Identifikácia potrieb v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti

90 pages
22 views

Please download to get full document.

View again

of 90
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Identifikácia potrieb v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti. Štúdia stavu sociálnej inklúzie v okrese Rimavská Sobota. Stav k februáru 2008. Dokument vznikol v rámci projektu „Posilnenie činnosti Partnerstva Gemera-Malohontu na riešenie sociálnej inklúzie
Transcript
Identifikácia potrieb v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanostiŠtúdia stavu sociálnej inklúzie v okrese Rimavská SobotaStav k februáru 2008Dokument vznikol v rámci projektu „Posilnenie činnosti Partnerstva Gemera-Malohontu na riešenie sociálnej inklúzie v meste a okrese Rimavská Sobota” realizovaného Partnerstvom Gemera – Malohontu podporeného Fondom sociálneho rozvoja.Metodický postup
 • V prvej fáze sme určili metodológiu postupu identifikácie potrieb v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti v okrese.
 • V ďalšej fáze sme analyzovali situáciu v okrese z hľadiska dostupných štatistických údajov zo zdrojov strategického partnera projektu – ÚPSVR v Rimavskej Sobote a z doterajších poznatkov z riadených rozhovorov s kľúčovými zamestnávateľmi okresu.
 • Následne sme zostavili dotazníky určené pre vzorku obyvateľstva okresu ohrozeného, prípadne postihnutého sociálnou exklúziou. Vyriešili sme distribúciu dotazníkov, ich následný zber a vyhodnotenie.
 • Získané poznatky spracované v tomto dokumente môžu byť v budúcnosti použité ako základný podklad pri orientácii k ďalšej spolupráci subjektov, ovplyvňujúcich oblasť sociálnej inklúzie a zamestnanosti v okrese, prostredníctvom cielených projektov financovaných EÚ.
 • V závere materiálu uvádzame odporúčania, ako by bolo možné systematicky, postupnými krokmi dosiahnuť pozitívnu zmenu v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti v regióne.
 • Obsah
 • Úvod
 • Okres Rimavská Sobota – stručná všeobecná charakteristika
 • Mapovanie potrieb v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti v mikroregiónoch okresu – prieskum - vyhodnocovanie
 • Zhrnutie výsledkov mapovania potrieb sociálnej inklúzie a zamestnanosti za okres
 • Návrhy, odporúčania
 • HorehronieBreznoČierny BalogRevúcaTisovecSinec - KokavskoRatková a okolieHriňováRožňavaJelšavaDetvaHnúšťaRimavaRimavicaPlešivecDivínTeplýVrchPoltárValickádolinaRimavskáSobotaTornaľaBlžskádolinaLučenecPri SlanejSuchánskadolinaÚdolie GortvyDolný GemerPutnokČížFiľakovoVeľký KrtíšPalócska dolinaÓzdMedvesMaďarskoBalasagyarmatSalgótarjánMapa okresu a mikroregiónovrozloha: 147 108 hapočet obyvateľov: 82 700počet obcí: 104počet miest: 3Muránska planina1. ÚvodProblematika sociálnej inklúzie, ako procesu začleňovania sociálne vylúče-ných komunít do spoločnosti, ich aktívne zapájanie do sociálneho, eko-nomického, politického a kultúrneho života a s ňou úzko súvisiaca za-mestnanosť, je veľmi rozsiahla . Každý región má v tejto oblasti svoje charakteristické špecifiká, vyplývajúce zo svojej sociálno–ekonomickej situácie, ktorá je determinovaná rôznymi faktormi. Vo všeobecnosti sa k nim priraďujú:
 • demografická štruktúra,
 • štruktúra zamestnanosti,
 • vzdelanostná štruktúra,
 • infraštruktúra v danom regióne atď.
 • Súčasný kvantitatívny ekonomický rast, ako pozitívny ukazovateľ stavu spoloč-nosti, sa v okrese Rimavská Sobota nepremieňa na rast kvality života a neod-straňuje sociálne nerovnosti. Zo strany ekonomicky silných regiónov pretrváva zjednodušený postoj k zaostalým oblastiam a ich občanom, ako:
 • k málo motivovaným
 • a doslova nezodpovedným.
 • Z hľadiska aktívneho prístupu k hľadaniu možností pozitívnych posunov v danej problematike, pôsobí veľmi demotivujúco stereotypné ponímanie a paušalizovanie negatívnych skúseností vo vzťahu k riešeniu problematiky sociálnej inklúzie.Pri riešení sociálnej inklúzie a zamestnanosti v problémových regiónoch, v  jednotlivých rezortoch spoločnosti taktiež stále prevažuje využívanie jednoduchých a na rýchly efekt zameraných nástrojov, typu jednotlivých investičných stimulov a rôznych účelových dotácií, na úkor hľadania systémového riešenia, ktoré by mohlo byť použiteľné ako model a nieslo by známku trvalej udržateľnosti.Prieskum zameranýnaidentifikáciu potrieb regiónu je preto zameraný na konkrétne skupiny obyvateľov, v konkrétnych obciach a mikroregiónoch okresu, v snahe posunúť identifikované problémy do podoby konkrétnych možností formou systémového riešenia. 2. Okres Rimavská Sobota – stručná všeobecná charakteristikaZ hľadiska počtu obyvateľov a rozlohy je najväčším okresom Banskobystric-kého kraja, pozostáva z 3 miest a 104 obcí. V 3 mestách žije cca 36 860 obyvateľov, čo je cca 44 % z celkového počtu 82 700 obyvateľov. Okres je dlhodobo postihnutý vysokou mierou nezamestnanosti zapríčinenou okrem iného:
 • rozpadom hospodárstva po roku 1989,
 • nedostatkom kapitálových zdrojov,
 • migráciou občanov s vyšším vzdelaním mimo okresu, s následným:
 • nepriaznivým vývojom demografickej štruktúry,
 • a nízkou vzdelanostnou úrovňou pracovnej sily.
 • 2.1 Charakteristika z hľadiska trhu práce( zdroj – ÚPSVR Rimavská Sobota )K 31. 12. 2007 Úrad PSVR v Rimavskej Sobote evidoval 11 470 UoZ (UoZ = uchádzač o zamestnanie). Podiel žien na celkovom počte UoZ v  eviden-cii úradu predstavoval 49,34 %. V evidencii úradu je najviac UoZ vo veku od20 do 49 rokov, čiže vo veku produktívnom, ktorí tvoria najpočetnejšiu skupinu medzi UoZ z pohľadu vekovej štruktúry. Ich podiel na celkovom počte UoZ predstavuje 74,09%. Z  celkového počtu UoZ je to 8 499 osôb. Štruktúra UoZ vedených v evidencii úradu podľa ukončeného vzdelania za jednotlivé mesiace v sledovanom obdobíZ hľadiska ukončeného vzdelania najpočetnejšiu skupinu UoZ tvoria UoZ so základným vzdelaním alebo bez vzdelania, ich podiel na celkovom počte UoZ dosiahol 55,38 %, čo do značnej miery ovplyvňuje zamestnanosť v našom regióne. Štruktúra UoZ vedených v evidencii úradu podľa dĺžky evidencie za jednotlivé mesiace v sledovanom obdobíZ pohľadu dĺžky evidencie je 7 939 osôb vedených v evidencii viac ako 12 mesiacov, v percentuálnom vyjadrení je to až 69,21% UoZ . 2.2 Charakteristika z hľadiska finančnej podpory sociálne vylúčených občanovŠtatistické údaje sú za rok 2007 v oblasti sociálnej podpory. Uvádzaný je počet občanov v hmotnej núdzi a počet poberateľov dávok k 31.12.20073. Mapovanie potrieb v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti v mikroregiónoch okresuCieľovú skupinu respondentov tvorili prevažne uchádzači o zamestnanie v hmotnej núdzi, zúčastňujúci sa aktivačných prác (ako jednej z mála možností udržiavania pracovných návykov do času, kedy sa vytvoria nové možnosti pre ich umiestnenie na trhu práce). Identifikácia potrieb sociálnej inklúzie a zamestnanosti prebiehala prostredníctvom rozhovorov a následnéhovypĺňania dotazníkov na území celého okresu Rimavská Sobota.Dotazník bol rozdelený na niekoľko oblastí:
 • všeobecné údaje o respondentoch (bývanie, rodina),
 • údaje o ich dosiahnutom vzdelaní a praxi v zamestnaní,
 • údaje o dobe ich nezamestnanosti a zabezpečení sociálnymi dávkami,
 • očakávania respondentov z hľadiska ich budúcnosti a pracovnej kariéry,
 • údaje o spolupráci s inštitúciami a mimovládnymi organizáciami pri napĺňaní ich pracovných predstáv,
 • prípadné vlastné návrhy riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie s možnou podporou štátu a EU.
 • Priebeh prieskumu – rozdelenie úlohZaviedli sme 4 úrovne spolupráce pre distribúciu, napĺňanie, zber, spracovanie a vyhodnotenie dotazníkov:
 • V občianskom združení Partnerstvo Gemera-Malohontu sme určili manažment pre celkovú koordináciu, spracovanie a vyhodnotenie zozbieraných údajov,
 • ktorý v spolupráci so strategickým partnerom, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, určil pre každý zo 6 regiónov regionálneho koordinátora UPSVR. Boli to pracovníci oddelenia koordinácie projektov,
 • ktorí pri zbere dotazníkov v 12 mikroregiónoch a v meste Rimavská Sobota spolupracovali s mikroregiónálnymi koordinátormi. Mikroregionálni koordinátori boli pracovníci prevažne z občianskych združení (ďalej len OZ),
 • ktorí po predchádzajúcej metodickej príprave usmerňovali koordinátorov aktivačných prácna jednotlivých obciach mikroregiónov.
 • Priebeh prieskumu – úlohy manažmentu partnerstvaManažment občianskeho združenia Partnerstvo Gemera - Malohontumal na starosti:
 • Vypracovanie dotazníka
 • Metodiku distribúcie, vypĺňania, zberu a vyhodnotenia dotazníkov
 • Prípravu regionálnych koordinátorov UPSVR pre 6 regiónov okresu
 • Distribúciu dotazníkov na 6 regionálnych koordinátorov UPSVR
 • Zber údajov od 6 regionálnych koordinátorov UPSVR (štatistické údaje z UPSVR a vyplnené dotazníky z obcí)
 • Vyhodnotenie dotazníkov
 • Navrhnutie odporúčaní pre riešenie sociálnej inklúzie sociálne vylúčených skupín obyvateľov okresu
 • Personálne obsadenie:
 • Ing. Ida Melichová – predsedkyňa OZ Partnerstva Gemera-Malohontu
 • (riaditeľka ÚPSVR v Rimavskej Sobote)
 • Štefan Hajdú – programový vedúci OZ Partnerstva Gemera- Malohontu
 • (predseda OZ Fundament)
 • Ing. František Szűcs – koordinátor aktivity projektu „Identifikácia potrieb v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti“ (zástupca združenia Euroregión Rimava – Slaná)
 • Priebeh prieskumu – úlohy regionálneho koordinátoraRegionálny koordinátor UPSVR mal na starosti:
 • Spracovanie štatistických údajov o UoZ na aktivácii z databáz UPSVR
 • Distribúciu dotazníkov na 8 mikroregionálnych koordinátorov
 • Metodické usmernenie 8 mikroregionálnych koordinátorov (OZ v mikroregiónoch)
 • Koordináciu zberu dotazníkov od 8 mikroregionálnych koordinátorov
 • Kvantitatívne vyhodnotenie úspešnosti zberu dotazníkov (pomer distribuovaných dotazníkov k celkovému počtu vrátených dotazníkov)
 • Odovzdanie štatistík UPSVR a zozbieraných dotazníkov manažmentu projektu na spracovanie
 • Personálne obsadenie:
 • Ing. Marta Kovácsová – manažérka regionálnych koordinátorov (riaditeľka odboru ESF na UPSVR RS)
 • Mgr. Martina Majerová – regionálny koordinátor pre región I.
 • (mikroregióny Muránska planina, Suchánska dolina)
 • Ing. Zuzana Karasová – regionálny koordinátor pre región II.
 • (mikroregióny Rimava – Rimavica, Teplý Vrch, Sinec-Kokavsko)
 • Mgr. Janette Faragóová – regionálny koordinátor pre región III.
 • (mikroregióny Medveš, Palócska vrchovina, Údolie Gortvy)
 • Jana Čemanová – regionálny koordinátor pre región IV.
 • (mikroregióny Blžská Dolina, Valická Dolina)
 • Ing. Peter Tóth – vedúci regionálnych koordinátorov
 • (vedúci oddelenia koordinácie projektov) – regionálny koordinátor pre región V. (mikroregióny Dolný Gemer, Pri Slanej)
 • Alena Valaskaiová – regionálny koordinátor pre región VI.
 • (mesto Rimavská Sobota)Priebeh prieskumu – úlohy mikroregionálneho koordinátoraMikroregionálny koordinátor, prevažne pracovník občianskeho združenia,mal na starosti:
 • distribúciu dotazníkov koordinátorom aktivačných prác v jednotlivých obciach v 12-tich mikroregiónoch (spolu: 2 mestá a 70 obcí),
 • metodické usmernenie koordinátorov aktivačných prác na obciach,
 • koordináciu zberu dotazníkov od koordinátorov aktivačných prác na obciach,
 • odovzdanie vyplnených dotazníkov roztriedených podľa obcí regionálnemu koordinátorovi projektu.
 • Personálne obsadenie mikroregionálnych koordinátorov:
 • Milada Kochanová – mikroregión Sinec – Kokavsko a mikroregión Muránska planina
 • občianske združenie RODON, Klenovec
 • Miroslava Kubaliaková – mikroregión Rimava – Rimavica
 • občianske združenie OZVENY, Hrachovo
 • Miroslava Bartoková – mikroregión Teplý Vrch
 • mikroregionálne združenie TEPLÝ VRCH
 • Ivana Chromková – mikroregión Suchánska dolina
 • občianske združenie SERPENTINY, Ožďany
 • Zuzana Csobová – mikroregión Palócska vrchovina a mikroregión Údolie Gortvy
 • INFO-CENTRUM na Obecnom úrade Jesenské
 • Terézia Csanková – mikroregión Medveš
 • občianske združenie MÉTA, Hostice (zberné miesto Gemerský Jablonec)
 • Zuzana Sztehlová – mikroregión Dolný Gemer a mikroregión Pri Slanej
 • občianske združenie INNOVA
 • Július Vitárius – mikroregión Blžská dolina a mikroregión Valická dolina
 • občianske združenie VEĽKÝ BLH 2001Priebeh prieskumu – úlohy koordinátora aktivačných prácKoordinátor aktivačných prác, prevažne pracovník obecného úradu,finančne podporený z Národného projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, mal na úrovni obce na starosti:
 • oslovenie UoZ v aktivácii,
 • vysvetlenie zámeru vyplňovania dotazníkov,
 • podporu a dohľad nad korektnosťou pri vyplňovaní dotazníkov,
 • zber a odovzdanie vyplnených dotazníkov mikroregionálnemu koordinátorovi.
 • Účasť a zaradenie obcí a miest do mikroregiónov:
 • Mikroregión Blžská dolina
 • 1. Bátka, 2. Radnovce, 3. Tomášovce,
 • Mikroregión Dolný Gemer
 • 4. Cakov, 5. Dubovec, 6. Janice, 7. Lenartovce, 8. Martinová, 9. Orávka, 10. Rimavská Seč, 11. Vlkyňa, 12. Zádor
 • Mikroregión Medveš
 • 13. Blhovce, 14. Gemerský Jablonec, 15. Hajnáčka, 16. Nová Bašta, 17. Studená, Tachty, 18. Večelkov
 • Mikroregión Muránska planina
 • 19. Rimavská Píla, 20. Tisovec (viacero obcí mikroregiónu je mimo okresu Rimavská Sobota)
 • Mikroregión Palócska vrchovina
 • 21. Belín, 22. Drňa, 23. Jesenské, 24. Petrovce, 25. Rimavské Janovce, 26. Sútor, 27. Šimonovce, 28. Širkovce
 • Mikroregión Pri Slanej
 • 30. Abovce, 31. Chanava, 32. Lenka, 33. Neporadza, 34. Riečka, 35. Štrkovec, 36. Včelince
 • Mikroregión Rimava – Rimavica
 • 35. Čerenčany, 36. Hrachovo, 37. Poproč, 38. Rimavská Baňa, 39. Rimavské Brezovo, 40. Rimavské Zalužany, 41. Rovné, 42. Veľké Teriakovce, 43. Krokava
 • Mikroregión Sinec – Kokavsko
 • 44. Klenovec (viacero obcí mikroregiónu je mimo okresu RS)
 • Mikroregión Suchánska dolina
 • 45. Dolné Zahorany, 46. Husiná, 47. Ožďany,
 • Mikroregión Teplý Vrch
 • 48. Babinec, 49. Budikovany, 50. Dražice, 51. Drienčany, 52. Horné Zahorany, 53. Hostišovce, 54. Hrušovo, 55. Lukovištia, 56. Padarovce, 57. Teplý Vrch, 58. Španie pole, 59. Veľký Blh,
 • Mikroregión Údolie Gortvy
 • 60. Gemerček, 61. Gortva, 62. Hodejov, 63. Hodejovec, 64. Konrádovce,
 • Mikroregión Valická dolina
 • 65. Barca, 66. Gemerské Michalovce, 67. Figa, 68. Káloša, 69. Stránska, 70. Valice, 71. Vyšné Valice,
 • Mesto Rimavská Sobota
 • 72. Rimavská Sobota (vrátane mestskej časti Dúžava). Výsledný prehľad spolupráce regionálnych a mikroregionálnych koordinátorovRegión I: regionálny koordinátor UPSVR – Mgr. Martina Majerovámikroregióny Muránska planina OZ RODON, Klenovec – Milada Kochanová Suchánska dolina OZ SERPENTÍNY, Ožďany – Ivana ChromkováRegión II: regionálny koordinátor UPSVR – Ing. Zuzana Karasovámikroregióny Sinec – KokavskoOZ RODON, Klenovec – Milada Kochanová Rimava – RimavicaOZ OZVENY, Hrachovo – Miroslava Kubaliaková Teplý VrchMikroregión Teplý Vrch – Miroslava BartokováRegión III: regionálny koordinátor UPSVR – Mgr. Janette Faragóovámikroregióny Palócska vrchovina INFO-CENTRUM Jesenské – Zuzana Csobová Údolie Gortvy INFO-CENTRUM Jesenské – Zuzana Csobová Medveš OZ MÉTA, Hostice – Terézia CsankováRegión IV: regionálny koordinátor UPSVR – Jana Čemanovámikroregióny Valická dolina OZ VEĽKÝ BLH 2001 – Július Vitárius Blžská dolina OZ VEĽKÝ BLH 2001 – Július VitáriusRegión V:regionálny koordinátor UPSVR – Ing. Peter Tóthmikroregióny Dolný Gemer OZ INNOVA, Rimavská Seč – Zuzana Sztehlová Pri SlanejOZ INNOVA, Rimavská Seč – Zuzana SztehlováRegión VI:regionálny koordinátor UPSVR – Alena Valaskaiovámesto Rimavská Sobota UPSVR – oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb Výsledky prieskumu v mikroregiónoch okresuPočet oslovených UoZ - 5 460, počet vyplnených dotazníkov - 4768, čo predstavuje 87%.Občan – UoZ na aktiváciiPriemerný občan okresu zo skúmanej vzorky je vo veku 39 rokov, je 9 rokov nezamestnaný, na 89% je nezamestnaný aj jeho partner a priemerný príjem do rodiny je 8 000 Sk (príjem ovplyvňuje vysoký počet UoZ žijúcich osamote). Bývanie88% UoZ býva v rodinnom dome, ktorý je na 80% jeho vlastníctvom, v ktorom bývajú priemerne 4 osoby.Životné podmienky6% UoZ zo skúmanej vzorky žije v osadách, z toho 27% UoZ žije v osadách mimo obce.Rodinný stav45% UoZ zo skúmanej vzorky žije v partnerskom zväzku a v priemere sa stará o 2 deti vo veku do 15 rokov (ovplyvnené faktom, že väčšina UoZ je vo veku, kedy má deti staršie ako 15 rokov alebo žije osamote) Ukončené vzdelanie58% UoZ zo skúmanej vzorky má ukončenú základnú školu, 32% učňovskú, 7% strednú školu, 0% vysokú školu.UoZ skôr než sa stal nezamestnaným pracoval vo svojej profesii v priemere 11 rokov.Vyštudovaná profesiaNajviac UoZ (100) vyštudovalo murárske remeslo, ale v praxi ho už dlho nevyužívalo a kvôli veku si už v tomto obore nevie nájsť prácu.Absolvované rekvalifikačné a poradenské kurzy 133 UoZ absolvovalo kurzy na ovládanie PC kvôli zrovnoprávneniu šancí pri nástupe do zamestnania a pri vyhľadávaní zamestnania. 61 UoZ navštevovalo poradenské kurzy.Požadované profesie od UoZNajpožadovanejšie sú pomocné práce (370), upratovanie (228), murár (162), robotník v závode (181), stavebný robotník (85) a záhradkár (56), čo korešponduje vo väčšine prípadov so základným vzdelaním UoZ. Veľa UoZ žiadalo profesiu vodič (101), pretože sú vlastníkmi vodičských preukazov. Hocijakú prácu by zobralo 178 UoZ. Cestovanie za prácou59% UoZ zo skúmanej vzorky by uprednostnilo zamestnanie v okrese, 29% v rámci Slovenska, 21% v zahraničí. 40% UoZ je ochotných pracovať na smeny.ZárobokUoZ zamestnaný v mieste bydliska by chcel zarábať priemerne 12 800 Sk, zamestnaný v rámci okresu 15 900 Sk, zamestnaný v rámci Slovenska 22 300 Sk a zahraničí 36 700 Sk. (Priemerný príjem do rodiny spomínaný v časti „Občan“ je 8 000 Sk na rodinu)Pomoc pri hľadaní práceNajlepšie, na priemernú známku 2,27, ohodnotil UoZ pomoc priateľov a známych. Najhoršie, na priemernú známku 4,49, ohodnotil UoZ pomoc personálnych agentúr.Na priemernú známku 2,77, ohodnotil pomoc obce a na priemernú známku 2,87 pomoc úradu práce.Hodnotenie spolupráce s UPSVRV priemere 8% UoZ má negatívnu skúsenosť s úradom práce.V priemere 29% UoZ má pozitívnu skúsenosť s úradom práce.Hodnotenie spolupráce s agentúramiV priemere 1% UoZ zo skúmanej vzorky má pozitívnu skúsenosť s personálnymi agentúrami.V priemere 4% UoZ zo skúmanej vzorky má negatívnu skúsenosť s personálnymi agentúrami.Zvyšné % UoZ nemá skúsenosť s personálnymi agentúrami.Hodnotenie spolupráce s občianskymi združeniami a vzdelávacími inštitúciami tvoriacimi projektyV priemere 2% UoZ zo skúmanej vzorky má skúsenosť so spoluprácou s OZ pri hľadaní zamestnania.V priemere 2% UoZ zo skúmanej vzorky má skúsenosť s účasťou v projektoch EU, riešiacich ich zamestnanie sa.V priemere 3% UoZ má pozitívnu skúsenosť so vzdeláva-ním cez projekty EU (mimo Národných projektov UPSVR)Zvyšné % UoZ zo skúmanej vzorky nemá skúsenosť so spoluprácou s OZ a vzdelávacími inštitúciami tvoriacimi projekty.5. Návrhy a odporúčaniaV spolupráci so strategickým partnerom UPSVR Rimavská Sobota, so samosprávami a občianskymi združeniami okresu:
 • V rámci Partnerstva Gemera – Malohontu vypracovať stratégiu podpory rozvoja:
 • Priemyslu a poľnohospodárstva
 • Cestovného ruchu
 • Systematickou a koordinovanou spoluprácou Partnerstva Gemera - Malohontu podporovať na úrovni okresu Rimavská Sobota:
 • rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva:
 • Podporiť vytváranie nových pracovných miest u existujúcich zamestnávateľov
 • (YURA Corporation Slovakia, s.r.o. – plánuje 700 nových pracovných miest na rok 2008)
 • Spolupracovať s mestami pri vytváraní podmienok pre príchod nových investorov,
 • ponúkajúcich prácu pre veľké množstvo nízko kvalifikovanej pracovnej sily
 • rozvoj cestovného ruchu s produktom na úrovni okresu:
 • Organizovanou a cielenou podporou zvýšiť návštevnosť a príjmydominantných turistických centier, ktoré by ako členovia partnerstva odoberali produkty a služby od novo vznikajúcej siete sociálnych podnikov zamestnávajúcich nízko kvalifikovanú pracovnú silu
 • (centrá: letné rekreačné strediská pri vodnej nádrži Teplý Vrch, kúpele Číž, lyžiarske strediská Kokava, Bánová)
 • Spoluprácou s obcami a mestami vytvárať podmienky pre príchod nových investorov do oblasti cestovného ruchu
 • (Obnova kaštieľov, kúrií, turistických atrakcií, ponúkajúcich prácu pre sociálne podniky zam
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks