Infekcij a operativnog mesta Prof. dr Vesna Šuljagić

53 pages
22 views

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Infekcij a operativnog mesta Prof. dr Vesna Šuljagić Odeljenje za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija Vojnomedicinska akademija. Republička stručna komisija za nadzor nad bolničkim infekcijama Radna grupa za prevenciju infekcija operativnog mesta (2005. godina)
Transcript
Infekcija operativnog mestaProf. dr Vesna Šuljagić Odeljenje za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija Vojnomedicinska akademijaRepublička stručna komisija za nadzor nad bolničkim infekcijamaRadna grupa za prevenciju infekcija operativnog mesta (2005. godina)Abecednim redom: Doc. dr Dragoljub Bilanović Prof. dr Dragan MandarićProf. dr Ljiljana Marković-Denić Prof. dr Miroslav Milićević Doc. dr Vesna Šuljagić( Guideline for prevention of surgical site infection)(CDC, 1999)Infekcija operativnog mesta
 • na trećem mestu po učestalosti
 • javljanja BI (14-16%)
 • najučestalije BI kod hiruških
 • pacijenata (38%)
 • produžavaju lečenje 7.4 dana
 • koštaju po pacijentu dodatnih 3152$
 • Classification Infection occurs within 30 days after the operation if no implant is left in place or within 1 year if implant is in place and the infection appears to be related to the operationSSI: SuperficialSSI: Deep Klasifikacija operativnog mesta prema
 • stepenu mikrobne kontaminacije
 • Čista: mesta operacije bez inflamacije i prodora u respiratorni, disgestivni, genitalni i urinarni sistem. Primarno zatvorena.
 • 2. Čisto-kontaminirana: prodor u respiratorni, disgestivni, genitalni i urinarni sistem pod kontrolom i bez veće (neuobičajene) kontaminacije
 • 3. Kontamininirana: otvorene, sveže akcidentalne rane sa velikim narušavanjem aseptične tehnike ili masivnim izlivanjem sadržaja iz digestivnog ili prodor u genitalni, urinarni ili bilijarni sitem uz prisustvo kontaminiranih urina i žuči
 • 4. Prljava i inficirana: stare traumatične rane sa devitalizovanim tkivom, stranim telima ili fekalnom kontaminacijom, kao i op mesta sa akutnom bakterijskom inflamacijom ili perfororanom utrobom
 • Stopa incidencije
 • ~ stepen kontaminacije operativnog mesta
 • Čisto - 1-3%
 • Čisto-kontaminirano - 3-4%
 • Kontaminirana i prljava operativna
 • mesta - 6%, 10%, pa čak i 30%
 • NAJČEŠĆI UZROČNICIStaphylococcus aureus Koagulaza negativan stafilokok Enteroccocus spp. Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Enetrobacter spp. Proteus mirabilis Klebsiella pneumoniae Endogene IOM
 • Egzogene IOM
 • Faktori rizika za nastanak IOM
 • Uzrast i pol
 • Gojaznost
 • Skor ASA > 2
 • Druge infekcije
 • Produžena preoperativna
 • hospitalizacija
 • Malnutricija
 • Diabetes mellitus
 • Pušenje
 • Malignitet
 • Imunosupresivna terapija
 • Preoperativno tuširanje
 • Preoperativno uklanjanje dlaka
 • Druga preoperativna priprema
 • Antmikrobna profilaksa
 • Intraoperativna kontaminacija
 • Traumatizacija tkiva
 • Multipli zahvati
 • Dužina operacije
 • Drenovi
 • DomaćinHirurški i faktori sredineEndogena flora i osobine mikroorganizma
 • Kliconoštvo (nos, koža)
 • Virulencija mikroorganizama
 • Sposobnost adherencije
 • * Adaptirano prema: Roy MC et al, 1997 (..) i Smith ETM, Emmerson AM, 2000 (..) PREOPERATIVNA PRIPREMA
 • MERE - INTRAOPERATIVNO
 • BRIGA O OPERATIVNOM MESTA
 • EPIDEMIOLOŠKI NADZOR
 • 1. PREOPERATIVNA PRIPREMA
 • a) Pacijenta
 • b) Operativnog tima
 • c) Inficirani i kolonizovani članovi tima
 • d) Antimikrobna profilaksa
 • a) Preoperativna priprema pacijenta
 • Infekcije - dijagnoza i lečenje.
 • Preoperativni boravak skratiti
 • 2. Nivo šećera u krvi.
 • 3. Pušenje duvana.
 • 4. Kupanje antimikrobnim sapunom.
 • 5. Depilacija neposredno pred operaciju.
 • 6. Preoperativna priprema kože.
 • b) Priprema operativnog tima1. Dijagnostičke i terapijske procedure kojima se kontaminiraju ruke 2. Nokti3. Priprema ruku 4. Mantili, rukavice5. Nakit6. Maska, kapa7. Obuća za radMehanizam i spektar dejstava antiseptičnih agenasa koji se koriste za preoperativnu pripremu ruku i operativnog poljaO - odlično; VD- vrlo dobro; D-dobro; L-loše; N- nepoznato; / - ne postojiPCMX- para-chloro-meta-xylenolInficirani i kolonizovani članovi operativnog tima
 • Simptomi i znakovi zaraznih bolesti
 • Oslobađanje od radnih obaveza
 • KO? KADA? KOLIKO DUGO?
 • 3. Kožne lezije koje cure – mikrobiološka dg
 • 4. Zdrave kliconoše – Staphylococcus
 • aureus i Streptococcus gr. A bez saveta
 • sa epidemiologom NE OSLOBAĐATI
 • rutinskih obaveza
 • Uvid u zdravstveno stanje zdravstvenih radnikaUvid u zdravstveno stanje zdravstvenih radnika Antimikrobna profilaksa - Multidisciplinarni tim u svakoj bolnici 2. MERE - INTRAOPERATIVNOa) Ventilacijab) Čišćenje i dezinfekcija OP salec) Mikrobiološko uzorkovanjed) Sterilizacijae) Aseptične tehnike i operativne tehnike a) Ventilacija u OP sali
 • Pozitivan pritisak
 • 15 izmena vazduha, 3 poslednje svežim vazduhom
 • Filtracija vazduha koji kruži
 • Ubacivanje- plafon, izbacivanje-pod
 • UV lampe – ne koristiti
 • Vrata zatvoriti
 • Ultrafiltracija (ortopedija, vaskularna i plastična hirurugija)
 • b) Dezinfekcija i čišćenje OP sale
 • Dezinfekciona sredstva koja postižu dezinfekciju srednjeg i niskog nivoa
 • 2. “Prljave hirurške procedure” – nepotrebno je izvoditi specijalne procedure i zatvarati OP sala
 • 3. Ne koristiti lepljive trake u obliku otirača na ulasku u OP salu
 • c) Mikrobiološko ispitivanje sredine Ne treba uzimati briseve radnih površina, briseve zidova, uzorke vazduha. Samo u slučaju sprovođenja epidemiološkog ispitivanja, epidemiolog daje indikacije za uzorkovanje materijala iz sredine d) Sterilizacija – validiran proces
 • Metode kontrole sterilizacije (fizičke, hemijske, biološke)
 • 2. Metode brze sterilizacije ne smeju biti zamena za klasičnu sterilizaciju
 • 3. Formalinske tablete ???
 • www.efhss.com
 • e) Aseptične tehnike i operativne tehnike
 • Plasiranje intravaskularnih katetera, urinarnih katetra, katetera za spinalnu i epiduralnu anesteziju, intravenozno davanje lekova
 • 2. Opertivne tehnike – doktrinarni stavovi
 • 3. Drenaža – zatvoreni sistemi, posebna incizija, brzo uklanjanje
 • 3. BRIGA O OPERATIVNOM MESTU
 • Primarno zatvoreno sterilnim zavojem
 • 24-48h nakon intervencije
 • Dezinfekcija ruku pre i posle kontatakta
 • sa operativnim mestom
 • Pri previjanju koristiti aseptične tehnike
 • Obuka pacijenta i članova njegove
 • porodice
 • 4. EPIDEMIOLOŠKI NADZOR
 • Definicija infekcije operativnog mesta
 • Prospektivno praćenje
 • Klasifikacija operativnog mesta prema stepenu mikrobne kontaminacije
 • Određivanje ASA skorova
 • Stope infekcija. Analiza. Zaključci. Sprečavanje i suzbijanje
 • Određivanje N N I S rizikaSkor ASA1 i 2 =03,4 i 5 =1Dužina intervencije u odnosu na neku optimalnu dužinu: t sati (75 percentila distribucije dužine operacija)Dužina intervencije < P75 =0Dužina intervencije > P75 =1Klasa kontaminacijeKlase 1 i 2 (čisto i čisto-kontaminirano operativno mesto) = 0Klase 3 i 4 (kontaminirano i prljavo operativno mesto) =10, 1, 2, 3Fizički status pacijenta pre operacije (ASA skor)Klasifikacija operativnog mesta prema
 • stepenu mikrobne kontaminacije
 • Čista: mesta operacije bez inflamacije i prodora u respiratorni, disgestivni, genitalni i urinarni sistem. Primarno zatvorena.
 • 2. Čisto-kontaminirana: prodor u respiratorni, disgestivni, genitalni i urinarni sistem pod kontrolom i bez veće (neuobičajene) kontaminacije
 • 3. Kontamininirana: otvorene, sveže akcidentalne rane sa velikim narušavanjem aseptične tehnike ili masivnim izlivanjem sadržaja iz digestivnog ili prodor u genitalni, urinarni ili bilijarni sitem uz prisustvo kontaminiranih urina i žuči
 • 4. Prljava i inficirana: stare traumatične rane sa devitalizovanim tkivom, stranim telima ili fekalnom kontaminacijom, kao i op mesta sa akutnom bakterijskom inflamacijom ili perfororanom utrobom
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks