Navarra

8 pages
34 views

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1. Navarra 2. ã La capital és Pamplona que en basc es diu Iruñea. 3. ã Quatre pobles del nord de Navarra són: Amaiur, Elizondo, Bertiz i Doneztebe. 4. ã La…
Transcript
 • 1. Navarra
 • 2. • La capital és Pamplona que en basc es diu Iruñea.
 • 3. • Quatre pobles del nord de Navarra són: Amaiur, Elizondo, Bertiz i Doneztebe.
 • 4. • La regió del nord-oest es diu merindad de Pamplona.
 • 5. • Navarra tot i que ho sembla, no té mar.
 • 6. • El pas del nord de Navarra, que limita amb França i que, és on diu la llegenda que va morir Rotllan, és el pas de Roncesvallas.
 • 7. El San Fermín https://www.youtube.com/watch?v=4BXmQS MhKUg El san Fermín es celebra, la setmana del 7 de juliol, en honor del seu patró. La festa comença tirant un coet i després es fan diverses cerimònies religioses. El dia 7 es fa “el encierro” que és la famosa correguda amb toros que es fa per Pamplona. La celebració s’acaba cantant una cançó “Pobre de mí”.
 • 8. fi
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks