Семинар ХИСАРЯ 2011

28 pages
28 views

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Актуални проблеми и решения при проектиране и финансово оптимизиране на проекти за канализации и пречистване. Семинар ХИСАРЯ 2011. Финансова ефективност. Защо трябва да оценяваме финансовата ефективност на инвестициите в областта на водоснабдяването и канализацията ?.
Transcript
Актуални проблеми и решения при проектиране ифинансово оптимизиране на проекти за канализации и пречистванеСеминар ХИСАРЯ 2011Финансова ефективностЗащо трябва да оценяваме финансовата ефективност на инвестициите в областта на водоснабдяването и канализацията?Ръководство за оценка на проектинаНемската асоциация по води, отпадъчни води и отпадъци
 • Динамичен метод за сравняване на разходи
 • Времето – основен фактор при анализа
 • МетодикаИнвестиционни разходи
 • Разходи за използване на земя
 • Разходи за предварителни проучвания, планиране, геодезически проучвания, експертни становища, геоложки проучвания и т.н.
 • Разходи за строителство, вкл. за организация на строителството и за посрещане на рискове (напр. от наводнение).
 • Разходи за оборудване
 • Разходите за реинвестиране (подмяна)
 • Средни експлоатационни сроковеЕксплоатационни разходи
 • Разходи за персонал
 • Разходи за ел. енергия
 • Разходи за химикали
 • Разходи за поддръжка на съоръженията и сградите
 • Други експлоатационин разходи
 • Период на анализа
 • ПСПВ и ПСОВ 30 години
 • Водоснабдителна мрежа 60 години
 • Канализационна мрежа 60 години
 • Язовири и резервоари 80 години
 • Изчисляване на Нетна настояща стойност на разходитеНастояща стойност на Разход = Разход/(1 + i)^ni – дисконтов процентn – брой години/месециАнализ на чувствителността и заключенияИзбира се варианта с най-ниска стойност на дисконтираните инвестиционни и експлоатационни разходи.Прави се анализ на чувствителността.ПримерМного често при оценка на проекти се оказва, че алтернативата, която е с най-високи инвестиционни разходи на практика има най-ниска обща настояща стойност на разходите и е най-изгодна финансово.Пример 2. Пречистване на отпадъчни води в една централна пречиствателна станция или в няколко по-малки децентрализирани станции
 • Дефиниране на проекта
 • Поради увеличеното натоварване и остаряването на системите трябва да се извърши реконструкция на канализационните съоръжения в дадена област. Разглеждат се три населени места: град А с 25 000 ЕЖ, град Б с 15 000 ЕЖ, и град В с 10 000 ЕЖ. Местните власти трябва да решат дали ще бъде по-разумно да построят една централна пречиствателна станция в град А с довеждащи колектори от град Б (4 км) и от град В (5,8 км), вместо да изградят три отделни пречиствателни станции.
 • Описание на проектните алтернативиРазглеждат се две алтернативи за вземане на решение:
 • Алтернатива 1: Отделни пречиствателни станции - А1
 • Проектират се отделни ПСОВ за посочените селища в дадения район. Има достатъчно капацитет да се поемат пречистените отпадъчни води, въпреки че градовете Б и В могат да разчитат само на един малък водоприемник за целта (Фиг. A.3.2-1). Съоръженията могат да получат разрешение за заустване.
 • Алтернатива 2: Централна (обща) пречиствателна станция А2
 • В град А ще бъде построена една централна ПСОВ , към която ще се свържат градовете Б и В чрез напорни и гравитачни тръбопроводи. Отпадъчните води се качват нагоре с помощта на помпена станция и сравнително къси напорни тръбопроводи (0,6 км и 0,3 км съответно), след което продължават по гравитачен път (по канали от 3,4 км и 5,5 км съответно) към ПСОВ в град А.
 • Изчисляване на настоящите стойности на проектните разходи
 • за Алтернативи А1 и А2 при реален лихвен процент 3% годишно и годишно реално увеличение на цените 1,5% в експлоатационни разходи.
 • Сравняване на разходите
 • Численото изражение на преимуществото е:
 • PCPV1 – PCPV2 = 49 726 200 – 46 281 090 = EUR 3 445 110 EUR/г.иAAS = AC1 – AC2 = 1 900 540 – 1 768 860 = 131 680 EUR/г.
 • Това означава, че при приетите параметри е по-ефективно от гледна точка на разходите да се построи една централна ПСОВ, отколкото да се построят и експлоатират няколко отделни станции.
 • Цялостна оценка
 • Сравняването на разходите показва, че в този случай да се построи една централна ПСОВ е по-ефективно от гледна точка на разходите, отколкото да се построят и експлоатират няколко местни станции. Обратният вариант може да се случи само при високи реални лихвени проценти от над 7% годишно (стандартна стойност = 3% годишно). Ако се вземат предвид и увеличенията на цените при изчисляването на експлоатационните разходи, както и допълнителни изисквания към пречистването в децентрализираните ПСОВ в градовете Б и В (в случай на чувствителни водоприемници), икономиите, които биха се реализирали при централна ПСОВ, биха били даже по-очевидни.
 • Освен сравняването на разходите, при цялостната оценка на разходите за такива сложни проекти би трябвало да се разгледат множество други аспекти. .
 • Етапи на проектиране в АвстрияБЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!ПЕХЕР И ВАСИЛЕВ КОНСУЛТ ООД СОТИР ВАСИЛЕВМоб. тел: 00436644034715Моб. тел: 00359888222490E-mail: vassilev@waterconsulting.at
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks