Buku Panduan Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

177 pages
39 views

Please download to get full document.

View again

of 177
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Buku Panduan Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Transcript
  LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,ARAS 1, 2, 5 - 13, BLOK E11, KOMPLEKS E,PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62604, PUTRAJAYA, MALAYSIAwww.moe.gov.my/lp P  E  NT   AK  S  I   R AN KE MAHI  RANBE RARA S T I  N G GI   F I   KI   R ! ##$ &!'()*+(, !+-*$*+ .+(/ 0*,11* Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)  BAB 1pentaksiran isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 9 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)  2 1.1 Konsep Pentaksiran Pentaksiran adalah proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan sama ada formatif, sumatif, formal dan informal, dalaman dan luaran bagi mendapatkanevidens yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan. Proses ialah satu susunan langkah/tindakan/operasi yang bertertib danterarah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Maklumat ialah evidens yangmenggambarkan prestasi muriddalam sesuatu perkara yang ditaksir. Penghakiman merupakan prosespertimbangan tentang pencapaianpendidikan murid. Produk dalam konteks pendidikanmerupakan pengetahuan, kemahirandan nilai/adab yang diperoleh muridsetelah melalui proses pendidikan.Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghuraikan, mengumpulkan,merekodkan, memberikan skor dan menginterpretasikan maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang calon bagi tujuan tertentu.Pentaksiran haruslah dilihat sebagai:(a)Proses mendapatkangambaran tentang prestasiseseorang dalampembelajaran.(b)Aktiviti yang dijalankansemasa pengajaran danpembelajaran.(c)Aktiviti yang dijalankansecara berterusan.(d)Aktiviti yang bertujuan untuk mendapatkan hasilpembelajaran yang baik. 1 .0 pentaksiran isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 10 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)  3 PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BER FIKIR ARAS TINGGI 1.2 Ciri Pentaksiran 1.2.1Skor yang mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggiãSkor dilambangkan dalam bentuk nombor, huruf, pernyataan dan simbol. Skor mestilah mempunyaidarjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi untuk memastikan keadilan kepada calon serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran pendidikan kebangsaan. ãKesahan ialah ciri skor berhubung dengan kerelevanan dan kecukupcakupan skor itu untuk menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang ditaksir. ãKebolehpercayaan ialah ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor itu untuk menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang ditaksir. 1.2.2 KeobjektifanãKeobjektifan merujuk kepadaketepatan seseorang pemeriksamemeriksa skrip jawapan atauketepatan seseorang pentaksir memberikan skor calon. ã Keobjektifan pemberian skor ini boleh dipertingkatkan dengan menyediakan peraturan pemarkahan atau skema penskoran yang objektif dan skor diselaraskan melalui mesyuarat penyelarasan. ã Mekanisme ini bertujuan untukmemastikan pemeriksa mempunyai kefahaman dan kemahiran yang selaras antara satu dengan yang lain. Cara ini akan mengurangkan perselisihan pemberian skor dalam kalangan pemeriksa atau pentaksir. 1.2.3 KebolehtadbiranãKebolehtadbiran ialah ciri praktik yang merujuk kepada kelicinan dan kerja-kerja susulan dapat dijalankan dengan mudah dalamproses pengujian dan pentaksiranyang dilaksanakan sama ada secara berpusat atau pentaksiranberasaskan sekolah. 1.2.4 KemudahtafsiranãKemudahtafsiran merujukkepada kemampuan ujian tersebut dalam memberikan maklumat tentang calon berdasarkan skor yang diperoleh, mendiskriminasikan calon dan menepati tujuan sesuatu ujian dan pentaksiran itu diadakan. 1.2.5 KekomprehensifanãKekomprehensifan merujukkepada kandungan instrumenyang mempunyai item yangmewakili semua objektif pentingdalam mata pelajaran tertentu. isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 11 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks