Bảng báo giá máy chấm công mới nhất tháng 11/2018

2 pages
17 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Bảng báo giá máy chấm công mới nhất năm 2018 – CTA UPDATETổng hợp các Model mà CTA đang phân phối và bán lẻ(Giá chưa bao gồm thuế VAT…
Transcript
Bảng báo giá máy chấm công mới nhất năm 2018 – CTA UPDATETổng hợp các Model mà CTA đang phân phối và bán lẻ(Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)HTA- 820PEHTA-830PERAC-960 PESC103S400T5T8T8-A3000T-C3000TC/ID5000T-C5000T-C/IDGT-200/IDTFT500/IDHTA-500PEF-NTFT900-H/IDFR4500FA1/IDGS-6000CTính theo đơn vị: Việt Nam Đồng (VNĐ) Bảng báo giá mới nhất của CTA về các loại máy chấm công , máy chấm công thẻ từ , máy chấm công khuôn mặt , thiết bị kiểm soát ra vào , máy chấm công tuần tra bảo vệ , v.v..Xem tất cả các sản phẩm tại: Máy chấm công chính hãng tại CTA434500047850006655000401500036850001980000269500031350003025000335500047850005225000660000087450003685000137500003245000115500003795000CTA còn cung cấp phần mềm máy chấm công kèm theo máy, để nhận được báo giá chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:Công ty Cổ phần Công nghệ CTAĐ/c: Tầng 3- 56 Vương Thừa Hotline: 0975.49.33.66 E-mail: diult@cta.vnNộiVũ - Thanh Xuân - Hà
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks