PICTURI POPULARE în vechi biserici române?ti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden ch

57 pages
130 views

Please download to get full document.

View again

of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Horia Mitrofan Mihaela Ghiţă. PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden churches (the 18th – 19th centuries). Dezvăluiri ale unei arte uitate Revelations of a forgotten art.
Transcript
Horia Mitrofan Mihaela GhiţăPICTURI POPULAREîn vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGSIn old Romanian wooden churches (the 18th – 19th centuries)Dezvăluiri ale unei arte uitateRevelations of a forgotten artAm descoperit „pe proprie piele” că România ascunde sumedenie de monumente uimitoare. Iar uimirea este cu atât mai mare cu cât adeseori nu găseşti nici o publicaţie – fie ea simplu pliant, ghid, ori tratat de specialitate – care să te incite a le vizita.I discovered with my own eyes that Romania conceals many astonishing monuments. The wonder is even greater when one often fails to find a publication – be it a simple leaflet, guide or specialty treaty – likely to invite one to wander around.Bisericile de lemnpictate sunt o categorie cu totul aparte de astfel de monumente.The painted wooden churches are a very special category of such monuments.Evanghelistul IoanDimitrie Ispas din Gilău, 1824SÂRBI ( judeţul Sălaj)John the EvangelistDimitrie Ispas of Gilău, 1824SÂRBI (Sălaj county)Naşterea lui IsusMihai, fiul lui popa Ghiţă zugravu Ploştinariu, 1833Oltenia de sub munteThe Birth of JesusMihai, son to priest Ghiţă the painter Ploştinariu, 1833Oltenia under the mountainAdormirea Maicii Domnului pictor anonim, 1775-1776, Oltenia subcarpaticăDormition of the Mother of God, Anonymous painter, 1775-1776, Sub-Carpathian Oltenia Pentru fiecare dintre cei dispăruţi se înalţă mai multe cruci: una lângă un izvor sau fântână, o alta la un capăt de punte – ca să ajute sufletul să treacă râul – şi încă una la o răspântie, ca să dezlege sufletul, după cum ne-a explicat parohul satului, de jurămintele făcute. For each one of the dead several crosses stand: one near a spring or well, another at the end of a bridge – to help the soul cross the river – and another at the crossroads, to release the soul from the vows made, as the parish of the village explained to us.Creatură imaginară pictată pe o uşă de biserică. Posibil avertisment asupra Necuratului, care ne pândeşte de cum am ieşit dincolo de pragul lăcaşului sfânt Imaginary creature painted on a church door.Possible warning to Satan who watches us as soon as we step out the holy place.Răspândite în multe locuri – nu doar în Maramureş, aşa cum ţine să ne convingă o propagandă turistică de serie – lăcaşurile de lemn pictate vorbesc despre o spiritualitate românească a altor vremuri.Spread in many places – not only in Maramureş, as a common tourist propaganda tries to persuade us – the painted wooden places of worship reveal a Romanian spirituality of yore.Ca decoraţie de biserici, respectivul gen de pictură este de mult ieşit „din vogă”. Dar l-am putea privi, în zilele noastre, şi printr-o perspectivă diferită: cea a corespondenţelor cu experimente plastice „moderniste”: expresionismul, sau curentul „secession”. Pentru a sugera astfel de trimiteri, prezenta selecţie de imagini a favorizat – în mod subiectiv – reprezentări care se detaşau prin expresivitate, prin insolit– prin “stridenţe” după cum le percepea cândva istoricul de artă Radu Creţeanu. N-am făcut în acest fel decât să încercăm a încropi modeste punţi de comunicare între vechi artişti – cu viziunile lor adeseori contrariante – şi un public al secolului al XXI-lea.As church decoration, that genre of painting has long been unfashionable.However nowadays we might regard it from a different perspective: that of the correspondence with “modernist” artistic experiments: expressionism, or the “secession” trend. In order to suggest such references, the current selection of images favoured – subjectively – depictions singled out due to their expressiveness, originality – by “stridence”, as once perceived by the art historian Radu Creţeanu.We did nothing else but try to build modest communication links between the old artists – with their often intriguing views – and a 21st century audience Fecioara cu Prunculpictor şi datare necunoscute Oltenia de sub munteVirgin and Childunknown painter and date. Oltenia under the mountainPilda celor zece fecioare. Fecioare nebuneIoan Pop din Unguraşi, 1800PĂUŞA ( judeţul Sălaj)Parable of the Ten Virgins. Mad Virgins.Ioan Pop of Unguraşi, 1800PĂUŞA (Sălaj county)Eva (fragment din scena Păcatului Originar) pictor anonim (şcoala lui Radu Munteanu din Ungureni), pe la 1800DOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş)Eve (fragment from the Original Sin scene)anonymous painter (school of Radu Munteanu of Ungureni), by 1800DOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)Înălţarea lui Isus la Ceruri, pictor şi datare necunoscuteŢara LăpuşuluiAscension, unknown painter and dateLăpuş CountryApostolpictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-leaMuntenia subcarpaticăApostleanonymous painter, first half of the 19th centurySub-Carpathian MunteniaÎn căutarea pinacotecilor pe bârneIn Search of Art Galleries on BeamsNaşterea lui Isuspopa Ghiţă Siciufi din Ploştina, 1819, Oltenia subcarpaticăThe Birth of JesusPriest Ghiţă Siciufi of Ploştina, 1819, Sub-Carpathian OlteniaBuna vestirepictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-lea, Muntenia subcarpaticăAnnunciationanonymous painter, first half of the 19th centurySub-Carpathian MunteniaÎn secolul al XVIII-lea, urmare a politicii de reforme duse de principii fanarioţi în Valahia, respectiv de monarhia habsburgică în Transilvania, apăruseră noi pături de români înstăriţi. Aceştia tindeau să-şi decoreze ctitoriile – lăcaşuri modeste, clădite de cele mai multe ori din lemn – într-o manieră atipică: mai detaşată de scheme şi canoane – fie acestea bizantine, baroce, ori neoclasiciste – şi desconsiderând monumentalul, în favoarea vervei, a sincerităţii, a comunicării afective.Era poate o sfidare, pe care noile clase întreprinzătoare o adresau unei aristocraţii rămase tradiţionaliste.During the 18th century, following the reform policies of the Phnariot principles of Wallachia, of the Habsburg monarchy in Transylvania, respectively, new categories of wealthy Romanians emerged. They used to decorate their buildings – modest places, more often than not built of wood – in a non-typical manner: more detached from designs and canons – be they Byzantine, Baroque or neocalssical – and disregarding grandeur, in favour of liveliness, sincerity, affectionate communication.It might have been a challenge, that the emerging bourgeois classes addressed to a traditional aristocracyTăierea capului Sfântului Ioan Botezătorulpictor anonim, 1811LIBOTIN (judeţul Maramureş)The Beheading of Saint John the Baptistanonymous painter, 1811LIBOTIN (Maramureş county)Botezul Domnului, popa Ghiţă Siciufi din Ploştina, 1819Oltenia subcarpaticăThe Baptism of Jesus, Priest Ghiţă Siciufi of Ploştina, 1819Sub-Carpathian OlteniaPilda celor zece fecioare. Fecioare înţeleptepictor anonim, a doua jumătate a secolului al XVIII-leaORŢÂŢA (judeţul Maramureş)Parable of the Ten Virgins. Wise Virginsanonymous painter, second half of the 18th centuryORŢÂŢA ( Maramureş county)Buna vestirepictor anonim, 1775-1776Oltenia subcarpaticăAnnunciationanonymous painter, 1775-1776Sub-Carpathian OlteniaÎncepând însăcam din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin „introducerea neinteligentă a pictorilor brevetaţi şi pomeniţi în Monitorul Oficial”(după cum nota cândva, acid, istoricul Nicolae Iorga) întreaga pictură bisericească avea să reintre în tipare prestabilite – cele pe care le gira ierarhia superioară. However, beginning in the second half of the 19th century, by the “unintelligent introduction of the licensed painters mentioned in the Official Gazette” (as once the historian Nicolae Iorga bitterly remarked), the entire religious painting would resume established patterns – authorized by the leadership.Isus învăţătorpictor şi datare necunoscuteOltenia subcarpaticăJesus as Teacherunknown painter and dateSub-Carpathian Oltenia Sfânta Paraschiva (?)pictor şi datare necunoscuteOltenia subcarpaticăSaint Parascheva (?)unknown painter and dateSub-Carpathian OlteniaExperimentului plastic românesc nu i se va mai acorda ulterior drept de existenţă decât în arta profană.The Romanian artistic experiment would never be given a second chance but in profane art.Buna vestire, pictor şi datare necunoscuteOltenia subcarpaticăAnnunciation, anonymous painter, first half of the 19th centurySub-Carpathian Muntenia Buna vestirepictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-leaMuntenia subcarpaticăAnnunciationanonymous painter, first half of the 19th centurySub-Carpathian Muntenia Naşterea lui Isus, popa Ghiţă Siciufi din Ploştina, 1814Oltenia subcarpaticăThe Birth of Jesus, Priest Ghiţă Siciufi of Ploştina, 1814Sub-Carpathian OlteniaNaşterea lui Isus (detaliu)pictor anonim, 1775-1776Oltenia subcarpaticăThe Birth of Jesusanonymous painter, 1775-1776Sub-Carpathian OlteniaVolumul de faţă reuşeşte să reproducă zugrăveli păstrate în 29 de vechi biserici româneşti de lemn. Ele sunt răspândite în sate din Oltenia,din Muntenia, precum şi de pe marginile de est şi de nord-vest ale Depresiunii Transilvaniei; de asemenea, în Ţara Lăpuşului - o enclavă teritorial apropiată, dar artistic distinctă de ceeea este denumit azi “Maramureşul istoric”.The present volume succeeds in reproducing depictions preserved in 29 old Romanian wooden churches. They are spread in villages in Oltenia, Muntenia, as well as on the east and northwest margins of the Transylvanian Depression; meanwhile, in Lăpuş Country – a close territorial enclave, but artistically distinct from what today we call “historic Maramureş”.Fragment de catapeteasmăpictor şi datare necunoscuteMARIŢA (judeţul Vâlcea)Catapetasma Fragmentunknown painter and dateMARITA (Vâlcea)Buna vestirepictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-leaMuntenia subcarpaticăAnnunciationanonymous painter, first half of the 19th centurySub-Carpathian MunteniaRugăciunea pe Muntele Măslinilorpictor anonim (şcoala lui Radu Munteanu din Ungureni), pe la 1800DOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş)Mountain of Prayeranonymous painter (school of Radu Munteanu of Ungureni), by 1800DOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)Pironirea lui Isus pe cruceDimitrie Ispas din Gilău, 1802DÂNGĂU MIC (judeţul Cluj) The Nailing of Jesus to the CrossDimitrie Ispas of Gilău, 1802DÂNGĂU MIC (Cluj county) Judecata de Apoi (fragment) pictor şi datare necunoscuteDOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş)The Last Judgement (fragment)unknown painter and dateDOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)Apostolii Toma şi Bartolomeupictor şi datare necunoscuteOltenia subcarpaticăThomas and Bartholomew the Apostlesunknown painter and dateSub-Carpathian OlteniaApostolii Ioan şi Pavelpictor şi datare necunoscuteOltenia subcarpaticăJohn and Paul the Apostlesunknown painter and dateSub-Carpathian Oltenia Majoritatea picturilor selectate nu sunt semnate. Cât pentru datare, adesea doar caracterele chirilice ale scrierii – păstrate în uz până pe la 1870 – oferă indicii vagi.Most selected paintings are not signed. As for the dates, often only the Cyrillic characters of the writing – used until 1870 – provides vague clues.Fecioara cu prunculpictor anonim, 1775-1776Oltenia subcarpaticăVirgin and Childanonymous painter, 1775-1776Sub-Carpathian OlteniaReferitor la asemenea reprezentări „populare”,nici măcar specialiştii par să nu se fi pronunţat, până în prezent, categoric.“Cercetătorul […] trebuie să părăsească, pentru a le judeca şi simţi, atât concepţia Renaşterii, cât şi ideea picturii bizantine.Fiindcă e vorba de oaltă lume şi de o concepţie diferită de amândouă. Ipotezele naivităţii şi ţărănismului nu sunt întemeiate şi nu explică nimic. Sunt numai piedici în calea preţuirii unei arte de o deosebită valoare.”I.D. Ştefănescu, 1968Regarding such “folk” depictions, not even the specialists seem to have said something definite until now.“The researcher […] has to abandon, in order to judge and feel them, both the outlook of Renaissance, and the idea of Byzantine painting. As we deal with another world and an outlook different from both. The hypotheses of naivete and the peasant movement have no grounds and explain nothing. They only hinder the appreciation of a very precious art”. I.D.Stefanescu, 1968Cina din Mamvripictor şi date necunoscute, Oltenia sub-carpaticăSupper in Mamvriunknown painter and dateSub-Carpathian OlteniaRăstignireapictor şi datare necunoscuteOltenia subcarpaticăCrucifixion unknown painter and dateSub-Carpathian OlteniaIntrarea lui Isus în IerusalimMihai, fiul lui popa Ghiţă zugravu Ploştinariu, 1833Oltenia de sub munteEntry into JerusalemMihai, the son of the Priest painter Ghiţă Ploştinariu, 1833Sub-Carpathian OlteniaUn privitor occidental contemporan acestei arte se declara, la rândul lui, încântat, cu toate că îl contraria mesajul echivoc al imaginlor. Într-un iurnal de călătorie în Transilvania, publicat într-o revistă vieneză de pe la 1845, el sesiza “mulţimea figurilor de necrezut care te privesc pătrunzător, pe de o parte cu zâmbet, pe de alta scrâşnind din dinţi”.A Western on the contemporary arts declare, in turn, delighted, although it displease equivocal message of the images. In a diurnal travel in Transylvania, published in a magazine Viennese from the 1845, he refer "Unbelievable crowd figures I look shrewd, on the one hand with the smile on the other grind. "Sfânta Maria Egipteancapictor anonim, 1812DOMNIN (judeţul Sălaj)Saint Mary of Egyptunknown painter 1812DOMNIN (county Sălaj)Răstignireapictor şi datare necunoscutePORUMBENI ( judeţul Mureş)Crucifixion unknown painter and datePORUMBENI (Mureş county)EvanghelistPorfirie de la Feisa, 1852DEAG (judeţul Mureş)EvangelistPorphyry from Feisa, 1852DEAG (Mureş county)Sărutul Iudei şi prinderea lui Isus (detaliu)pictor şi datare necunoscuteOROIU ( judeţul Mureş)Judas Kiss and Jesus’ Capture (detail)unknown painter and dateOROIU (Mureş county)Ceea ce uimeşte în primul rând la aceste picturi este de excesul de stilizare şi de decorativism. Realitatea vizibilă este atât de distorsionată în acele imagini, încât ajungi să te întrebi dacă zugravii lor nu erau cumva nişte mucaliţi - un fel de Ion Creangă ai vizualului.What astonishes most in these paintings is the excessive stylization and decoration. The visible reality is so distorted in these images, that one wonders if their painters were not funny people – a sot of Ion Creangă of the visual.Apostolul Iudapictor şi datare necunoscuteOltenia subcarpaticăJudas the Apostleunknown painter and dateSub-Carpathian OlteniaSărutul Iudei şi prinderea lui Isus, pictor anonim, 1812DOMNIN (judeţul Sălaj)Judas Kiss and Jesus’ Capture, anonymous painter, 1812DOMNIN (Sălaj county)Nu este mai puţin surprinzător să descoperi cum, aceiaşi zugravi, excelau atunci când pe chipurile personajelor sacre reprezentau expresii de îndoială, de deziluzie, ori chiar de derută. Erau „uitate” trăirile imperturbabile, abstracte, ale canoanelor bizantine, ori gesturile patetice caracteristice barocului, adoptat de catolicismul din acele vremuri.It is no less surprising to find out how the same painters excelled whenever on the faces of the holy characters they depicted expressions of doubt, disillusion, or even disarray. They used to “forget” the abstract poise feelings of the Byzantine canons, or characteristic Baroque pathetic gestures, adopted by Catholicism of those times.În ceea ce ne priveşte, credem că picturile în cauză au conservat ceva din spiritul reformator al secolului în care au început să se nască - al XVIII-lea, supranumit „al luminilor”: o înţelegere mai tolerantă a naturii umane, cu o abordare uneori familiară, poate şi uşor umoristică a sacrului.As far as we are concerned, we think that the paintings in question have conserved something of the reforming spirit of the century in which they emerged – the 18th century, called “enlightenment”: a more tolerant understanding of human nature, a sometimes familiar approach, maybe slightly humorous, to the sacred.Dublă reprezentare a lui Iona vărsat pe pământ din pântecele chituluipictor anonim (şcoala lui Radu Munteanu din Ungureni), pe la 1800DOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş)Double depiction of Jonas taken out to earth from the belly of the whaleanonymous painter (school of Radu Munteanu of Ungureni), by 1800DOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)Pilda celor zece fecioare. Fecioare nebuneIosif Perso, paroh al Elciului ,1831VOIVODENI ( judeţul Sălaj)Parable of the Ten Virgins. Mad VirginsIosif Perso, parishioner of Elciu, 1831VOIVODENI (Sălaj county)Apostolul PavelGheorghe, Laţco, 1807, Oltenia de sub muntePaul the ApostleGheorghe, Laţco, 1807, Oltenia under the mountainPilda celor zece fecioare. Fecioare nebunepictor anonim, a doua jumătate a secolului al XVIII-leaORŢÂŢA (judeţul Maramureş)Parable of the Ten Virgins. Mad Virgins.anonymous painter, second half of the 18th centuryORŢÂŢA ( Maramureş county)Buna vestirepictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-leaOltenia subcarpaticăAnnunciationanonymous painter, first half of the 19th centurySub-Carpathian OlteniaIsus învăţătorpictor şi datare necunoscute Oltenia subcarpaticăJesus as Teacherunknown painter and dateSub-Carpathian OlteniaSfântul DumitruAnghel, Ioan, Badea, Mărin, 1833pictură actulamente distrusă prin degradarea progresivă, în decurs de câţia ani,a bisericii de lemn părăsite.Saint DumitruAnghel, Ioan, Badea, Mărin, 1833A painting currently destroyed through gradual degradation,, during several years, of the abandoned wooden church. Se vede treaba că fenomenul plastic asociat bisericilor de lemn îşi caută, încă, terenuri de de inter-relaţionare: între vechii pictori, izolaţi în arhipelagurile lor de candoare, şi un public contemporan, năpădit de potopurile vizuale ale secolului XXI.Iar undeva pe la mijloc - “riscându-se” să facă oficiul de P.R. - s-au nimerit autorii acestui album.It is clear that the artistic phenomenon associated with the wooden churches is still in search of intertwining fields: among the old painters, isolated in their islands of candor, and a contemporary audience, stifled by the visual seas of the 21st century. And somewhere in the middle – “risking” a P.R. role – the authors of this album.CUPRINSDezvăluiri ale unei arte uitate……………...….……3În căutarea pinacotecilor pe bârne……...……….19CONTENTSRevelations of a forgotten art……………………………………3In Search of Art Galleries on Beams……………………………19HeruvimChrerubimSfârşit / EndRealizatori:Vasile AndreiFlorentina Udrea
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks