Novel Jendela Menghadap Jalan

26 pages
478 views

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
komsas
Transcript
  Novel Jendela Menghadap Jalan & Novel Songket Berbenang Emas  Soalan 1Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan latar masyarakat  yang dipaparkandalam novel tersebut. (7markah)Novel Jendela enghadap JalanNovel Songket Berbenang !masasyarakat kampung1. asyarakat kampung yang tinggal di ampung Sentosa terdiri daripada #aji $bdul %ahman, datuk &ili, $bang %ashid,Seman, 'he Jah dan lainlain.. asyarakat kampung yang masihberpegang kepada *ara hidup tradisi.'ontohnya, rumah penduduk di ampung Sentosa jendelanyamenghadap jalan. +. asyarakat kampung yang masihper*aya kepada perubatan tradisional.atuk &ili merupakan seorang yangpakar dalam perubatan tradisionaldengan menggunakan herba. asyarakat kampung 1. asyarakat kampung yang tinggal di ampung -arit #aji %ais. #aji Sulaimanmerupakan ketua kampung di situ.asyarakat kampung yang lain ialah ak $ji, $ton, !mbong, auke &im dan lainlain.. asyarakat kampung yang hidupbekerjasama antara satu sama lainsetelah dinasihati oleh #aji Sulaimansemasa gotongroyong untuk sambutanajlis aulidur %asul.asyarakat yang saling membantu1. /eetha dan anel membantu &ilimenyelesaikan masalah kubah suraudi ampung Sentosa . . atuk &ili membantu pesakitnya,-uan &et*humi dan -uan #amimah mendapatkan ra0atan menggunakanperubatan tradisional.+.&ili dan ak imah membantumenyelesaikan masalah keganasanrumah tangga yang dialami olehkeluarga 'he Jah.asyarakat yang saling membantu1. #aji Sulaiman selaku ketua kampungmembantu keluarga ahliamenyelesaikan masalah emak ahliayang menghidap tekanan perasaan.. auke &im membantu memberi hutangkepada keluarga ahlia.+. -enduduk kampung membina rumah!mbong semula, setelah rumah musnahdilanda banjir. asyarakat yang ikhlas dalammembantu orang lain.1. atuk &ili ikhlas membantu 'he Jahdan anakanaknya 0alaupun berdepandengan pelbagai tohmahan daripadasegelintir penduduk kampung. asyarakat yang ikhlas dalam membantuorang lain1. auke &im ikhlas membantu memberihutang kepada keluarga ahlia.  . &ili ikhlas membantu 'he Jahmenyelesaikan masalah keganasanrumah tangganya. . #aji Sulaiman ikhlas membantu!mbong menyelesaikan masalahnya.+. Najib ikhlas membantu ahliamemba0a adiknya, $nggerik yangdemam ke klinik. asyarakat yang insa akan kesilapannya. 1. #a2i3 dan %aik akhirnya insa akankesilapan mereka terlibat dalam gejalasosial seperti men*uri harta orangkampung dan menagih dadah. asyarakat yang insa akan kesilapannya1. $bu Bakar insa akan kesilapannyayang suka membuang masa denganrakanrakannya. . $bu Bakar juga insa akankesalahannya yang telah men*urikambing milik bapanya sendiri.+. Nek iah akhirnya insa akan sikapnyaterhadap keluarga ahlia apabila ahliadan emaknya yang banyak membantubeliau ketika sakit sedangkan anakanakyang selama ini amat disayangi langsungtidak men2iarahinya. asyarakat yang bertanggungja0ab1. atuk bertanggungja0ab menjaga &ilisepanjang dia menghabiskan *utipersekolahannya di kampung.. atuk bertanggungja0ab membantumera0at pesakit yang datang berubatdengan menggunakan kaedah perubatantradisional. asyarakat yang bertanggungja0ab1. #aji Sulaiman bertanggungja0abmembantu anak buahnya,!mbong yangmenghadapi masalah isterinya yangmengalami masalah mental dan masalahke0angan.. #aji Sulaiman bertanggungja0abmenyuruh penduduk kampung membantumembina rumah !mbong semula yangmusnah akibat banjir.asyarakat yang terlibat dalamgejala sosial1. $nakanak 'he Jah iaitu %aik dan#a2i3 suka men*uri harta bendapenduduk kampung dan terlibatdalam penagihan dadah.. Suami 'he Jah, Seman sukabermain judi. asyarakat remaja yang terlibat dalamgejala sosial1. $bu Bakar, adik ahlia suka beroyaoya dengan rakanrakannya.. $bu Bakar sanggup men*uri kambingmilik bapanya sendiri.   Soalan alam sesebuah novel, terdapat peristi0aperisti0a yang menarik perhatian pemba*a.Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, pilih satu  peristiwa yang menarik  dannyatakan sebab peristiwa itu berjaya menarik perhatian anda . (4 markah )Novel Jendela enghadap JalanNovel Songket Berbenang !mas-eristi0a mengubati pesakit1. atuk &ili menyembuhkan penyakit-uan &et*humi, ibu /eetha denganmenggunakan ra0atan tradisional melaluipenggunaan herba.. atuk &ili mera0at ak imah yangmenghidap penyakit gout denganmenggunakan tumbuhtumbuhan herbaseperti mas *otek, pegaga, daunsirih,daun belimbing dan sebagainya.Sebab1. -eristi0a ini berjaya menarik perhatiansaya kerana penggunaan herba dalamperubatan tradisional ini dapat membantumenyembuhkan pesakit yang tidak mahupergi ke hospital kerana kos ra0atanyang tinggi.. -eristi0a ini berjaya menarik perhatiansaya kerana datuk &ili bersediamembantu sesiapa sahaja yangmenghidap penyakit dengan perubatantradisional. ita juga perlu membantuorang yang memerlukan bantuan jika kitamempunyai kepakaran dalam apaapabidang. -eristi0a menyelamatkan nya0a orang lain1. ahlia sanggup terjun ke dalam sungai untukmenyelamatkan Said yang lemas.Sebab1. -eristi0a ini berjaya menarik perhatian sayakerana siat berani yang ada pada ahlia yangsanggup menghadapi sebarang risiko dalammenyelamatkan nya0a orang lain ini jarangdimiliki oleh orang lain. 5alaupun ahliaseorang gadis, namun dia berani terjun kedalam sungai yang berarus deras itu demimenyelamatkan nya0a orang lain.-eristi0a menyelesaikan masalah kubahsurau1. &ili , /eetha, anel me0akili golonganremaja yang bekerjasama untukmenyelesaikan masalah orangorangkampung yang kurang bersetuju denganpembinaan masjid baharu, sebaliknyahanya mahu kubah dipasang di surauyang sudah lama usianya.Sebab1. -eristi0a ini berjaya menarik perhatiansaya kerana 0alaupun /eetha dan anelberlainan bangsa dan agama, mereka-eristi0a keluar dari asrama demi kepentingankeluarga1. ahlia sanggup berkorban dengan keluar dari asrama kerana ingin menguruskan adikadiknya yang masih ke*il setelah ibunyadimasukkan ke hospital akibat kemurungan.5alaupun peperiksaan S- hanya tinggalbeberapa bulan sahaja lagi, ahlia selaku anaksulung tidak mementingkan dirinya sendiri dansanggup berkorban demi keluarganya yangdilanda musibah.Sebab1. -eristi0a ini berjaya menarik perhatian saya  sanggup membantu &ili yang beragama6slam untuk menyelesaikan masalahberkaitan dengan surau di ampungSentosa. kerana ahlia sanggup berkorban dan lebihmengutamakan kepentingan keluarga daripadakepentingan dirinya sendiri yang akanmenduduki peperiksaan S- tidak lama lagi. -eristi0a mengenai semangat setiaka0an yang tinggi1. &ili telah di*ulik oleh %ai3 dan #a2i3. #al ini telah menggemparkan seluruh penduduk kampung. ia telahdilarikan dan disembunyikan di sebuah tempat. Namun begitu, dek rasa tanggungja0ab terhadap rakan masih utuh dalam diri anel, dia telah berusaha untuk menjejaki &ili dan dia akhirnya telah berjaya menyelamatkan &ili daripada dua beradik itu.Sebab1. -eristi0a ini berjaya menarik perhatian saya kerana anel telah menunjukkan semangat setiaka0an yang tinggi dan berusaha menyelamatkan &ili yang di*ulik oleh %ai3 dan #a2i3.-eristi0a mengenai perkara mistik1. -ada mulanya, ibu ahlia tibatiba sahaja gila dan dimasukkan ke dalam hospital. eadaan menjadi semakin pelik apabila binatang berbisa, iaitu ular mula mengganggu keluarga ahlia. Semuanya terungkai apabila $bu Bakar, adik ahlia telah menjumpai kain kuning yang usang ditanam di ba0ah rumah mereka. Sebab1. -eristi0a ini berjaya menarik perhatian saya kerana pelbagai perkara pelik dan malang yang berlaku dalam keluarga ahlia se*ara bertimpatimpa seolaholah seperti diran*ang.  -eristi0a anak yang patuh akan ibunya1. &ili tidak mahu pulang ke kampungibunya kerana masa *utinya telahdiaturkan dengan pelbagai aktivitibersama rakanrakannya. $kan tetapi,ibunya berkeras mahu menghantarnya kekampung dengan alasan yang pelbagai. $khirnya, &ili akur kerana dia per*ayasetiap yang berlaku pasti ada hikmahnyadan dia perlu patuh akan kehendakibunya.Sebab1. -eristi0a ini berjaya menarik perhatiansaya kerana sebagai seorang anak yangpatuh akan kata ibunya, &ili sanggupmengetepikan kehendak diri sendirikerana dia per*aya peran*angan ibunyapasti mempunyai hikmah.-eristi0a sikap membantu dalam diri1. ahlia yang membantu anak $ton, Said yangkelemasan di dalam sungai. -ada mulanya,ahlia ternampak Said bermandimanda didalam sungai di hadapan rumahnya. Namun,tibatiba sahaja Said lemas. ahlia mengambilkeputusan untuk terjun ke dalam sungai danmenyelamatkan Said. alangnya, derasan air sungai bermaharajalela ketika itu. Said matilemas dan niat baik ahlia itu disalah ertikan.Sebab1. -eristi0a ini berjaya menarik perhatian sayakerana 0alaupun tidak pandai berenang, ahliatetap memberanikan diri terjun ke sungai untukmenyelamatkan Said. ia bagaimanapun gagalmenyelamatkan Said yang telah lemas.-eristi0a memaakan kesalahan orang1. &ili memaakan kesalahan %aik dan#a2i3 yang telah men*uliknya, 0alaupun-eristi0a sanggup membantu orang lain tanpamengira bangsa dan agama1. auke &im menyumbangkan barangbarang
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x