International Finance_Bab 5

6 pages
44 views

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
International Finance_Bab 5
Transcript
  International Finance BAB 5 : PASARAN KEWANGAN ANTARABANGSA5.1PASARAN WANG DAN MODAL ANTARABANGSA Pasaran wang antarabangsa adalah satu pasaran pertukaran atau urusniaga instrumen kewangan di antara negara (cross-border exchange) dalam masasetahun.Pasaran modal antarasbangsa adalah satu pasaran pertukaran atau urusniaga instrumen kewangan di antara negara (cross-border exchange) lebih dari setahun.Krisis kewangan yang melanda asia pada tahun 1! menyebabkan banyak negara terpaksa meningkatkan nilai kemasukan Foreign irect In#estment (F I)untuk memastikan pot$olio modal negara tersebut tidak ter%e%as termasuklah &alaysia.&alaysia hanya dapat mengawal pengaliran dana ke luar negara hanyaselepa tahun 1' dan menetapkan  melindungi nilai & pada kadar pertukaran&*.'+  , . 5.1.1Pasaran Wang Antarabangsa &enempatkan instrumen kewangan %angka pendek yang mana urusniaga %ual beli di lakukan di antara negara.Instrumen kewangan terdiri daripada pertukaran asing dan %uga sekuritilain amun begitu/ akti#iti ini memerlukan kawalan matawang agar tidak men%e%askan nilai matawang sesebuah negara.&elibatkan bank/ discount house dan syarikat0 besar  nilai urus niagaadalah besar iaitu melebihi , 1 trilion dalam sehari. Mengukur niai urus niaga !aa #asaran $ang antarabangsa  pt yg telah dinyatakan/ pasaran wang antarabangsa mengurus niaga pelbagaiinstrumen kewangan termasuklah instrumen pertukaran asing  2ank besar selalunya akan menguasai kebanyakan urus niaga kewangan  Instrumen kewangan yg diurus niagakan terdiri daripada aset dan %uga liabliti.3ontohnya %adual 4.1 yg mana lebih daripada , 0+ trilion urus niaga instrumenkewangan dalam bentuk aset dan liabiliti dalam setahun  aripada %adual 4.1/ bank o$ industrialised country adalah penggerak utamadalam pasaran wang antarabangsa Pasaran Mata$ang Eur%  &atawang 5uro digunakan atau dimiliki oleh negara 5ropah  6dalah pasaran yang mana bank dan institusi lain memin%am dan memberi pin%am aset dan liabiliti 5urocurrency. mardi7umar'*8yahoo.com+19-*4'+9': 1  International Finance  Pasaran ini %uga memberi hak kepada syarikat multinational untuk men%alankan akti#iti memin%am dan memberi pin%am dalam pasaran 5urocurrency.  3ontoh ; yarikat &ultinational Finland mungkin menerbitkan commercial paper dalam ollan di <ondon. Ini memberikan kelebihan kepada syarikat Finlandini sekiranya syarikat tersebut menghadapi masalah untuk berurus niaga dalam pasaran kewangan tempatan di Finland. Instrumen ini %uga dinamakan atas nama ollar berbanding penggunaan matawang tempatan walaupun instrumen tersebutditerbitkan dalam pasaran tempatan.  =perasi dalam pasaran ini tidak tertakluk kepada keperluan yg ditetapkan oleh2ank Pusat.  <ondon adalah pusat utama dalam pasaran 5urocurrency dan instrumen utamayg didagangkan adalah deposit 5urocurrency.  Kelebihan pasaran ini;-1.&embolehkan sesebuah syarikat untuk berhubung dengan pasaran pertukaran hadapan ($orward exchange rate)0.&enyediakan plat$orm untuk syarikat menempatkan deposit mereka ygtidak tertakluk kepada syarat 2ank Pusat 5.1.&Pasaran M%!a Antarabangsa 6dalah pasaran yg mengurus niagakan instrumen kewangan %angka pan%ang di antara negara di dunia.&embolehkan $irma dan kera%aan sesebuah negara untuk membiayai perbelan%aan mereka.Instrumen kewangan yg diurus niagakan adalah nota dan bon.>adual 4.0 menun%ukkan pertumbuhan urus niaga dalam pasaran modalantarabangsa yang telah meningkat 9++? hingga 4++? di antara tahun 1': hingga15uronotes adalah instrumen hutang yg diterbitkan dgn menggunakanmatawang 5uro atau ollar berbanding dengan penggunaan matawang matawangnegara penerbit.@empoh matang 5uronotes adlah lebih pan%ang berbanding dgn5urocommercial paper dan lebih pendek berbanding dengan 5urobonds. 3ontoh ; >ika $irma 6ustralia menerbitkan 6ustralian ollar- ominated*+-Aears 2ond di ew Bealand/ ini bermakna bahawa 6ustralia menerbitkan 5urobond. Pasaran Sa'a Dunia  &erupakan pasaran yg mengurus niagakan saham dalam pasaran antarabangsa.  3ontohnya modal saham ,04 trilion diperuntukkan dalam bentuk saham dandidagangkan di >epun/ , dan ,K  &erupakan satu akti#iti pertukaran saham mardi7umar'*8yahoo.com+19-*4'+9': 0  International Finance  Pasaran bersi$at transparency di mana tiada peraturan tetap dalam pasaran.ebaliknya/ semua syarikat sama ada kecil atau besar boleh memasuki pasaran inidan akan melibatkan nilai dagangan yang tinggi pada setiap hari  a%ah 4.1 menun%ukkan pasaran saham yang utama di dunia. Pasaran B%n Antarabangsa   ilai pasaran bon dunia adalah di antara ,14 trilion hingga ,0+ trilion dan!4? nilai bon ini didagangkan dalam pasaran bon ,/ >epun dan Cerman. alam pasaran ini/ 1+? bon yg diterbitkan adalah dalam bentul 5urobond.  Dalaupun ,/ >epun dan Cerman adalah penera%u utama dalam pasaran bon/namun nilai dagangan 5urobond di negara lain tidak semestinya 1+? daripada nilai %umlah bod yg diterbitkan dalam pasaran tersebut kerana bergantung kepada struktur  pasaran sesebuah negara.  3ontohnya/ lebih 9+? bon dalam pasaran bon witEerlan adalah 5urobond/,K 04?/ Italy !4?/ Crece +? dll 5.&(NTEGRAS( PASARAN KEWANGAN ukar utk menentukan nilai atau dar%ah integrasi pasaran kewangankerana tidak terdapat kayu pengukur yg boleh digunakan untuk membuat penilaianterhadap dar%ah integrasi tersebut. amun begitu/ trend keseluruhan transaksi aset di antara negara bolehdilihat dengan meneliti saiE dan skop atau lingkungan integrasi #asaran %!a  ygwu%ud  &eneliti pergerakan modal (capital mobility)Dalau bagaimanapun/ pergerakan modal yg sempurna (Per$ect 3apital&obility/ P3& )adalah tidak tetap dan sentiasa berubah-ubah.P3& boleh dinilai dengan serta merta dengan melihat kepada tindak  balas aset saham dengan pulangan dalam pasaran. Ini bermakna bahawa keadaan P3& hanya boleh dinilai sekiranya asetsaham boleh bertindak balas dan boleh dinilai dengan serta merta dengan pulangansaham pasaran dgn andaian bahasa tiada de$ault risk (risiko kecuaian)/ tiada risikokawalan modal/ implies co#ered interest parity/ kadar $aedah aset tempatan adalah samadgn kadar $aedah aset asing tambah $orward primium bagi matawang asing.@ahap integrasi pasaran kewangan sesuatu kawasan %uga bergantungkpd kelonggaran (liberalisation) polisi ekonomi sesebuah negara.@u%uan pelonggaran kewangan ini adalah untuk meningkatkan pembangunan dan perkembangan kecekapan pasaran kewangan yg ditentukan menerusitekanan pasaran. mardi7umar'*8yahoo.com+19-*4'+9': *  International Finance Keadaan seperti ini %uga boleh menyebabkan berlakukan akti#iti arbitrage .pt mana yg telah di%elaskan/ pasaran 5urocurrency boleh berhubungdgn pasaran kewangan sesebuah negara di mana sesebuah institusi boleh menggunakan pasaran 5urocurrency utk mendapatkan deposit dana. 6kti#iti arbitrage berlaku apabila indi#idu atau $irma simpanan dollar mereka kepada simpanan 5urodollar di negara lain sekiranya pulangan $aedah di ,menurun.Pelabur atau syarikat akan mendapatkan 5urodollar dari pasaran ,dan menyimpannya di pasaran lain yang memberikan pulangan $aedah yg lebih tinggi. 5.)KAWALAN MODAL Kawasan modal pelru dilakukan agar tidak berlaku pengaliran keluar tunai yg tinggi yg boleh menyebabkan akti#iti spekulasi matawang berlaku  2oleh menyebabkan negara tersebut mengalami krises kewangan seperti manayg berlaku kepada banyak negara 6sia pada tahun 1!.2yk negara membuat tindakan sekatan aliran wangkeluar spt usia/ 3hili/ 3olumbia dll yg mana bertu%uan utk mengurangkan akti#itispekulasi matawang berlaku.Ka%ian menun%ukkan bahawa kawalan modal akanmenghalang akti#iti pengaliran modal dalam pasaran kewangan tempatan. Ini akanmengebabkan berlaku halangan kewangan ($inancial repression) dalam pasaran.@erdapat : keadaan yg boleh menyebabkan halangankewangan berlaku. 6ntaranya;-  Kera%aan yg menentukan siapa yg perlu menerima kredit dan tidak ditentukanoleh pasaran  Indi#idu tidak bebas mendapatkan kemudahan kredit.  Kera%aan yg menentukan kadar $aedah dan bukannya pasaran.  Kera%aan menentukan institusi yg layak dan dibenarkan memasuki pasarankewangan tempatan  Kera%aan menyenaraikan operasi bank dgn lengkap spt kepada siapa sewadiberi dan %umlah ga%i yg dibayar kepada kakitangannya.  Kera%aan memiliki institusi kewangan.  Kera%aan menentukan indi#idu atau $irma yg layak memin%am dan memberi pin%am di luar negara dgn syarat0 tertentu.alangan kewangan ini akan menyebabkan berlaku peningkatan kos negara dan tidak akan meningkatkan kadar pertumbuhan ekonominegara.@erdapat %uga beberapa kelebihan dan kebaikan %ika pergerakan modal ini dilaksanakan. mardi7umar'*8yahoo.com+19-*4'+9': 9
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks