93270639 Contoh Soalan Temubual

25 pages
197 views

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Temubual
Transcript
  KUMPULAN BUNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN TEL : 05-4506000 FAX : 05-4595488 FAKULTI: PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KBC 3023PENSYARAH: DR. MD NASIR BIN MASRANTAJUK: FIZIKAL, SOSIAL DAN EMOSI KAJIAN KES TUGASAN: INDIVIDU (1) OLEH: NORSHAHIDA BINTI JUSOH NO.MATRIK: D20091034771 PROGRAM: PENDIDIKAN KHAS1  Kandungan Isi kandungan 1.0 Pendahuluan 2.0 Definisi 2.1 Fizikal 2.2 Emosi 2.3 Sosial 3.0 Teori perkembangan fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak pintar cerdas 3 3.1 Teori perkembangan fizikal 3.2 Teori perkembangan emosi 3.3 Teori perkembangan sosial 3 4 9 2 2 2 Muka surat 13.3.1 Peringkat perkembangan sosial mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson 9 4.0 Biodata responden 5.0Perkembangan responden 5.1 Temubual dengan keluarga responden 5.2 Temubual bersama jurulatih 6.0 Perkembangan responden dari segi fizikal, sosial dan emosi 7.0 Strategi untuk menangani masalah emosi responden 7.1 Strategi jangka panjang 8.0 Kesimpulan 11 13 15 17 18 19 20 212  Abstrak Kajian ini bertujuan mengkaji tentang perkembangan sosial, emosi dan fizikal seorang responden. Hasil daripada kajian ini telah dibantu oleh semua pihak yang terlibat seperti ibu bapa responden, dan kawankawannya. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang meliputi beberapa aspek iaitu latar belakang responden, perkembangan responden dan tingkah laku positif dan negatif. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini menunjukkan pembentukan awal perwatakan dan perkembangan yang menyeluruh. Selain itu, kajian ini untuk mencadangkan strategi-strategi untuk responden.1.0PendahuluanSebagai sebuah negara, Malaysia perlu membangunkan sumber tenaga manusia sebagai usaha untuk meningkatkan tahap kemajuannya. Setiap masyarakat sentiasa berharap untuk menambah bilangan individu yang mampu menyumbang terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tertentu. Setiap individu yang telah dikenalpasti berpotensi tinggi atau berbakat wajar diberikan peluang untuk memaksimumkan perkembangan mereka sehingga menjadi cemerlang dalam bidang-bidang yang berlainan. Kanak-kanak pintar cerdas merupakan kepentingan pembangunan modal insan negara. Milgram (2000) merujuk kepada Feldhusen menyatakan bahawa sehingga ke hari ini perubahan yang besar telah berlaku dalam bidang pendidikan untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat. Ramai yang menganggap bahawa individu yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi tidak mempunyai sebarang masalah dalam kehidupan seharian mereka. Walaupun telah dianugerahkan kelebihan berbanding individu lain, tetapi golongan mereka juga tetap memerlukan tumpuan dan perhatian daripada orang lain terutama individu yang rapat dengan mereka. Bukti saintifik menunujukkan bahawa mereka juga memerlukan keperluan menyeluruh sebagai manusia, sama seperti rakan sebaya mereka. Dewasa ini kanak-kanak sering terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi kesan yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal, kognitif, psikomotor dan emosi mereka terutama mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. Pelajar-pelajar pintar cerdas juga terdapat dalam kalangan pelajar3  pelajar khas yang mempunyai pelbagai ketegori keistimewaan (Gallagher & Gallagher 1994). Ini merujuk kepada pelbagai jenis keistimewaan seperti masalah pendengaran, penglihatan, emosi dan sebagainya. Anggapan bahawa pelajar pintar cerdas tidak memerlukan bantuan atau tidak menghadapi masalah dalam apa jua perkara hanyalah satu mitos sahaja. Walaupun diberikan kelebihan melebihi orang lain, namun sebagai manusia biasa mereka juga tidak sempurna. Mereka juga terlibat dalam masalah gelodak perasaan seperti sedih, gembira, marah, malas dan sakit hati. Justeru, mereka memerlukan bantuan dan perhatian daripada orang yang terdekat.2.0Definisi Fizikal, Emosi dan Sosial 2.1 Definisi FizikalPerkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada tiga kategori asas iaitu keseimbangan, pergerakan dan manipulasi (Gallahue, 1993) . Perkembangan ini penting bagi diri kanak-kanak tersebut untuk berinteraksi. Keseimbangan merujuk kepada kebolehan dalam mengekalkan kedudukan badan mereka kepada tindakan graviti. Pergerakan merupakan aspek berkaitan dengan tingkah laku, manakala manipulasi adalah kemahiran berhubung dengan objek di persekitarannya. 2.2 Definisi emosiEmosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan fikiran, perasaan, nafsu, keadaan mental. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran-fikiran yang khas. Kematangan emosi menghubungkan dengan perwatakan orang yang berkeperibadian yang matang. Individu sebegini mampu mengekspresikan rasa cinta kasih dan takutnya secara cepat dan spontan. 2.3 Definisi sosialPerkembangan sosial dapat ditakrifkan sebagai kemajuan secara beransur-ansur melalui kegiatan dan kefahaman mengenai warisan masyarakat dan pembentukan corak kelakuan. Rancangan institusi sosial yang diikuti dengan keinginan sendiri menyebabkan ada4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x