Joint Task Forces JTF Overview

12 pages
40 views

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
I. Joint Task Forces (JTF) Overview Ref: JP 3-33, Joint Task Force Headquarters (Feb ‘07), chap. I. A joint task force (JTF) is a joint force that is constituted and so designated by a JTF establishing authority (i.e., the Secretary of Defense, a combatant commander [CCDR], a subordinate unified commander, or an existing commander, joint task force [CJTF]) to conduct military operations or support to a specific situation. It usually is part of a larger national or international effort to prepare
Tags
Transcript
  $Lbmcz Z`uf Gbxeiu- M# Bwixwmi{ 9.0    L  b   m  c   z   Z  `  u   f   G  b  x  e  i  u   $   L   Z   G  u   - @ lbmcz z`uf gbxei $LZG- mu ` lbmcz gbxei zd`z mu ebcuzmzyzij `cj ub jiumkc`zij h} `LZG iuz`hamudmck `yzdbxmz} $m#i#! zdi Uiexiz`x} bg Jigicui! ` ebnh`z`cz ebnn`cjix  VEEJX^! ` uyhbxjmc`zi ycmij ebnn`cjix! bx `c itmuzmck ebnn`cjix! lbmcz z`ufgbxei VELZG^- zb ebcjyez nmamz`x} bpix`zmbcu bx uyppbxz zb ` upieme umzy`zmbc# Mz yuy .`aa} mu p`xz bg ` a`xkix c`zmbc`a bx mczixc`zmbc`a iggbxz zb pxip`xi gbx bx xi`ez zb zd`z umzy`zmbc# Mc nbuz umzy`zmbcu! zdi LZG iuz`hamudmck `yzdbxmz} {maa hi ` EEJX# Uii pp# 0.:; zb 0.9: gbx gyxzdix jmueyuumbc bg ebcumjix`zmbcu gbx iuz`hamudmck lbmcz gbxeiu# LZGu n`} hi iuz`hamudij bc ` kibkx`pdme`a `xi` bx gycezmbc`a h`umu {dic zdinmuumbc d`u ` upieme amnmzij bhliezmwi `cj jbiu cbz xiymxi bwix`aa eiczx`am|ijebczxba bg abkmuzmeu# Db{iwix! zdixi n`} hi umzy`zmbcu {dixi ` ELZG n`} d`wi `abkmuzmeu.gbeyuij nmuumbc# Mc zdiui umzy`zmbcu! zdi LZG {maa xiymxi jmxiezmwi `yzdbxmz}gbx ebnnbc uyppbxz e`p`hmamzmiu jiaik`zij h} zdi EEJX bwix upieme abkmuzme gbxeiu!g`emamzmiu! `cj uyppamiu# Iwic `u ` YU ycma`zix`a gbxei! ` LZG yuy`aa} {maa bpix`zi mc`c mczixebcciezij lbmcz! mczix`kice}! mczixkbwixcnicz`a! cbckbwixcnicz`a! `cj nyazm . c`zmbc`a icwmxbcnicz# @ LZG mu jmuubawij h} zdi pxbpix `yzdbxmz} {dic zdi pyxpbuigbx {dmed mz {`u exi`zij d`u hiic `edmiwij bx {dic mz mu cb abckix xiymxij# Uinm.pixn`cicz Lbmcz Z`uf Gbxeiu Eixz`mc LZGu! jyi zb zdi c`zyxi bg zdi bpix`zmbcu zdi} `xi pixgbxnmck! zdi jiumxi gbx ebczmcymz} `cj igemice}! `cj zdi xia`zmbcudmpu zdi} d`wi iuz`hamudij {mzd cbc.Jip`xznicz bg Jigicui $JBJ- `kicemiu `cj bxk`cm|`zmbcu! d`wi iwbawij zb uinm. pixn`cicz LZGu# LZG Bxk`cm|`zmbc`a Bpzmbcu Xig< L_ 5.55! Lbmcz Z`uf Gbxei Di`jy`xzixu! gmk# M.0! p# M.0#   UixwmeiEbnpbciczu`cj bx GbxeiuLbmcz Z`ufGbxeiu ,$@xi` Gycezmbc`a-Gycezmbc`aEbnpbciczu ,@zz`edniczu , , Bpzmbc`a  Lbmcz Z`uf GbxeiEbnn`cjix  @ c`w`a z`uf gbxei ebcumuzmck bg C`w} `cj N`xmci Ebxpugbxeiu jbiu cbz h} mzuiag ebcumzmzyzi ` lbmcz z`uf gbxei# M# Lbmcz Z`uf Gbxeiu$LZG- Bwixwmi{ Xig< L_ 5.55! Lbmcz Z`uf Gbxei Di`jy`xzixu $Gih —?;-! ed`p# M#    E   d  `  p   9   E   d  `  p   9  9.8 $Lbmcz Z`uf Gbxeiu- M# Bwixwmi{  L  bm  c z Z  ` u f G  bx  e  i u  $   L Z G  u  -   Xig< L_ 5.55! Lbmcz Z`uf Gbxei Di`jy`xzixu $Gih —?;-! k# M.8! pp# M.0 zb M.8# Lbmcz Z`uf Gbxei ELZGu d`wi gyaa `yzdbxmz} zb `uumkc nmuumbcu! xijmxiez iggbxzu! `cj jmxiez ebbxjmc`zmbc`nbck uyhbxjmc`zi ebnn`cjixu# ELZGu udbyaj `aab{ Uixwmei z`ezme`a `cj bpix`zmbc`akxbypmcku zb gycezmbc kicix`aa} `u zdi} {ixi jiumkcij# Zdi mczicz mu zb niiz zdi ciijubg ELZGu! {dmai n`mcz`mcmck zdi z`ezme`a `cj bpix`zmbc`a mczikxmz} bg Uixwmei bxk`cm|` . zmbcu# Zdi n`ccix mc {dmed ELZGu bxk`cm|i zdimx gbxeiu jmxieza} `ggiezu lbmcz gbxeibpix`zmbc`a xiupbcumwiciuu `cj wixu`zmamz}#ã @ppbmcz zdi ebnn`cjix! lbmcz z`uf gbxei $ELZG-! `uumkc zdi nmuumbc `cj gbxeiu!`cj itixemui ebnn`cj `cj ebczxba bg zdi lbmcz z`uf gbxei $LZG-. Mc ebbxjmc`zmbc {mzd zdi ELZG! jizixnmci zdi nmamz`x} gbxeiu `cj bzdix c`zmbc`ani`cu xiymxij zb `eebnpamud zdi nmuumbc. @aabe`zi bx xiyiuz gbxeiu xiymxijã _xbwmji zdi bwix`aa nmuumbc! pyxpbui! `cj bhliezmwiu gbx zdi jmxiezij nmamz`x} bpix`zmbcu ã Jici zdi lbmcz bpix`zmbcu `xi` $LB@- mc zixnu bg kibkx`pd} bx zmni# $Cbzi< Zdi LB@ udbyaj hi `uumkcij zdxbykd zdi `ppxbpxm`zi ebnh`z`cz ebnn`cjix `cj `ezmw`zij `z zdi j`zi `cj zmni upiemij-. Icuyxi gxiijbn bg `ezmbc! ebnnycme`zmbcu! pixubccia xiebwix}! `cj uieyxmz}gbx gbxeiu nbwmck mczb bx pbumzmbcij byzumji zdi LB@ã Icuyxi zdi jiwiabpnicz `cj `ppxbw`a bg xyaiu bg ick`kinicz bx xyaiu gbx zdi yui bg gbxei z`mabxij zb zdi umzy`zmbc ã Nbcmzbx zdi bpix`zmbc`a umzy`zmbc `cj fiip uypixmbxu mcgbxnij zdxbykd pixmbjme xipbxzu ã _xbwmji kymj`cei $i#k#! pa`ccmck kymjiamciu {mzd ` xiebkcm|`hai icj uz`zi! umzy . `zmbc! ebceipzu! z`ufu! itieyzi bxjixu! `jnmcmuzx`zmbc! abkmuzmeu! nijm` xiai`uiu!`cj bxk`cm|`zmbc`a xiymxiniczu-ã _xbnyak`zi ed`ckiu mc pa`cu `cj nbjmg} nmuumbc `cj gbxeiu `u cieiuu`x}ã Icuyxi `jnmcmuzx`zmwi `cj uyuz`mcnicz uyppbxzã Xiebnnicj zb dmkdix `yzdbxmz} {dmed bxk`cm|`zmbcu udbyaj hi xiupbcumhai gbx gycjmck w`xmbyu `upiezu bg zdi LZGã Iuz`hamud bx `uumuz mc iuz`hamudmck am`mubc {mzd YU inh`uumiu `cj gbximkc kbwixc . niczu mcwbawij mc zdi bpix`zmbcã Jizixnmci uyppbxzmck gbxei xiymxiniczu. _xip`xi ` jmxiezmwi zd`z mcjme`ziu zdi pyxpbui! mc zixnu bg jiumxij iggiez! `cjzdi uebpi bg `ezmbc xiymxij# Zdi jmxiezmwi iuz`hamudiu zdi uyppbxz xia`zmbcudmpu{mzd `npamg}mck mcuzxyezmbcu $i#k#! uzxickzd zb hi `aabe`zij zb zdi uyppbxzmck nmuumbc6 zmni! pa`ei! `cj jyx`zmbc bg zdi uyppbxzmck iggbxz6 pxmbxmz} bg zdiuyppbxzmck nmuumbc6 `cj `yzdbxmz} gbx zdi eiuu`zmbc bg uyppbxz-# ã @ppxbwi ELZG pa`cuã Jiaik`zi jmxiezmwi `yzdbxmz} gbx ebnnbc uyppbxz e`p`hmamzmiu $mg xiymxij- Iuz`hamudmck @yzdbxmz} Xiupbcumhmamzmiu  $Lbmcz Z`uf Gbxeiu- MM# LZG DP Bxk`cm|`zmbc ' Uz`gck 9.5 ELZGu bxk`cm|i uz`ggu `cj gbxeiu zb `eebnpamud zdi nmuumbc h`uij bc zdimx wmumbc`cj EBCB_U# Zdmu ed`pzix `jjxiuuiu db{ ` LZG uz`gg mu gbxnij! mzu bxk`cm|`zmbc! pxbeiuuiu! `cj u}uzinu# Mz xiiezu zdi umkcme`cei bg ` {iaa.h`a`ceij DP uz`gg zd`zmu xipxiuicz`zmwi bg zdi {dbai gbxei# @c igemicz `cj iggiezmwi LZG DP bxk`cm|`zmbc `uumuzu zdi ELZG mc uizzmck ebcjmzmbcu zd`z ai`j zb uyhbxjmc`zi uyeeiuu# M# Bpzmbcu gbx Gbxnmck ` LZG Uz`gg  Zdi pxigixxij bpzmbc mu zb gbxn ` LZG DP `xbycj ` ebnh`z`cz ebnn`cj”u Uixwmeiebnpbcicz DP bx zdi Uixwmei ebnpbcicz”u itmuzmck uyhbxjmc`zi DP $uyed `u `cynhixij iiz! cynhixij @mx Gbxei! N`xmci itpijmzmbc`x} gbxei! bx @xn} ebxpu- zd`z mceayjiu `c iuz`hamudij ebnn`cj uzxyezyxi# Mc ubni e`uiu! zdi EEJX n`} jiumkc`zi zdi uz`cjmck lbmcz gbxei di`jy`xzixu $ebxi iainicz- $ULGDP VEI^- `u zdiebxi DP iainicz `cj `yknicz mz {mzd `jjmzmbc`a Uixwmei gycezmbc`a itpixzu# @u ` zdmxj bpzmbc! ` EEJX n`} mcmzm`aa} jipab} ` ebnh`z`cz ebnn`cj `uuiuunicz zi`n! bx amfibxk`cm|`zmbc! `u zdi LZG ebxi iainicz# Zdmu zdmxj bpzmbc {byaj amfia} hi inpab}ij mc ` abe`zmbc {dixi cb nmamz`x} pxiuicei eyxxicza} itmuzu# Cb n`zzix {dmed bpzmbcmu inpab}ij! zdi e`p`hmamzmiu `cj ebnpbumzmbc bg zdi LZG DP nyuz hi ` gycezmbc bg e`xigya `c`a}umu zd`z d`u jizixnmcij zdi up`c bg ebczxba $h`uij bc zdi pxbliezijn`kcmzyji bg zdi bpix`zmbc- `cj xiymxij itpixzmui $`cj `uubem`zij pixubccia- zdiLZG DP nyuz pbuuiuu# Hymajmck ypbc `c itmuzmck DP Zdi LZG”u ebxi uz`gg n`} cbz d`wi zdi xiymxij itpixzmui zb `jjxiuu `aa `upiezu bg zdi nmuumbc# Ebcuiyicza}! `jjmzmbc`a itpixzmui `cj `uubem`zij pixubccia {maa hi xiymxij zb `yknicz zdi ebxi uz`gg# Zdmu `yknicz`zmbc bg zdi LZG uz`gg mu ` gycezmbc bg  hbzd zdi LZG”u nmuumbc `cj mzu gbxei ebnpbumzmbc# Zdi LZG nmuumbc mu zdi nbuz mnpbxz`cz g`ezbx mc jizixnmcmck zdi xiymxij z}pi bg ebxi uz`gg `yknicz`zmbc# Nmuumbc `c`a}umu udbyaj ebcumjix cieiuu`x} LZG DP e`p`hmamzmiu `cj bzdix xia`zij gycezmbcu# G`ezbxu mceayji< ã Amfia} jyx`zmbc bg zdi nmuumbcã Kibkx`pdme uebpi bg zdi nmuumbcã Mczix`kice} xiymxiniczuã Nyazmc`zmbc`a mcwbawiniczã E`np`mkc bx lbmcz bpix`zmbc pd`umckã Ebnnycme`zmbc uzx`zik} xiymxiniczuã Abkmuzme uyppbxz xiymxiniczu Zdi ebnpbumzmbc bg zdi LZG `u ` {dbai mu ` exmzme`a g`ezbx mc jizixnmcmck zdi z}pi bg `yknicz`zmbc zd`z zdi ebxi uz`gg udbyaj xieimwi# Mc hxb`j zixnu! zdi LZG uz`gg udbyaj hi xipxiuicz`zmwi bg zdi gbxei ebnpbumzmbc `u zb cynhixu! itpixmicei! `cj mcyicei bg pbumzmbc `cj x`cf bg ninhixu `nbck p`xzmemp`zmck Uixwmeiu! gycezmbc`a ebnpb .ciczu! uyhbxjmc`zi z`uf gbxeiu! uyppbxzmck ebnn`cju! `cj NCGu#Gbx it`npai! ` LZG n`} hi gbxnij `xbycj `c @xn} ebxpu DP hie`yui zdi nmuumbc xiymxiniczu `xi jbnmc`zij h} kxbycj ebnh`z# Ebcuiyicza}! n`c} fi} pbumzmbcu n`} hi aaij h} ninhixu bg zd`z @xn} ebxpu DP# Zd`z u`ni LZG! db{iwix! n`}    L  b   m  c   z   Z  `  u   f   G  b  x  e  i  u   $   L   Z   G  u   - MM# LZG Di`jy`xzixuBxk`cm|`zmbc ' Uz`ggmck Xig< L_ 5.55! Lbmcz Z`uf Gbxei Di`jy`xzixu $Gih —?;-! ed`p# MM#    E   d  `  p   9   E   d  `  p   9  $Lbmcz Z`uf Gbxeiu- MM# LZG DP Bxk`cm|`zmbc ' Uz`gck 9.9 Xig< L_ 5.55! Lbmcz Z`uf Gbxei Di`jy`xzixu $Gih —?;-! k# MM.9! p# MM.09# MM# Z}pme`a Lbmcz Z`uf Gbxei Bxk`cm|`zmbc ELZG Ebnn`cjix! Lbmcz Z`uf GbxeiJELZG Jipyz} Ebnn`cjix! Lbmcz Z`uf Gbxei L.0 N`cpb{ix `cj _ixubccia Jmxiezbx`zi bg ` lbmcz uz`gg L.8 Mcziaamkicei Jmxiezbx`zi bg ` lbmcz uz`gg L.5 Bpix`zmbcu Jmxiezbx`zi bg ` lbmcz uz`gg L.: Abkmuzmeu Jmxiezbx`zi bg ` lbmcz uz`gg L.9 _a`cu Jmxiezbx`zi bg ` lbmcz uz`gg L.7 Ebnnycme`zmbcu U}uzinu Jmxiezbx`zi bg ` lbmcz uz`gg  Lbmcz _ixubcciaXiebwix} Eiczix XBI XYG[bxfmck KxbypLbmcz Bpix`zmbcuEiczix Mcgbxn`zmbcBpix`zmbcu Eiaa,Lbmcz Z`xkizmckEbbxj Hb`xj   ELZG JELZGEdmig Bg Uz`gg  L.9L.:L.7 _yhame@gg`mxuEbnpzxbaaix Ed`pa`mcLbmcz Mcgbxn`zmbcHyxi`yLbmcz AbkmuzmeuBpix`zmbcu Eiczix    Lbmcz NbwiniczEiczix JJBEUyh`xi`_izxbaiyn Bggmei   Ebczx`ezmckBggmeiLbmcz G`emamzmiuYzmam|`zmbc Hb`xjLbmcz Nbxzy`x}@gg`mxu BggmeiLbmcz _a`ccmckKxbyp $L_K- L.8L.5L.0   Mcupiezbx Kicix`a   _xbwbuzN`xud`aa   Uz`gg Lyjki@jwbe`ziLbmcz Habbj_xbkx`n Bggmei, Emwma.Nmamz`x}Bpix`zmbcu Eiczix LbmczXieipzmbc Eiczix    UyxkibcLbmcz _`zmicz NwnzXiymxiniczu BggmeiLbmcz McziaamkiceiUyppbxz Iainicz   Lbmcz JbeyniczItpabmz`zmbc Eiczix    Lbmcz Mczixxbk`zmbc' Jihxmigmck Ezx    C`zmbc`a McziaUyppbxz Zi`n   Lbmcz E`pzyxijN`zixm`a Itpabmz#Lbmcz Wmumzbx”uHyxi`y , Zdiui gycezmbcu n`} hi`uumkcij zb ` uyhbxjmc`ziebnn`cjix  Lbmcz Nijme`aBpix`zmbcu Eiczix Lbmcz GmxiuIainicz   Lbmcz Uieyxmz}Ebbxj Eiczix Lbmcz Ciz{bxf BpcuEbczxba Eiczix U`giz} XiebnnicjijELZG JizixnmciuUz`gg Xia`zmbcudmp   @u Xiymxij    L  b   m  c   z   Z  `  u   f   G  b  x  e  i  u   $   L   Z   G  u   -
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks