Matematikos Formules.pdf

2 pages
586 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
21 iš 26 RIBOTO NAUDOJIMO (iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 2016 m. valstybinio brandos egzamino užduoties PRIEDAS MATEMATIKOS FORMULĖS Greitosios daugybos formulės: (a  b) 3  a 3  3a 2b  3ab 2
Transcript
  21 iš 26   RIBOTO NAUDOJIMO ( iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos   egzamino užduoties ar jos dalies turinys)   © Nacionalinis egzaminų centras, 2016   161MAVU0   RIBOTO NAUDOJIMO ( iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys)   2016 m. valstybinio brandos egzamino užduoti es   PRIEDAS   MATEMATIKOS FORMULĖS   Greitosios daugybos formulės:   ,33)(  32233 babbaaba     ).)((  2233 babababa       Aritmetinė progresij a: ),1( 1    nd aa n   .2 1 naaS   nn     Geometrinė progresija:   , 11   nn  qbb   .1)1(1 11 qqbqqbbS  nnn    Nykstamoji geometrinė progresij a: .1 1 qbS     Sudėtinių procentų formulė:   ;1001 nn  pS S          čia S     –   pradinis dydis,  p    –   procentai, n    –   kartai. Trikampis:   ,cos2 222  Abccba     ,2sinsinsin  RC c Bb Aa  ;4))()((sin 21  Rabcrpc pb pa p pC abS      čia a , b , c      trikampio kraštinių ilgiai ,  A ,  B , C        prieš jas esančių kampų didumai ,  p     pusperimetris, r   ir  R      įbrėžtinio ir apibrėžtinio apskritimų spindulių ilgiai , S      trikampio plotas. Skritulys, apskritimas:   α, 360 π  2   RS    ; α 360 π 2   Rl    čia   α       centrinio kampo didumas laipsniais,   S        išpjovos  plotas, l        išpjovos lanko ilgis,  R     spindulio ilgis.   Kūgis: , π ..  Rl S   pav  šon     ; π 31  2  H  RV      čia  R    –   pagrindo spindulio ilgis, l     –   sudaromosios ilgis,  H     –    aukštinės ilgis. Rutulys:   , π 4  2  RS      ; π 34  3  RV      čia  R    –   spindulio ilgis. Nupjautinis kūgis: ,)( π ..  l r  RS   pav  šon     );( π 31  22 r  Rr  R H V      čia  R  ir r     –     pagrindų spindulių ilgiai , l     –   sudaromosios ilgis,  H     –    aukštinė s ilgis. Nupjautinės piramidės tūris:   );(31 2211  S S S S  H V      čia , 1 S    2 S     –     pagrindų plotai,  H     –    aukštinė s ilgis. Rutulio nuopjova:   , π 2  RH S      );3( π 31  2  H  R H V      čia  R    –   rutulio spindulio ilgis,  H     –    nuopjovos aukštinė s ilgis. Erdvės vektoriaus ilgis:   ; 222  z  y xa     čia   ).;;(  z  y xa     Vektorių skaliarinė sandauga: ; α cos 212121  ba z  z  y y x xba     čia α    –   kampo tarp vektorių );;( 111  z  y xa   ir );;( 222  z  y xb     didumas.    22 iš 2 6   RIBOTO NAUDOJIMO (iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys)   2016 M. MATEMATIKOS  VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS  161MAVU0 NEPAMIRŠKITE SPRENDIMŲ IR ATSAKYMŲ PERKELTI Į ATSAKYMŲ LAPĄ   RIBOTO NAUDOJIMO ( iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys)   Trigonometrinių funkcijų sąryšiai:   , α cos1 α tg1 22    , α sin1 α ctg1 22    α 2cos1 α sin2  2  , , α 2cos1 α cos2  2  , β sin α cos β cos α sin) βα sin(     , β sin α sin β cos α cos) βα cos(      .tg β tg α 1tg β tg α ) βα (tg     Trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė:     laipsniais 0°   30°   45°   60°   90°  radianais 0 6 π   4 π   3 π   2 π  sin 0   21   22   23   1   cos 1   23   22   21   0   tg 0   33   1   3    –    Trigonometrinės lygtys:     ;11, čia ; π arcsin)1( ,sin ak k a x a x k   Z      ;11, čia ; π 2arccos,cos ak k a x a x  Z      ., čia ; π arctg,tg R Z   ak k a x a x   Išvestinių skaičiavimo taisyklės:   ,)(  uccu     ,)(  vuvu     ,)(  vuvuuv     2 vvuvu vu       ; čia   u   ir v    –   diferencijuojamosios funkcijos, c    –   konstanta. Funkcijų išvestinės:   ,ln)(  aaa  x x    .ln1)(log a x x a     S udėtinės funkcijos   ))(()(  x  f   g  xh     išvestinė : ).())(()(  x  f   x  f   g  xh     Funkcijos grafiko liestinės taške ))(;( 00  x f   x   lygtis:   ).()()( 000  x x x f   x f   y     Pagrindinės logaritmų savybės:   ,loglog)(log  y x xy aaa     ,logloglog  y x y x aaa         ,loglog  xk  x ak a     .logloglog abb cca     Derinių skaičius:   .)!(!! k nk nC C   k nnk n      Gretinių skaičius:   .)!(! k nn A k n    Tikimybių teorija:   atsitiktinio dydžio  X    matematinė viltis   ,... 2211  nn  p x p x p x X    E  dispersija nn  p X  x p X  x p X  x X   2222121  )(...)()(  EEED   .  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x