Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “

18 pages
4 views

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “. Výukový program: Mechanik elektrotechnik Název programu: Číslicová technika II . r očník Jednotky informace Vypracoval: Mgr. Holman Pavel.
Transcript
Anglicky v odborných předmětech"Support ofteachingtechnicalsubjects in English“Výukový program: Mechanik elektrotechnikNázev programu: Číslicová technika II. ročník Jednotky informaceVypracoval: Mgr. Holman PavelProjekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Číselné soustavyJednotky informaceInformace To, co můžeme zachytit svými smysly, nazýváme údaje. Informace je potom ta část údajů, která je pro příjemce pochopitelná.Informace je obecný pojem, který vyjadřuje obsah sdělení.Snižuje neurčitost a zvyšuje pravděpodobnost předvídání výsledků určité události. Příklady informací: údaje, čísla, znaky, povely, instrukce, zprávy …Informace je nehmotná, ale vždy souvisí s nějakým fyzickým dějem, který ji nese.Signál je nositelem informace (velikost napětí, proudu, světelný paprsek... Umožňuje získání, uchování, zpracování a přenos informace.informaceInformatické disciplíny· Teorie informace – kybernetická věda, zkoumá přenos, kódování a měření informace ve složitých systémech, tvůrce – Claude Elwood Shannon (*1916)· Informatika – zabývá se strukturou, využitím a zpracováním informací, vychází z algebry· Výpočetní technika – souhrn metod k práci s výpočetními prostředky (počítače, kalkulátory…) · Algoritmizace a programování – navrhování postupů, pomoci kterých stroj může řešit problém a na základě vstupních dat předat požadovaná data výstupní.· Softwarové inženýrství – efektivní tvorba programů, organizace vývojových týmů…informace· Počítačová grafika – zpracování obrazů, návrhy konstrukcí, prostorové modelování…· Počítačová simulace – prostřednictvím matematických modelů umožňuje zkoumat chování systémů.· Formální logika, teorie automatů a formálních jazyků – matematické modely výpočetních strojů a formalizace zápisů algoritmů.· Kybernetika, robotika, umělá inteligence – vytvoření robota – stroje, který umí nejen pracovat, ale i simulovat lidské myšlení.· Knihověda – informatika orientovaná na tištěné materiály.V rámci aplikované informatiky se často používá termín informační technologie (IT). Sem ovšem patří i televize, rádio, telefon, video, psaní a tisk knih, pošta, používání čárového kódu v obchodech.informaceJednotky informaceNejmenší množství informace je sdělení, zda určitá událost nastala nebo nenastala. Zahrnuje tedy dvě možnosti, které můžeme zapisovat jako 0 nebo 1. (Počítač tyto stavy realizuje např. pomocí hodnot napětí – vyšší napětí 1, nižší 0.) Toto elementární množství informace se nazývá 1 bit a značí 1b.Bity sdružujeme do osmic – bytů (1 B = 8 b) – lze tam tedy umístit 28 =256 různých řad nul a jedniček.Větší jednotka je Kilobyte =1KB = 210 = 1024 B je asi 1000B (pro odlišení od přesně 1000 B = 1 kB se užívá velké K).Megabyte = 1 MB je 1024 KB a tedy 1048576 B = 220 B.Gigabyte = 1 GB je 1024 MBa tedy 1073741824 B = 230B.Terabyte = 1 TB je 1024 MB a tedy 1099511627776 B= 240B.Převod dekadických čísel na binárníKolik bytů přibližně zabere:Znak 1BCelé číslo 4BStránka textu 2 kBStránka textu ve Wordu 24 kBMalá fotografie (JPG) 100 kBZvuk v CD kvalitě 176 kB/sZvuk MP3 16 kB/sKomprimované video 100–200 kB/sVideo v TV kvalitě 20 MB/sPříklady k procvičení:4096 B = KB240 B = MB4096 KB = B230 B = KBAktivita pro žáky – RiskujTabulka otázek:za 100 za 300 za 500 111PrémiePrémie222333PrémieABCDEFGHAktivita pro žáky – RiskujOtázka za100Co je informace?Aktivita pro žáky – RiskujOtázka za100Čím se zabývá informatika?Aktivita pro žáky – RiskujOtázka za100Kolik Bitů obsahuje jeden Byte?Aktivita pro žáky – RiskujOtázka za300Kolik Bytů obsahuje jeden Megabyte?Aktivita pro žáky – RiskujOtázka za300Kolik Megabytů obsahuje jeden Gigabyte?Aktivita pro žáky – RiskujOtázka za300Kolik Megabytů obsahuje jeden Terabyte?Aktivita pro žáky – RiskujOtázka za500Kolik Bytů obsahuje jeden Megabyte?Aktivita pro žáky – RiskujOtázka za500Kolik Bytů obsahuje jeden Gigabyte?Aktivita pro žáky – RiskujOtázka za500Kolik Bytů obsahuje jeden Terabyte?Použitá literatura
 • Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000. ISBN 80-7361-269-7.
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013.
 • Dostupné na: http://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
 • MALINA, V. Digitální technika. České Budějovice: KOPP, 1996
 • KRÝDL, M. Číslicová technika. Dubno, 1999
 • PODLEŠÁK, J., SKALICKÝ, P. Spínací a číslicová technika. Praha, 1994
 • PECINA, J. Ing. PaedDr. CSc.; PECINA, P. Mgr. Ph.d.Základy císlicové techniky. Brno, 2007
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x