yıkayınız.SONGÜR YAYINCILIK UYGULAMA FAALİYETLERİSONGÜR YAYINCILIK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME1. Aşağıdakilerden hangisi, cerrahi asepsinin temel ilkelerinden değildir?A) Steril bir paketin dışı da sterildir.B) Steril cisim, bel düzeyinin üzerinde tutulmalıdır. C) Steril alana sırt dönülmemelidir.D) Steril objeler, gerektiğinde steril eldiven ile tutulmalıdır.E) Steril bir kumaşa herhangi bir sıvı sıçratılmamalıdır.SONGÜR YAYINCILIK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME2. Canlı yüzeylerde, patojen mikroorganizmaları temizleyerek antisepsiyi sağlayan kimyasal maddelere ne denir? A) Dezenfektan solüsyonB) Antiseptik solüsyonC) Steril solüsyonD) DekontaminasyonE) Bakteriyostatik solüsyonSONGÜR YAYINCILIK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME3. Aşağıdakilerden hangisi, el yıkamada kullanılan solüsyonlardan değildir?A) Klorheksidin GlukonatB) İyodoformlarC) AlkolD) FormaldehitE) TriklosanSONGÜR YAYINCILIK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME4. Aşağıdaki durumlardan hangisinde eller yıkanmaz?A) Hastaya temas öncesinde, B) Eldivenleri giyince,C) Hasta bakımı sırasında kontamine bölgeden temiz bölgeye geçerken,D) Kana ve vücut sıvılarına dokununca,E) Hasta yakınında bulunan malzemelere temas sonrasında,SONGÜR YAYINCILIK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME5.Aşağıdakilerden hangisi, eller yıkanırken uyulması gereken genel Kurallardan değildir?A) Eller ve kollarda bulunan takılar çıkarılır.B) Tırnakların kısa olmasına özen gösterilir.C) Oje ve
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks