Kertas Kerja Mohon Komputer 2016

10 pages
860 views

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
kertas kerja memohon komputer
Transcript
  SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI GOMBAK 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KERTAS KERJA MEMOHON SUMBANGAN KOMPUTER Kertas kerja ini disediakan bagi memohon sumbangan daripada _____________________________________________________________________________ bagi memohon sumbangan komputer seperti yang dinyatakan di bawah.1. TUJUAN Satu perkembangan yang amat ketara dalam dunia masa kini ialah berlakunyaledakan teknologi maklumat. Dengan adanya kemajuan dalam telekomunikasi, komputer yang dihubungkan dengan jaringan internet telah membolehkan banyak maklumatdiperolehi dengan cepat. Sejajar dengan teknologi IC juga, kerajaan telah menubuhkan sekolah bestari yangtelah memperlihatkan kesungguhan Kementerian !elajaran alaysia untukmentrans#ormasikan pendidikan agar bangsa alaysia abad ke$%1 ini bukan sahajamenguasai teknologi maklumat malah berupaya merealisasikan &awasan %'%'.rans#ormasi ini telah mengubah anjakan paradikma guru dan murid dalam prosespengajaran dan pembelajaran dalam pendidkan negara khususnya dalam meningkatkanminat murid, meningkatkan kreati(iti dan pengetahuan murid melalui penggunaan teknologimultimedia dan jaringan seluruh dunia.!ihak sekolah melihat IC sebagai suatu alat untuk mere(olusikan pembelajaran,memperkayakan kurikulum, memperkembangkan pedagogi, menstrukturkan organisasisekolah dengan lebih berkesan, melahirkan hubungan yang lebih kuat di antara sekolah$sekolah dan masyarakat, dan meningkatkan penguasaan murid. Konsep IC dalampendidikan merangkumi ) polisi utama*i+IC untuk semua murid, bermaksud bahawa IC digunakan sebagai sesuatu yang bolehmengurangkan jurang digital antara sekolah.ii+ungsi dan peranan IC di dalam pendidikan adalah sebagai suatu alat pengajaran danpembelajaran, sebagai sebahagian daripada subjek tersebut, dan sebagai sesuatusubjek tersendiri.iii+ enggunakan IC untuk meningkatkan produkti(iti, kecekapan dan keberkesanansesuatu sistem pengurusan.%. LATARBELAKANG SEKOLAH  Sekolah Kebangsaan Taman Se! Gombak 2  atau nama ringkasnya SKTSG2  ,merupakan sebuah Sekolah Kebangsaan yang terletak di -alan Sg 11 aman Seri/ombak. Ia telah ditubuhkan pada 1 Disember %''1. Ianya merupakan satu detikbersejarah bagi kawasan Seri /ombak khasnya kerana wujudnya sebuah institusipendidikan rendah kedua di kawasan Seri /ombak. 0angunan sekolah ini mula dibina pada tahun %''' oleh pihak pemaju berdasarkankonsep designand build2 dan siap sepenuhnya pada -anuari %''). Sekolah yangmempunyai empat bangunan, dilengkapi dengan pelbagai kemudahan mula beroperasimulai 1 -anuari %''). !ada tarikh ini juga !uan 3inon -ariah 4j 5ainal 3bidin yangmerupakan /uru 0esar yang pertama telah menerima kunci bangunan sekolah dan padatanggal itu juga tenaga pendidik SKS/% telah bera6am untuk mencipta kecemerlangandari pelbagai bidang khususnya dalam bidang akademik.&alaupun, pengambilan murid pada tahun pertama hanya menampung 1% kelas,berpaksikan konsep kerjasama, warga SKS/% seramai 7% orang ketika itu telah bersediamenyambut kedatangan murid seramai 78' orang. !ada tahun %''9, perubahan legasipeneraju sekolah diketuai !uan Che -unainah 0inti :ahman telah membawa banyakperubahan positi# dalam pembangunan sekolah, bagaimanapun setahun kemudianpertukaran berlaku lagi namun ia tidaklah mematahkan tenaga pendidik yang bersemangat jitu, bersedia menyahut cabaran mendidik anak bangsa dan mencurahkan bakti kepadamasyarakat di sekelilingnyaKini usia Sekolah Kebangsaan aman Seri /ombak % telah menjangkau 1; tahunmewarnai dunia pendidikan. Dengan tenaga guru seramai 1%) orang dan murid yangmenjangkau bilangannya hampir 1<=' orang, !uan 4ajah Daunah 0te Sitam sebagai gurubesar telah memimpin Sekolah Kebangsaan aman Seri /ombak % sehingga munculantara sekolah yang berpotensi tinggi khasnya di Daerah /ombak. &arga SKS/% tidakakan berhenti di sini, malah akan meneruskan langkahnya untuk melengkapi diri menjadiSekolah 0estari pada masa kini.). OBJEKTI   enurut !isapa >1<<7+, integrasi IC dalam !d! bermaksud penggunaan teknologipembelajaran untuk memperkenal, mengukuh dan menambah kemahiran. !enggunaanteknologi mesti digabungkan jalin bersama kaedah pengajaran. /uru boleh mengintegrasiIC untuk memberi nilai tambah kepada akti(iti !d!.Integrasi IC dalam pengajaran dan pembelajaran perlu dilihat dari perspeti# yanglebih luas iaitu menggunakan IC secara ber#ikrah, terancang dan bersesuaian untukmeningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan dalam !d! >!usat !erkembanganKurikulum, %''1+. atlamat utama mengintegrasi IC dalam kurikulum adalah untuk membantu muridmemperkembangkan kebolehan daripada segi mengguna, mengurus dan memahami IC.!eranan IC dalam !d! akan membawa kepada kaedah$kaedah yang baru dan ino(ati# dalam pembelajaran dan penilaian. Integrasi IC dalam !d! akan memberi man#aat sepertiberikut*i+0erupaya meningkatkan ke#ahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran.ii+ emberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagaikeupayaan.iii+ eningkatkan moti(asi murid.i(+ embolehkan pembelajaran bersendiri >indi(idualise learning+.(+ embolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi.(i+ embolehkan murid mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama atau terlalumahal diperoleh.(ii+ ewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.(iii+ embolehkan murid mencuba atau melaksanakan eksperimen yang sukar, terlalumahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksanakan dengan cara biasa.i?+ eningkatkan daya kreati(iti dan imaginasi murid. emberi peluang kepada murid belajar secara berkesan dengan bimbingan yangminimun.?+ eningkatkan kemahiran IC.7. JUSTI IKASI #A$ANGAN PEROLEHAN PERKAKASAN
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks