angol-magyar-adasveteli.pdf

2 pages
34 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló, teljes bizonyító erejű magánokirat Authoritative document testifying the change in the ownership of a vehicle A jármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege: The legal transaction underlying the change of ownership: A vagyonátruházás [ ] vis
Transcript
  A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű   tulajdonjogának változását igazoló, teljes bizonyító erejű magánokirat  Authoritative document testifying the change in the ownership of a vehicle  A jármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege:The legal transaction underlying the change of ownership: A vagyonátruházás [ ] visszterhes  (adásvételi szerződés) / [ ] ingyenes (ajándékozási szerződés) (X-szel jelölni) Transfer [ ] for remuneration (sales contract) / [ ] for free (donation) (mark with X sign) Amely létrejött a mai napon alulírott Felek között, az alábbi jármű tulajdonjogának átruházása tárgyában:The Buyer and the Seller agreed in the transfer of the ownership of the vehicle specied below: Forgalmi rendszám/License plate no.:Márka/Manufacturer:Alvázszám/VIN:Modell/Model:Motorszám/Engine no.:Típus/Variant:Forgalmi engedélyszám/V5C no.:Törzskönyv száma/Reg. cert. no.: Hengerűrtartalom /Engine capacity cm³: Gyártási év/Year of manufacture:Km óra állása/Mileage: Műszaki  érvényessége/ MOT test valid till: Jármű  színe/Colour of vehicle: Családi és utóneve/First and last name:Leánykori családi és utóneve/Maiden name:Személyazonosságát igazoló okmány típusa és sorszáma/ Type and number of identication document: Születési helye/Place of birth:ideje/Date of birth: Anyja születési családi neve/ Mother’s maiden family name:és utóneve/ and given name: Lakcíme/Address: E L A D ÓS E L L E R   Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet neve/ Name of legal body:Székhely, telephely címe/Address of HQ: Cégjegyzékszám/VAT number:Képviselő neve/Representative’s name: Születési helye/Place of birth:ideje/Date of birth: Anyja születési családi neve/ Mother’s maiden family name:és utóneve/ and given name: Lakcíme/Address: Családi és utóneve/First and last name:Leánykori családi és utóneve/Maiden name:Személyazonosságát igazoló okmány típusa és sorszáma/ Type and number of identication document: Születési helye/Place of birth:ideje/Date of birth: Anyja születési családi neve/ Mother’s maiden family name:és utóneve/ and given name: Lakcíme/Address: V E V ŐB U Y E R  Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet neve/ Name of legal body:Székhely, telephely címe/Address of HQ: Cégjegyzékszám/VAT number:Képviselő /Representative: Születési helye/Place of birth:ideje/Date of birth: Anyja születési családi neve/ Mother’s maiden family name:és utóneve/ and given name: Lakcíme/Address:  Eladó tájékoztatta a vevőt a gépjármű műszaki állapotáról és sérüléseiről. A vevő ezeket tudomásul vette. Seller has informed the buyer about the overall condition and the damages of the vehicle. Buyer understands and acknowledges these informations. A jármű vételára/Price of the vehicle: Fizetés módja és ideje:Method and deadline of payment: A fentebb beazonosított járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja/   Seller transfers the ownership of the vehicle identied above on the  following date and time:Kilométeróra állása/mileage:  A felek nyilatkoznak, hogy teljesítik bejelentési kötelezettségüket a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változásának hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül.Buyer and seller bond themselves to inform the authorities about the change in the ownership of the vehicle in due time. A felek nyilatkoznak, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.The parties conrm that they are aware of the consequencies if they do not inform the authorities about the change of ownership.Eladó a következő napon és időpontban adja át a járműhöz tartozó okmányokat a vevőnek:Seller gives all documents pertaining to the vehicle on the following day and time:Egyéb feltételek/Other conditions:Eladó és vevő kijelenti, hogy a szerződésben foglaltakat megértette és elfogadja, és két tanú előtt aláírásával hitelesíti.Seller and Buyer conrm that they understand and accept all points of this agreement, and authorize it in front of two witnesses.Dátum/DateKiállítás helye/Place Aláírás/SignatureEladó/SellerVevő/Buyer 1.tanú/Witness no. 1.2.tanú/Witness no. 2.Név/NameLakcím/AddressSzemélyi okmány típusa és száma/Type and number of ID: Aláírás/Signature    A tulajdonjogváltozás hatályba lépésének napja/The change in the ownership of the vehicle takes place on:   év/year    hónap/month   nap/day. A gépjármű tulajdonjoga nem tartozik bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba.The ownership of the vehicle is not a part of an asset under management.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x