Anglosaksi ška Europos Sąjungos vizija

26 pages
6 views

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Anglosaksi ška Europos Sąjungos vizija. Romualdas Bakutis Julita Ma žuolytė Simas Vancevičius. Pranešimo struktūra. Geopolitiniai JK interesai JK – negatyvios ES integracijos šalininkė Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)
Transcript
Anglosaksiška Europos Sąjungos vizijaRomualdas BakutisJulita MažuolytėSimas VancevičiusPranešimo struktūra
 • Geopolitiniai JK interesai
 • JK – negatyvios ES integracijos šalininkė
 • Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP)
 • Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)
 • JK IR ES ekonominė vizija
 • JK ir ES monetarinė politika
 • Šiandienos aktualijos
 • JK ir ES plėtra
 • JK pirmininkavimo prioritetai
 • JK geopolitiniaiinteresaiir ES vizijaJK geopolitinių interesų istorinės prielaidos
 • Britanija yra sala > viešpatavimas jūrose + balansavimas prieš žemyno valstybes
 • Vokietijai ėmus megzti ryšius su SSRS, JK teko šlietis prie JAV
 • Sulaikymo (containment) strategija atitiko JK ir JAV interesus, nes:
 • kilo grėsmė, kad Vokietija ar SSRS užvaldys Euraziją
 • kolonijos nesuderinamos su tautų apsisprendimo teise
 • artimi JK ir JAV kultūriniai ryšiai
 • JK ir euroatlantizmas
 • JK – NATO iniciatorė ir sergėtoja, kadangi aljansas garantuoja JAV dalyvavimą Europos politikoje
 • JK atlieka tarpininkės tarp JAV ir kontinentinės Europos vaidmenį
 • Keep Americans in, Russians out, Germans (and French) down
 • ES suprantama kaip neobizantiška britų laisvės tradicijoms grasanti imperija
 • JK Europos politika po Antrojo pasaulinio karo
 • 1951 įkūrus EAPB, JK anglių ir plieno gavyba žymiai pranoko Bendrijos narių produkciją
 • Britai buvo kur kas labiau pažengę branduolinių tyrimų srityje
 • JK – Antrojo pasaulinio karo nugalėtoja, Britų Sandraugos vedlė
 • BET: 1956 m. Sueco krizė pademonstravo menkstantį Britanijos vaidmenį
 • + Ekonomikos regionalizacija
 • Europos laisvosios prekybos asociacijaBritų SandraugaJK Europos politika
 • JK siekia užkirsti kelią ES, kaip konsoliduoto geopolitinio subjekto, atsiradimui, kadangi tai subordinuos jos suverenitetą Vokietijos ir Prancūzijos branduoliui
 • ES britams reikalinga tiek, kiek ji geba šalinti prekybos barjerus (negatyvios integracijos nuostata)
 • JK nepalaiko ES biudžeto didinimo, bendros socialinės, žemės ūkio politikų, tiesioginių mokesčių ir t.t. klausimų
 • JK yra viena uoliausių ES plėtros šalininkių
 • Pranašiška JK pozicija ES atžvilgiu? “We have our own dream and our own task. We are with Europe, but not of it. We are linked but not com-bined. We are interested and associated but not absorbed”JK ir BUSP
 • “jie” vs “mes”
 • užsienio politikos formavimas – viena iš pagrindinių nacionalinės valstybės funkcijų
 • pozityvios federalinės patirties stoka
 • BUSP ribotumas: problemos, ieškant bendros valstybių narių pozicijos (2003 m. Irakas)
 • saugumo “free-rider’ių” problema
 • pagrindiniai partneriai saugumo srityje – JAV ir NATO
 • JK ir BŽŪP
 • JK: Neigiamas įmokų į BŽŪP/išmokų iš jos balansas (kaštai>nauda)
 • Skeptiškos JK pozicijos BŽŪP atžvilgiu priežastys:
 • BŽŪP išlaidos - didžiausia ES biudžeto dalis
 • Efektyvaus perskirstymo problema
 • Valstybių narių žemės ūkio sektorių skirtumų ignoravimas
 • Nesuderinama su Lisabonos strategijos tikslais
 • JK siekis: BŽŪP renacionalizavimas?
 • 1984 m. M. Thatcher išsiderėtas “rebate”
 • JK ir ekonomikos vizijaJK ir amerikietiško ekonomikos modelio įgyvendinimas
 • Socialinio ekonomikos modelio pakeitimas liberalia rinka
 • Ekonominė ES reforma ir JK kaip varomoji jos jėga
 • Rinkos ekonomikos pritaikymas resursų perskirstymui
 • Valstybinių įmonių privatizacija
 • Finansinių paslaugų liberalizavimas
 • Mokesčių sistemos reforma
 • Apribojimų mažinimas prekybai
 • Lisabonos susitikimas
 • Vieningos rinkos sukūrimas finansų ir energetikos sektoriuose
 • Reformų būtinybė darbo rinkoje ir pensijų sferoje
 • Sudėtingas siekių įgyvendinimas
 • Lyginamosios analizės ir spaudimo priemonės rezultatui pasiekti
 • Lisabonos projektas... Kas toliau?
 • GLOBALIZACIJA
 • JK ir ES monetarine politikaKada JK prisijungs prie EURO zonos?
 • Verslo ciklo sutapimas
 • Lanksti ekonomika
 • Gera padėtis ilgalaikėms investicijoms
 • Patiriami nuostoliai dėl neprisijungimo
 • Geros sąlygos darbo rinkai
 • Argumentai už prisijungimą
 • Prekyba ir produktyvumas
 • Kainų skaidrumas
 • Lengvesnės galimybės verslui
 • Užsienio investicijos
 • Šiandienos aktualijos“Newdeal”
 • Subalansuoti biudžetai
 • Sankcijos
 • EK kontrolė
 • Įsipareigojimai TVF
 • JK veto
 • Priešinamasi finansinių paslaugų apmokestinimui
 • Lisabonos sutarties pakeitimai
 • Sprendžiant problemas reikia vadovautis esamomis sutartimis
 • Reikalaujama didesnės apsaugos vieningai rinkai ir JK interesams
 • JK ir ES plėtra
 • JK – viena iš uoliausių Europos
 • Sąjungos plėtros šalininkių
 • vienas iš JK pirmininkavimo ES prioritetų
 • palaiko Turkijos priėmimo į ES idėją
 • “tylusis protestas prieš gilesnę ES integraciją”?
 • JK pirmininkavimo ES prioritetai(2005 m. antrasis pusmetis)
 • Europos vaidmens stiprinimas
 • tarptautinėje arenoje
 • Ekonominės reformos ir
 • socialinis teisingumas
 • Europos saugumas
 • Dėkojame už dėmesį 
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x